[wcas-search-form]

7.35 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Promocja!

Humanistyczna pedagogika pracy. Charakterystyka dyscypliny naukowej

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści:
Wprowadzenie
Część pierwsza
PEDAGOGIKA PRACY
Wstęp
ROZDZIAŁ I. Pedagogika pracy  w kontekście ogólnej charakterystyki  dyscyplin naukowych
1. Wymiary charakteryzujące dyscypliny naukowe
2. Przedmiot badań nauk pedagogicznych
3. Potrzeba dookreślenia przedmiotu badań pedagogiki
4. Wychowanie jako działalność człowieka i obiekt badań pedagogiki
ROZDZIAŁ II. Współczesność a nauki pedagogiczne,  w tym pedagogika pracy
1. Ideologizacja w naukach pedagogicznych
2. Ponowoczesność i jej wpływ na przedmiot badań pedagogiki pracy
3. Antycypowane i obecne zagrożenia rozwoju współczesności a przedmiot badań pedagogiki pracy
ROZDZIAŁ III. Przemiany w filozofii edukacji
1. Utylitaryzm – określenie pojęcia
2. Hedonizm
3. Utylitaryzm a edukacja
4. Liberalizm, liberalizm na rynku pracy
5. Zagrożenia wynikające z rozwoju liberalizmu
6. Liberalizm a edukacja
7. Ideologia genderowa przykładem dyktatury relatywizmu
ROZDZIAŁ IV. Przedmiot badań pedagogiki pracy
1. Model człowieka odniesieniem do opisu przedmiotu badań nauk pedagogicznych
2. Modele człowieka we współczesnej psychologii
3. Zakres badanej rzeczywistości w pedagogice pracy
4. Zakres badanej rzeczywistości w humanistycznej pedagogice pracy
5. Wstępne określenie pracy osoby ludzkiej
ROZDZIAŁ V. Dorobek polskiej pedagogiki pracy
1. Główne kierunki dotychczasowych badań
2. Rozwinięcie siatki problemowej współczesnej pedagogiki pracy
ROZDZIAŁ VI. Charakterystyka punktu widzenia na przedmiot badań
1. Wzgląd badań nauk pedagogicznych
2. Wzgląd badań humanistycznej pedagogiki pracy
3. Humanistyczne aspekty współczesnej pedagogiki pracy
4. Idee humanizmu wobec wyzwań rozwijającej się cywilizacji
5. Rozwój zawodowy człowieka dookreśla wzgląd badań pedagogiki pracy
ROZDZIAŁ VII. Funkcje społeczne i zadania współczesnej pedagogiki pracy
1. Metodologiczne funkcje badań naukowych w pedagogice pracy
2. Zadania pedagogiki pracy wynikające z funkcji deskryptywnej
3. Zadania pedagogiki pracy wynikające z funkcji eksplikacyjnej
4. Zadania pedagogiki pracy wynikające z funkcji prakseologicznej
5. Zadania pedagogiki pracy wynikające z funkcji ewaluacyjnej
6. Zadania pedagogiki pracy wynikające z funkcji prognostycznej badań naukowych
Część druga
PRZEMIANY W METODOLOGII BADAŃ HUMANISTYCZNEJ PEDAGOGIKI PRACY
Wstęp
ROZDZIAŁ I. Paradygmaty metodologiczne pedagogiki pracy
1. Paradygmaty badań w pedagogice pracy
2. Pojęcie „metateorii pedagogicznej”
3. Paradygmat systemowości w humanistycznej pedagogice pracy
4. Paradygmaty humanistycznej pedagogiki pracy
5. Paradygmat aksjologiczny przemian cywilizacyjnych
ROZDZIAŁ II. Metodologia badań  problemów humanistycznej pedagogiki pracy
1. Kłopoty z metodologią nauk humanistycznych
2. Procesy badania systemu aksjologicznego człowieka (nie)pracującego
3. Psychologia rozumienia fundamentem badań w pedagogice pracy
ROZDZIAŁ III. Problematyka języka pedagogiki pracy
1. Konieczność prac nad terminologią pedagogiki pracy
2. Terminologia humanistycznej pedagogiki pracy obiektem badań
3. Problematyka języka współczesnej pedagogiki pracy
4. Potrzeba reinterpretacji pojęć w cywilizacji informacyjnej
ROZDZIAŁ IV. Kierunki przemian przedmiotu badań  humanistycznej pedagogiki pracy
1. Konieczność aksjologicznego podejścia w pedagogice pracy
2. Niezbędność wielokierunkowej metarefleksji  dla rozwoju pedagogiki pracy
3. Konieczność metarefleksji nad istotą człowieka
4. Konieczność metarefleksji nad pracą osoby ludzkiej
5. Aksjologiczne ujęcie pracującej osoby i pracy człowieka
6. Zadania pedagogiki pracy w orientacji aksjologicznej
Część trzecia
PRZYSZŁOśĆ PRACY WYZNACZNIKIEM PRZEDMIOTU BADAŃ HUMANISTYCZNEJ PEDAGOGIKI PRACY
Wstęp
ROZDZIAŁ I. Myślenie o przyszłości w humanistycznej pedagogice pracy
1. Istota prognozowania
