[wcas-search-form]

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Humanistyczna pedagogika pracy. Praca a jakość życia człowieka

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

OPIS KSIĄŻKI

SPIS TREŚCI Wprowadzenie Część pierwsza DOSKONALENIE JAKOśCI ŻYCIA KONSTYTUTYWNYM CELEM PRACY CZŁOWIEKA Wprowadzenie do części pierwszej ROZDZIAŁ I Jakość życia kategorią humanistycznej pedagogiki pracy Wstęp 1. Jakość życia kategorią wielowymiarową 1.1. Pytanie o życie 1.2. Pytanie o jakość życia człowieka 1.3. Jakość w życiu codziennym 1.4. Trudności w definiowaniu pojęcia jakości życia 1.5. Pojęcia życie i sens życia komponentami jakości życia człowieka 2. Wielorakość podejść do pojęcia „jakość życia” 3. Jakość życia w badaniach różnych dyscyplin naukowych 3.1. Jakość życia rozumiana jako kategoria filozoficzna 3.2. Jakość życia w ujęciu antropologii 3.3. Jakość życia w socjologii 3.4. Jakość życia w badaniach ekonomicznych 3.5. Jakość życia w ujęciu aksjologii 3.6. Jakość życia w naukach medycznych 3.7. Jakość życia w ujęciu psychologii 3.8. Jakość życia kategorią pedagogiki Podsumowanie ROZDZIAŁ II Ewolucja problematyki jakości życia w badaniach naukowych Wstęp 1. Wielość definicji pojęcia „jakość życia” 1.1. Definicje implikacyjne pojęcia „jakość życia” 1.2. Definicje operacyjne pojęcia „jakość życia” 1.3. Definicje aksjologiczne pojęcia „jakość życia” 1.4. Definicja jakości życia wg WHO 1.5. Poczucie jakości życia 1.6. Inne definicje pojęcia „jakość życia” (projektujące lub sprawozdawcze) Podsumowanie ROZDZIAŁ III Dobre życie kategorią humanistycznej pedagogiki pracy Wstęp 1. Dobre życie kategorią naukową 1.1. Pojęcie „dobre życie” 1.2. Psychologia pozytywna wobec psychologii humanistycznej 1.3. Pojęcie pomyślności 1.4. Dobrostan psychiczny a jakość życia 2. Jakość życia a dobre życie 2.1. W kierunku myślenia pozytywnego 2.2. Dobrostan subiektywny 3. Dobre życie w psychologii pozytywnej 3.1. Dobre życie w kontekście etyki 3.2. Odczucie dobrobytu jako poczucie jakości życia Podsumowanie ROZDZIAŁ IV Szczęście kategorią współczesnej pedagogiki pracy Wstęp 1. Pojęcie „szczęścia” w znaczeniu potocznym 2. Szczęście. Sposoby definiowania pojęcia 2.1. Przedmiotowo-obiektywne pojęcie szczęścia 2.2. Podmiotowo-subiektywne pojęcie szczęścia 2.3. Hybrydowa koncepcja szczęścia 3. Szczęście w koncepcji Władysława Tatarkiewicza 4. Szczęście w ujęciu filozofii, etyki i teologii 4.1. Szczęście w wybranych koncepcjach filozofii starożytnej 4.2. Szczęście w podstawowych systemach etycznych 4.3. Szczęście w religii chrześcijańskiej 5. Szczęście w ujęciu psychologii pozytywnej 5.1. Czynniki wpływające na rozwój szczęścia 5.2. Szczęście jako całościowe zadowolenie z życia 6. Aksjologiczne pojęcie szczęścia Podsumowanie ROZDZIAŁ V Wybrane problemy z teorii szczęścia Wstęp 1. Szczęście jako zaspokojenie potrzeb 2. Pragnienia życia wartościowego czy pragnienia posiadania 3. Teorie procesów lub działań 