[wcas-search-form]

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Humanistyczna pedagogika pracy. Praca człowieka

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

OPIS KSIĄŻKI

Liczba dostępnych egzemplarzy: 6       Spis treści:   Wprowadzenie Część pierwsza WIELOWYMIAROWOśĆ POJĘCIA PRACY OSOBY LUDZKIEJ Wstęp ROZDZIAŁ I. Praca jako szczególna wartość i źródło wartości w życiu człowieka 1. Wielowymiarowość pracy człowieka 2. Historyczna interpretacja pojęcia „praca człowieka” 3. Wielość kontekstów analizy pojęcia „praca człowieka” 4. Praca obiektem badań wybranych dyscyplin naukowych 4.1. Filozoficzna interpretacja pojęcia „praca człowieka” 4.2. Praca jako kategoria antropologii 4.3. Praca obiektem refleksji socjologicznej 4.4. Praca obiektem badań nauk ekonomicznych 5. Teologiczne spojrzenie na pracę człowieka 6. Prakseologiczna interpretacja pojęcia „praca człowieka” 7. Psychologiczne określenia pracy człowieka 8. Praca jako wartość pedagogiczna ROZDZIAŁ II. Powinności człowieka pracującego obiektem badań humanistycznej pedagogiki pracy 1. Aksjologiczna istota człowieka warunkiem rozumienia pracy ludzkiej 2. Praca jako siła etyczna i kategoria moralna 3. Powinność pracy człowieka jako zadanie osoby ludzkiej 3.1. Powinność a konieczność pracy 3.2. Kodeksy zawodowe a powinności pracy 3.3. Nakaz czy obowiązek pracy 3.4. Powinność jako źródło norm moralnych 4. Kategoria powinności pojęciem aksjologicznym 4.1. Powinność a odpowiedzialność 4.2. Rozumność i konieczność pracy ROZDZIAŁ III. Praca zawodowa człowieka jako wartość 1. Eksplikacja pojęcia „praca zawodowa człowieka” 2. Praca zawodowa człowieka w ujęciu prakseologii 3. Praca zarobkowa i jej aspekty 4. Formy pracy 5. Przemiany pracy zawodowej (gospodarczej) 6. Służba – odmiana pracy zarobkowej ROZDZIAŁ IV. Moralność w pracy człowieka 1. Trzy pojęcia: „praca”, „stosunek do pracy”, „moralność” 1.1. Stosunek do pracy 2. Praca a moralność człowieka 2.1. Istota moralności 2.2. Moralne aspekty pracy 2.3. Rozwój moralny 2.4. Moralne doskonalenie człowieka poprzez jego pracę 2.5. Niektóre moralne aspekty pracy ROZDZIAŁ V. Aksjologiczne aspekty pracy ludzkiej 1. Aksjologia podstawą współczesnej pedagogiki pracy 2. Etyka wartości a praca 3. Porządek wartości w sferze pracy 4. Zagubiona jakość pracy 5. Praca wartością heteroteliczną 5.1. Praca a prawda 5.2. Prawdomówność w pracy 5.3. Aretologia odniesieniem do aksjologicznej analizy zjawisk pracy 5.4. System cnót moralnych uzewnętrznianych w pracy 5.4.1. Mądrość i rozsądek w pracy 5.4.2. Sprawiedliwość w pracy 6. Dobro. Dobro pracy i dobro w pracy ludzkiej 6.1. Dobro jako wartość 6.2. Istota dobra 6.4. Dobro – cel ludzkich dążeń 6.5. Dobra wola 6.6. Miejsce „dobra” w wychowaniu 7. Praca a dobro 7.1. Praca a dobro użyteczne (bonum utile) 7.2. Praca a dobro przyjemne (bonum delectabile) 7.3. Praca a dobro uciążliwe (bonum arduum) 7.4. Praca a dobro godziwe (bonum honestum) 7.5. Praca a dobro wspólne (bonum commune) 8. Praca a inne wartości 8.1. Praca a wartości społeczne 8.2. Praca a miłość 8.3. Praca a doskonalenie człowieka i świata 8.4. Praca a doskonalenie siebie 9. Pracowitość a kultura pracy 10. Przedsiębiorczość 11. Uczciwość w pracy 12. Omawiane zjawiska w świetle wyników badań ROZDZIAŁ VI. Praca człowieka wobec podstawowych kategorii aksjologicznych 1. Praca źródłem wartości 2. Wolność człowieka w pracy 3. Godność pracującego człowieka 4. Pierwszeństwo godności pracy przed