[wcas-search-form]

31.50 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Humanistyczna pedagogika pracy. Rynek i rynek pracy jako obiekty badań

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści

Wprowadzenie

Część pierwsza
WYBRANE ZJAWISKA EKONOMII WYZWANIEM DLA HUMANISTYCZNEJ PEDAGOGIKI PRACY
Wstęp
ROZDZIAŁ I
Wybrane problemy teoretyczne
Człowiek w centrum zainteresowań edukacji i ekonomii
Edukacja przedmiotem zainteresowania ekonomii
Ekonomizacja języka pedagogiki
W poszukiwaniu nowego modelu życia
Cywilizacja miłości a ekonomia
Niektóre konsekwencje prymatu człowieka nad kapitałem
ROZDZIAŁ II
Gospodarka i ekonomia w procesie przemian
Koegzystencja zjawisk cywilizacyjnych
Nowa gospodarka i nowa ekonomia
Znaczenie wiedzy jako czynnika produkcji – gospodarka oparta na wiedzy
ROZDZIAŁ III
Z teorii kapitału intelektualnego
Nowa treść pojęcia „kapitał”
Zarządzanie zasobami ludzkimi czy kapitałem ludzkim?
Kapitał intelektualny w konwencji pedagogiki

Część druga
WYBRANE PRZEMIANY ZACHODZĄCE NA RYNKU PRACY

Wstęp
ROZDZIAŁ I
Współczesny rynek pracy, próba pedagogicznego oglądu
Sens pojęć: „rynek” i „rynek pracy” w ekonomii
Teorie rynku pracy
Kierunki przemian rynku XXI wieku
ROZDZIAŁ II
Przemiany cywilizacyjne pracy a rynek pracy
Czas transformacji cywilizacyjnej czasem przemian na rynku pracy
Kierunki przemian pracy człowieka
Rola edukacji i wychowania w sytuacji zmieniającego się rynku
Przemiany pracy w modelu cywilizacji informacyjnej
ROZDZIAŁ III
Nowa praca człowieka
Podstawowe założenia metodologiczne
Rewolucja w pracy człowieka. Praca jako towar
Nowa praca. Zarys problematyki
Wszechobecność technologii marketingu i reklamy
Personalizacja wytworów. Elastyczne linie produkcyjne
Nowe tworzywa pracy. Dematerializacja pracy
Technologie a niezbędne kompetencje
Wiedzochłonność dóbr materialnych – wytworów pracy ludzi
Nowe wyniki nowej pracy człowieka w cywilizacji informacyjnej
Reindustrializacja i dezindustrializacja
Nowe środowisko pracy człowieka
Praca a nowe technologie
Analiza komparatystyczna pracy człowieka w nowej rzeczywistości
ROZDZIAŁ IV
Rynek pracy w społeczeństwie informacyjnym
Cyfrowy wymiar przyszłości. Społeczeństwo cyfrowe
Nowe technologie a rynek pracy
Nowy rynek w cywilizacji informacyjnej – nowe społeczeństwo cyfrowe
Rynek pracy w społeczeństwie wiedzy
Społeczeństwo sieciowe i informacjonalizm
Rynek i rynek pracy w cywilizacji informacyjnej a wyzwania dla edukacji
Trudny rynek pracy – próba pedagogicznego oglądu
Rynek i rynek pracy a konieczne zmiany w edukacji
ROZDZIAŁ V
Zmienność form organizacji i świadczenia pracy w społeczeństwie informacyjnym
Nowe formy organizacji i świadczenia pracy
Zmiany w strukturze czasu pracy i czasu życia
ROZDZIAŁ VI
Elastyczne formy zatrudniania pracowników
Pojęcie elastyczności zatrudnienia
Dzielenie się pracą. Dzielenie pracy
Charakterystyka elastycznych form zatrudnienia niepracowniczego
ROZDZIAŁ VII
Telepraca. Rozszerzanie się nowych form organizacji świadczenia pracy
Pojęcie i cechy telepracy
Praca lokalna a telepraca
Wartości z telepracy dla pracodawcy i dla pracownika