3.1. Model szczęścia Martina Seligmana 3.2. Koncepcja motywacyjna szczęścia 4. Teorie predyspozycji genetycznych i osobowościowych 4.1. Cebulowa teoria szczęścia 4.2. Cechy szczęśliwego człowieka 5. Czynniki obiektywne warunkujące doświadczanie szczęścia 5.1. Badanie i pomiar poczucia szczęścia 6. Szczęście w problematyce współczesnej pedagogiki 7. Praca i bezrobocie a poczucie szczęścia Podsumowanie ROZDZIAŁ VI Zadowolenie i satysfakcja z życia i pracy Wstęp 1. Eksplikacja pojęcia „zadowolenie” 2. Zadowolenie z życia wskaźnikiem dobrego życia 3. Zadowolenie z pracy zawodowej i jego formy 4. Niezadowolenie. Smutek w pracy. Brak satysfakcji 5. Formy zadowolenia z pracy 6. Konsekwencje zadowolenia z pracy 6.1. Poczucie szczęścia a efektywność w pracy 6.2. Zadowolenie z pracy źródłem motywacji pracy 6.3. Więź z zawodem konsekwencją zadowolenia z pracy 7. Satysfakcja z pracy i czynniki ją kształtujące 7.1. Czynniki determinujące satysfakcję z pracy 7.2. Identyfikacja z zawodem konsekwencja satysfakcji z pracy 8. Wybrane wyniki badań dotyczących zadowolenia i satysfakcji z pracy Podsumowanie ROZDZIAŁ VII Jakość życia kategorią metodologiczną Wstęp 1. Metodologiczne problemy oceny jakości życia 2. Wskaźniki i kryteria jakości życia 3. Wskaźnik rozwoju społecznego – HDI (Human Development Index) 4. Europejski Sondaż Jakości Życia Podsumowanie   Część druga CZŁOWIEK W PROBLEMATYCE JAKOśCI ŻYCIA Wprowadzenie do części drugiej ROZDZIAŁ I Wartości wyznacznikami jakości życia Wstęp 1. Niektóre problemy aksjologii pracy 2. Praca wartością egzystencjalną 3. Wartości pracy treścią kultury 3.1. Praca a prawda 3.2. Rozumność pracy 3.3. Mądrość życiowa 3.4. Mądrość w pracy 4. Praca a wartości społeczne – współdziałanie w pracy 4.1. Praca a więzi społeczne 5. Wartości moralne pracy 5.1. Praca a dobro 5.2. Praca jako obowiązek – powinności pracy 5.3. Praca a godność człowieka Podsumowanie ROZDZIAŁ II Sens pracy a sens życia człowieka Wstęp 1. Eksplikacja pojęcia „sens życia” 1.1. Pojęcie sens 1.2. Sens i bezsens 1.3. Pojęcie sens życia 2. Semiotyczne i niesemiotyczne interpretacje pojęcia „sens” 2.1. Finistyczne rozumienie pojęcia sens 2.2. Sens życia a powołanie 2.3. Pojęcie sens w ujęciu wyjaśniającym 2.4. Pojęcie sens w ujęciu aksjologicznym 2.5. Pojęcie sensu życia w ujęciu wartościującym 2.6. Typologia sensów życia Podsumowanie ROZDZIAŁ III Sens życia jako problem ludzki Wstęp 1. ¬ródła sensu życia człowieka 2. Wielorakość interpretacji problematyki sensu życia 3. Człowiek i świadomość sensu życia. Potrzeba odkrycia sensu życia 3.1. Właściwości człowieka a wyjaśnianie pojęcia sens życia 3.2. Sens życia jako metapotrzeba 3.3. Poczucie sensu jako indywidualne doświadczenie osoby Podsumowanie ROZDZIAŁ IV Uwarunkowania procesu odkrywania sensu pracy Wstęp 1. Dochodzenie do sensu życia jako proces 1.1. Bieg życia o proces odkrywania sensu życia 1.2. Badanie wybranych aspektów sensu życia 2. Rozumienie