kapitałem, a przez to przed warunkami pracy 5. Odpowiedzialność w zjawiskach pracy 6. Odpowiedzialność a wolność i godność pracy człowieka ROZDZIAŁ VII. Etos pracy 1. Potrzeba refleksji nad etosem pracy, etosem zawodu 2. Etos zawodu. Etyka zawodowa 3. Etyka i etyka pracy 4. Etyka pracy zawodowej 5. Etyka zawodowa jako system reguł moralnych 6. Prestiż zawodu 7. Przemiany etosu pracy 8. Etos pracy w społeczeństwie polskim 9. Negatywne przemiany w etosie pracy 10. świadomość aksjologicznych wymiarów pracy Część druga PRACA JAKO ZJAWISKO KULTURY Wstęp ROZDZIAŁ I. Człowiek, kultura, cywilizacja, technika 1. Rozumienie pojęć „kultura” i „cywilizacja” 2. Technika współczesna a praca 3. Technika współczesna a kultura 4. Relacje między techniką a kulturą 5. Znaczenie kultury w rozwoju człowieka ROZDZIAŁ II. Kultura pracy 1. Trudności z pojęciem „kultura pracy” 2. Kultura pracy. Eksplikacja pojęcia 2.1. Aksjologiczny punkt widzenia na kulturę pracującego człowieka 2.2. Kultura i kultura pracy w społecznej nauce Kościoła 2.3. Kultura osobista komponentem kultury pracującego człowieka 3. Adaptacyjność czy kreatywność działań w pracy 4. Postawy kategorią opisu struktur kultury pracującego człowieka 5. Kategorie etyczne komponentem opisu kultury pracującego człowieka ROZDZIAŁ III. Kultura pracy systemem postaw 1. Postawy roztropności w pracy człowieka 2. Postawy umiarkowania w pracy 3. Postawy wytrwałości w procesach pracy 4. Postawy szacunku względem osób współpracujących w procesach pracy 5. Negatywne postawy wobec pracy i techniki komponentem kultury pracy ROZDZIAŁ IV. Kultura techniczna 1. Eksplikacja pojęcia „kultura techniczna” 2. Definicja pojęcia „kultura techniczna” 3. Trudności określenia pojęcia „kultura techniczna” 4. Reinterpretacja pojęcia „kultura techniczna” ROZDZIAŁ V. Kultura informacyjna 1. Wszechobecność technologii informacyjnych 2. Eksplikacja pojęcia „kultura informacyjna” 3. Nowe tereny badań problematyki kultury informacyjnej 4. Alfabetyzacja informacyjna a kultura informacyjna Część trzecia PRACA A INNE FORMY DZIAŁALNOśCI CZŁOWIEKA Wstęp ROZDZIAŁ I. Podstawowe formy działalności człowieka 1. Działalność człowieka 2. Działalność a zmęczenie człowieka 3. Odpoczynek człowieka i jego funkcje 3.1. Kultura odpoczywania 3.2. Odpoczynek a stres 4. Uczenie się człowieka 5. Zabawa człowieka 6. świętowanie jako forma działalności człowieka 6.1. Istota świętowania 6.2. Rodzaje świąt 6.3. Formy świętowania ROZDZIAŁ II. Lenistwo jako forma działalności człowieka 1. Aktywność i brak aktywności 1.1. Pracowitość 1.2. Próżniactwo 1.3. Czas życia a czas nauki i czas pracy 1.4. Lenistwo w pracy 2. Lenistwo. Eksplikacja pojęcia 2.1. Językowy obraz lenistwa 2.2. Lenistwo w ujęciu psychologii 2.3. Lenistwo w teologii 2.4. Lenistwo w filozofii 2.5. Lenistwo w innych ujęciach 3. Lenistwo i leniuchowanie jako szczególna forma działalności 3.1. Lenistwo a praca 3.2. Lenistwo a postęp techniczny 3.3. Ocena lenistwa 4. Lenistwo a aksjologia pracy 4.1. Lenistwo a prawda, dobro i piękno 4.2. Lenistwo a wolność człowieka 4.3. Lenistwo a odpowiedzialność człowieka 4.4. Lenistwo a godność człowieka 5. Formy lenistwa 5.1. Lenistwo fizyczne (cielesne) 5.2. Lenistwo intelektualne 5.3. Rutyna zawodowa a lenistwo intelektualne 5.4. Lenistwo duchowe 6. Przyczyny i skutki lenistwa 7. Lenistwo a bezrobocie 8. Pochwała lenistwa, argumenty w obronie lenistwa 9. Lenistwo w szkole ZakończenieBibliografia

Skip to content