[wcas-search-form]

10.50 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Humanistyczna pedagogika pracy. Praca człowieka w cywilizacji informacyjnej

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści
Wprowadzenie
Część pierwsza PRACA CZŁOWIEKA W OKRESIE TRANSFORMACJI CYWILIZACYJNEJ
Wstęp
ROZDZIAŁ I Cywilizacja informacyjna owocem nowej pracy człowieka
1. Współczesność wynikiem nowej pracy człowieka
2. Cele i wyniki nowej pracy człowieka we współczesności
3. Wielorakość wyników współczesnej pracy człowieka
4. Nowe wytwory pracy
4.1. Nowe tworzywa wytworów pracy
4.2. Nowe materiały konstrukcyjne
4.3. Nowa filozofia pozyskiwania i wykorzystywania energii
5. Utwory pracy
5.1. Utwory i usługi cyfrowe
5.2. Informacje tworzywem pracy człowieka
6. Nowa jakość wyników pracy
7. Nowe technologie
8. Nowa gospodarka
8.1. Gospodarka innowacyjna. Innowacyjność w pracy
8.2. Reindustrializacja
8.3. Deindustrializacja
9. Nowe środowisko pracy
10. Nowy pracownik
11. Nowa praca siłą etyczną
11.1. Praca kategorią agatologii, aretologii i deontologii
11.2. Nowa praca a problemy aksjologii pracy
12. Nowa praca źródłem zagrożeń dla człowieka
ROZDZIAŁ II Technologia. Wielowymiarowość pojęcia
1. Wielość kontekstów znaczeniowych pojęcia „technologia”
2. Istota technologii w znaczeniu czynnościowym
3. Technologia w wielorakości znaczeń
4. Uszczegółowienie treści pojęcia „technologia”
5. Związek technologii z naukami technicznymi
6. Historyczna ciągłość i zmienność rozwoju technologii
7. Technologia ogólna
ROZDZIAŁ III Technologie czynnikiem sprawczym przemian cywilizacyjnych
1. Pojęcie i cechy technologii definiujących
2. Nowe technologie podstawą rozwoju cywilizacji
3. Niektóre skutki wprowadzania nowych technologii
4. Technologie informacyjne technologiami definiującymi społeczeństwa informacyjnego
5. Wyzwania globalne cywilizacji informacyjnej
6. Przemiany pracy ludzkiej w cywilizacji informacyjnej
7. Człowiek − fabryka − maszyna (komputer)
ROZDZIAŁ IV Konsekwencje przemian w technologiach
1. Nowe technologie a nowe formy i rodzaje pracy zawodowej człowieka
2. Zmiany strukturalne w gospodarce a nowe zawody
3. Konsekwentne wprowadzanie zmian w metodach produkcji
4. Praca czynnikiem zmian społecznych
5. Nowa stratyfikacja społeczna
ROZDZIAŁ V Kierunki dalszego rozwoju technologii
1. Nanotechnologie
2. Biotechnologie
3. Technologie informacyjno-komunikacyjne
4. System nauk kognitywistycznych
5. Spintronika
Część druga PRACA CZŁOWIEKA W PRZEMYŚLE CYWILIZACJI INFORMACYJNEJ
Wstęp
ROZDZIAŁ I Przemiany pracy w działalności produkcyjnej
1. Konsekwentne wprowadzanie zmian w metodach produkcji przemysłowej
2. Stadia rozwoju produkcji
ROZDZIAŁ II Przemiany pracy człowieka w przemyśle i budownictwie
1. Dynamika zmian w charakterze pracy przemysłowej
2. Od fordyzmu do nowych form organizacji produkcji
3. Nowa filozofia projektowania wyrobów
4. Przemysł zaawansowanych technologii
5. Częstsze wykorzystywanie pracy zespołowej
6. Wybrane cechy pracy w cywilizacji informacyjnej
ROZDZIAŁ III Konsekwencje przemian w technologiach i pracy człowieka
1. Upowszechnianie zjawiska przymusu nowoczesności
2. Zmiana metod produkcji
3. Zmiana form organizacji aktywności społecznej i zawodowej człowieka
4. Nowe formy organizacji i świadczenia pracy efektem przemian cywilizacyjnych
Część trzecia ZMIENNOŚĆ FORM ŚWIADCZENIA PRACY
ROZDZIAŁ I Przemiany w formach organizacji i świadczenia pracy
1. Czynniki zmian form świadczenia pracy
2. Od klasycznego do elastycznego zatrudnienia
3. Pojęcie elastycznych form zatrudnienia
3.1. Cechy elastycznego zatrudniania
3.2. Formy elastycznego zatrudnienia
4. Elastyczność czasu pracy
5. Charakterystyka elastycznych form zatrudnienia niepracowniczego
ROZDZIAŁ II Telepraca. Nowa forma organizacyjna świadczenia pracy
1. Telepraca (teleworking)
1.1. Pojęcie i rodzaje telepracy
1.2. Wyniki telepracy
1.3. Niektóre cechy telepracy
1.4. Telepraca jako forma zatrudnienia
1.5. Telepraca nowym sposobem organizacji pracy
1.6. Praca lokalna a telepraca
1.7. Dziedziny zastosowania telepracy
2. Konsekwencje wprowadzania telepracy
3. Prawne aspekty telepracy
4. Wyzwania dla edukacji zawodowej wynikające z upowszechniania telepracy
Część czwarta PRACA W USŁUGACH CYWILIZACJI INFORMACYJNEJ