sensu życia i pracy człowieka w kontekście wartości 3. Odkrywanie sensu życia i sensu pracy jako budowanie systemu wartości 3.1. Samodzielność warunkiem odkrywania sensu życia 3.2. Samopoznanie i samoocena a sens życia 3.3. Trudności w poszukiwaniu sensu życia 4. Usensowienie pracy człowieka 5. Sens życia i pracy w badaniach Instytutu Gallupa 6. Zagubienie sensu pracy człowieka 7. Zła praca źródłem antywartości Podsumowanie ROZDZIAŁ V Plany życiowe i zawodowe a jakość życia Wstęp 1. Eksplikacja pojęcia „plan” 1.1. Antycypacja i planowanie 1.2. Pojęcie „plany życiowe” 2. Komponenty procesu budowania planów życiowych 2.1. Plany życiowe i marzenia 2.2. Marzenia i nastawienia psychiczne 2.3. Regulacyjne funkcje planów życiowych 2.4. Cele życiowe 2.5. Dążenia osobiste 2.6. Zadania życiowe 3. Aspiracje, orientacje i postawy życiowe 3.1. Aspiracje życiowe 3.2. Orientacje życiowe 3.3. Postawy wobec życia 3.4. Wybór drogi edukacyjnej komponentem planów życiowych 4. Klasyfikacja planów życiowych 5. Wybrane wyniki badań CBOS 5.1. Hierarchia wartości w badaniach młodzieży 5.2. Wyniki badań z roku 1998 5.3. Wyniki badań z roku 2001 5.4. Wyniki badań z roku 2006 Podsumowanie ROZDZIAŁ VI Orientacje i postawy wobec pracy Wstęp 1. Stosunek do pracy 2. Praca zawodowa a wartości 3. Praca źródłem postaw 4. Jakość życia ludzi bezrobotnych Podsumowanie ROZDZIAŁ VII Jakość życia a styl życia Wstęp 1. Wielorakość definicji pojęcia styl życia 1.1. Postępowania czy zachowania 1.2. Wartości a styl życia 1.3. Wielorakość punktów widzenia stylu życia 1.4. Styl życia w ujęciu socjologicznym 1.5. Styl życia w ujęciu psychologii i pedagogiki 2. Styl życia wyborem moralnym 2.1. Wzór kulturowy odniesieniem do wyboru stylu życia 2.2. Czynniki wyznaczające wybór stylu życia 2.3. Praca wyznacznikiem stylu życia 2.4. Praca zawodowa człowieka a jego styl życia 2.5. Potrzeba równowagi w obciążeniu człowieka wielorakością form jego działalności 2.6. Czas życia, czas pracy, czas wypoczynku 2.7. Konsekwencje dla humanistycznej pedagogiki pracy 3. Aksjologiczne uwarunkowania stylów życia 3.1. Mieć i być podstawą wyróżnienia stylów życia 3.2. Chcieć i działać 3.3. Powinność, odpowiedzialność a styl życia 3.4. Działać. Postawy wobec pracy 4. Aksjologiczne podłoże stylu życia wartościowego 4.1. Preferowane wartości stylu życia wartościowego 4.2. Samorealizacja twórczego stylu życia 4.3. Samoocena podstawą do budowy własnej podmiotowości 4.4. Samozatrudnienie jako forma twórczego stylu aktywności zawodowej 5. Aksjologiczne podłoże stylu życia urządzonego 5.1. Preferowane wartości stylu życia urządzonego 5.2. ¬ródła stylu życia urządzonego 5.3. Konsumpcjonizm formą stylu życia urządzonego 5.4. Cywilizacja konsumpcyjna a sekularyzm 6. Aksjologiczne podłoże stylu życia wegetatywnego 6.1. Ubóstwo problem społeczny i pedagogiczny 6.2. Styl i jakość życia bezrobotnych i ich rodzin Podsumowanie Zakończenie Bibliografia

Skip to content