2. Przyszłość? Jak ją rozumieć? Addytywnie czy kreatywnie?
3. Nowa futurologia a pedagogika pracy
4. Trudności w modelowaniu przemian
5. Postmodernizm a przemiany cywilizacyjne
ROZDZIAŁ II. Przemiany w myśleniu o pracy ludzkiej
1. Od przekleństwa do pożądania
2. Przyszłość pracy – rozumienie pojęcia
3. Trzecia fala przemian cywilizacji a praca człowieka
4. Rozwój technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych a przemiany cywilizacyjne
5. Technologie informacyjne a procesy poznawania
6. Nowe technologie a przemiany pracy człowieka
ROZDZIAŁ III. Przemiany pracy wyznacznikiem przedmiotu badań pedagogiki pracy
1. Przemiany pracy człowieka w świetle rozwoju cywilizacji
2. Ciągłość przemian w pracy człowieka
3. Zmiany w strukturze zatrudnienia w gospodarce
4. Przemiany we współczesnych procesach produkcji przemysłowej
5. Przykłady przemiany w rolnictwie
6. Przykłady przemian w usługach
7. Zagrożenia wynikające z dynamiki przemian w pracy człowieka
ROZDZIAŁ IV. Przemiany na rynku pracy a problematyka humanistycznej pedagogiki pracy
1. Charakter przemian na rynku pracy
2. Ku społeczeństwu wiedzy i gospodarce opartej na wiedzy
3. Wiek dostępu a problemy badań pedagogiki pracy
4. Elastyczność zatrudnienia
5. Telepraca
ROZDZIAŁ V. Perspektywy pracy człowieka terenem badań humanistycznej pedagogiki pracy
1. Przyszłość pracy kategorią humanistycznej pedagogiki pracy
2. Raporty o rozwoju społecznym
3. W trosce o pracę
ROZDZIAŁ VI. Wybrane koncepcje teoretyczne przyszłości pracy
1. Przyszłość pracy w XXI wieku
2. Przyszłość pracy w ujęciu E. Gelpiego
3. Inne koncepcje dotyczące przyszłości pracy
ROZDZIAŁ VII. Ewolucja zawodów przedmiotem badań humanistycznej pedagogiki pracy
1. Problematyka ewolucji zawodów
2. Zawody przyszłości
3. Przyszłe zawody poszukiwane na rynku
4. Zawody XXI wieku
5. Zawody na wymarciu
6. Podstawowe tezy J. Rifkina i ich analiza
ROZDZIAŁ VIII. Kierunki rozwoju humanistycznej pedagogiki pracy
1. Rozwój problematyki humanistycznej pedagogiki pracy
2. Konsekwencje przemian cywilizacyjnych dla edukacji
3. Edukacja dla pracy
4. Informacja i wiedza czynnikiem zmianotwórczym
ROZDZIAŁ IX. Przyszłość pedagogiki pracy w świetle przemian pracy człowieka
1. Aksjologiczne wyznaczniki kierunków rozwoju pedagogiki pracy
ROZDZIAŁ X. Praca jako siła etyczna
1. Wymiarowość pracy
2. Wolność człowieka w pracy
3. Odpowiedzialność w zjawiskach pracy
4. Psychopatologia a aksjologia pracy człowieka
5. Szanse rozwoju humanistycznej pedagogiki pracy
ROZDZIAŁ XI. Przyszłość pracy a przyszłość szkoły obiektem zainteresowań humanistycznej pedagogiki pracy
1. Potrzeba refleksji nad kierunkami przebudowy szkoły
2. Dobra szkoła – trudne pojęcie
3. Szkoła zorientowana na współczesność i przyszłość
4. Szkoła obiektem planowania strategicznego
5. Szkoła a praca
ROZDZIAŁ XII. Problematyka szkoły i edukacji zawodowej terenem badań humanistycznej pedagogiki pracy
1. Potrzeba ujednolicania paradygmatów teorii edukacji zawodowej
2. Pojęcie i cechy współczesnej edukacji zawodowej
3. Dysfunkcjonalność dotychczasowej edukacji zawodowej
4. Paradygmaty współczesnej edukacji zawodowej
5. Edukacja zawodowa a europejskie ramy kwalifikacji zawodowych
6. Szkolnictwo wyższe terenem badań humanistycznej  pedagogiki pracy
Zakończenie
Bibliografia
Posłowie
Potrzeba dookreślenia problematyki badań humanistycznej pedagogiki pracy
Humanistyczna czy współczesna pedagogika pracy
Program edycji
Humanistyczna pedagogika pracy. Charakterystyka dyscypliny naukowej
Humanistyczna pedagogika pracy. Człowiek obiektem badań
Humanistyczna pedagogika pracy. Praca człowieka obiektem badań
Humanistyczna pedagogika pracy. Praca człowieka w cywilizacji informacyjnej
Humanistyczna pedagogika pracy. Aksjologiczne problemy pracy
Humanistyczna pedagogika pracy. Sytuacje trudne w pracy człowieka obiektem badań
Humanistyczna pedagogika pracy. Edukacja a rynek pracy. Wyzwania dla pedagogiki
Humanistyczna pedagogika pracy. Wychowanie ku wartościom pracy

Skip to content