ROZDZIAŁ I Usługi sektorem pracy ludzkiej i obiektem badań pedagogiki pracy Wstęp
1. Swoistość pracy ludzkiej w usługach
1.1. Eksplikacja pojęcia „usługi”
1.2. Podstawowe cechy usług
1.3. Klasyfikacje usług według Europejskiej Klasyfikacji Działalności
1.4. Rodzaje usług ze względu na przeznaczenie
1.5. Rodzaje usług ze względu na rodzaj wyniku pracy
1.6. Podziały usług z innych względów
2. Technologie informacyjne w zawodach e-usługowych
2.1. Technologie informacyjne czynnikiem sprawczym przemian w usługach
2.2. Przykłady zjawisk dotyczących rozwoju usług
2.3. Usługi sieciowe
2.4. Architektura zorientowana na usługi
3. Krótka charakterystyka e-usług
3.1. Poczta elektroniczna
3.2. Usługi telefonii komórkowych
3.3. Powszechność usług telefonii komórkowych
3.4. Technologie telefonii komórkowych
4. Usługi technologii internetu
4.1. Usługi związane z wykorzystaniem technologii internetowych
4.2. Konwergencja usług sieciowych
4.3. Przykładowy katalog nowych usług sieciowych
4.4. Usługi telefonu internetowego
4.5. Komunikatory internetowe
5. E-gospodarka, e-biznes
5.1. E-usługi w życiu gospodarczym
5.2. E-wizerunek forma nowych usług w biznesie
5.3. Domy maklerskie w sieci
5.4. E-handel (e-Commerce)
5.5. E-płatności (e-Banking)
5.6. Usługi finansowe świadczone drogą elektroniczną
6. E-biblioteki i cyfrowe biblioteki wirtualne
6.1. E-book, audiobook – książki elektroniczne
7. Usługi radiowo-telewizyjne: e-multimedia, e-rtv
8. E-administracja i e-urząd (e-Government)
ROZDZIAŁ II Technologie informacyjne w usługach społecznych
1. E-komunikacja społeczna
1.1. E-kultura E-rozrywka
1.3. Organizacja i zarządzanie czasem
2. E-komunikacja
2.1. Dzielenie się wiedzą
2.2. Formy realizacji e-komunikacji
2.3. Dostęp do informacji oraz ich udostępnianie
3. E-doradztwo
3.1. Portale społecznościowe wspomagające poszukiwania pracy
3.2. Wirtualni doradcy
4. E-zdrowie (e-Health)
5. E-turystyka
ROZDZIAŁ III Nowe rozwiązania technologii informacyjnych
1. Od gridu do chmury obliczeniowej
1.1. IaaS 1.2. PaaS 1.3. SaaS lub CaaS
2. Kierunki rozwoju e-usług w Polsce
ROZDZIAŁ IV E-biuro. Wirtualne biuro
1. Nowa praca w urzędach i administracji
2. Technologie informacyjne w biurze
2.1. Poczta elektroniczna w biurze
2.2. Edytor tekstu on-line w biurze
2.3. Edytor grafiki on-line w biurze
2.4. Czytnik RSS
2.5. Kalendarz i telefon internetowy
2.6. Strony WWW
ROZDZIAŁ V E-szkoła. E-nauczanie. E-Learning. M-nauczanie
1. Potrzeba nowych rozwiązań edukacyjnych
2. Edukacja z wykorzystaniem technologii sieci internetowej. Teleedukacja
3. E-uczenie się, samokształcenie
3.1. Rozwiązanie podstawowe: e-learning
3.2. Narzędzia, usługi oraz zasoby przydatności edukacyjnej
4. E-learning – alternatywa dla tradycyjnego nauczania
5. M-nauczanie i uczenie się
6. E-Twinning – nowoczesny program dla szkół wyższych
7. E-studia
ROZDZIAŁ VI Edukacyjne narzędzia informacyjne
1. Technologie informacyjne w systemie szkoły współczesnej
2. E-dzienniki jako narzędzie wspierające procesy edukacji szkolnej
3. E-sprawdziany
4. E-wywiadówki – sprawdzanie ocen dziecka przez internet
5. Tablice interaktywne (multitablice)
6. Wizualizery w edukacji
ROZDZIAŁ VII Wirtualna edukacja
1. Organizacje wirtualne. Nowa forma organizacji pracy
2. Szkoła wirtualna − nowy model oświaty
3. Biblioteka wirtualna
4. Wirtualna i poszerzona rzeczywistość w edukacji
5. Możliwości wykorzystania Second Life w edukacji
6. Edukacja wirtualna w edukacji medycznej. Teleedukacja medyczna
6.1. Przykład działania wirtualnej oświaty – kształcenie lekarzy
6.2. Wirtualny pacjent jako narzędzie nauczania problemowego
6.3. Medyczna platforma edukacyjna w doskonaleniu i edukacji zawodowej
ROZDZIAŁ VIII E-praca. Wybrana problematyka telemedycyny
1. Przedmiot zainteresowań telemedycyny
2. Zastosowanie technologii informacyjnych w służbie zdrowia
3. Internet w zastosowaniach służby zdrowia
4. Urządzenia parakomputerowe w służbie zdrowia (medycynie)
ROZDZIAŁ IX Telemedycyna – nowe oblicze pracy w służbie zdrowia
1. Technologie informacyjne zmieniają pracę służby zdrowia
2. Dyscypliny telemedycyny
3. Telekonsultacje i telekonferencje
4. Telenursing – nowa forma organizacji pracy w pielęgniarstwie
Część piąta PRACA CZŁOWIEKA W ROLNICTWIE
ROZDZIAŁ I Rolnictwo jako sektor działalności gospodarczej
Wstęp
* * *

Skip to content