Część trzecia
KONSUMPCJONIZM – RYNEK – STYL ŻYCIA
Wstęp
ROZDZIAŁ I
Eksplikacja pojęć opisujących przemiany współczesnego rynku
Pojęcie: „konsument”
Pojęcie: „konsumpcja”
Prosument, prosumcja
Dekonsumpcja
Konsumpcjonizm jako ważne zjawisko rynku okresu transformacji
Pojęcie konsumeryzm
ROZDZIAŁ II
Rynek a model konsumpcji
Rynek a zniewolenie człowieka
Model konsumpcji a wolność człowieka
Kultura konsumpcji
Utowarowienie wartości i zjawisk życia
Konsumpcjonizm a wartości
Konsumpcyjny styl życia jako wybór etyczny
Konsumpcjonizm a utylitaryzm i hedonizm
Postmodernizm a konsumpcjonizm
ROZDZIAŁ III
Konsumpcjonizm a podstawowe kategorie aksjologii
Konsumpcjonizm a prawda i dobro
Konsumptariat jako społeczeństwo zewnątrzsterowne
Świadoma konsumpcja dziś
Konsumpcjonizm a godność człowieka
Konsumpcjonizm a odpowiedzialność
Odpowiedzialność w świecie konsumpcji
Konsumpcjonizm. Wyzwania dla pedagogiki pracy
Utylitaryzm a edukacja w kontekście konsumpcjonizmu
ROZDZIAŁ IV
Nowy rynek w cywilizacji informacyjnej – nowe społeczeństwo cyfrowe
Kierunki przemian rynku w dobie globalizacji
Wiek dostępu, rynek dostępu. Wyjaśnienie pojęć
Dostęp zamiast własności
Rynek dostępu. Opis zjawiska
Rynek sieciowy to rynek dostępu
Wykluczenie cyfrowe
Praca w sieci. Wielu-do-wielu
ROZDZIAŁ V
Wybrane zjawiska charakteryzujące wiek dostępu
Podstawowe kierunki zmian
Kontrolowanie idei
Zjawiska rynku dostępu w rolnictwie
Wszystko na sprzedaż
Czas życia produktu swoistym towarem
Komercjalizacja ludzkiego czasu, przeżyć i doznań
ROZDZIAŁ VI
Komercjalizacja nauki. Utowarowienie własności intelektualnej
Komercjalizacja kultury
Dematerializacja pieniądza. Karty bankomatowe
Dematerializacja pracy. Utwory i usługi cyfrowe
Recesja znaczenia pracy
ROZDZIAŁ VII
Niektóre konsekwencje rozwijającego się rynku dostępu
Gospodarka korporacyjna
Sterowanie klientem (LTV – life time value)
Przechodzenie od producenta i wytwarzania do agenta i dystrybucji
Tworzenie technologii relacyjnych
Tworzenie nowych wspólnot konsumenckich

Część czwarta
BEZROBOCIE JAKO ZJAWISKO I OBIEKT BADAŃ
Wstęp
ROZDZIAŁ I
Bezrobocie jako zjawisko cywilizacyjne. Wybrane problemy z teorii bezrobocia
Eksplikacja pojęcia „bezrobocie”
Bezrobocie jako zjawisko cywilizacyjne
ROZDZIAŁ II
Rodzaje, przyczyny i skutki bezrobocia
Rodzaje bezrobocia
Przyczyny bezrobocia
Osobowe, społeczne i ekonomiczne skutki bezrobocia
ROZDZIAŁ III
Bezrobocie w Polsce
Cechy polskiego bezrobocia
Gwałtowny wzrost liczby osób bezrobotnych
ROZDZIAŁ IV
Bezrobocie jako obiekt badań nauk ekonomicznych
Ekonomiczna charakterystyka bezrobocia
Skutki ekonomiczne bezrobocia
Bezrobocie w ujęciu ilościowym
ROZDZIAŁ V
Bezrobocie problemem badań w socjologii
Bezrobocie chorobą społeczną
Bezrobocie a życie rodzinne
ROZDZIAŁ VI
Psychologiczna interpretacja bezrobocia
Podmiotowe ujmowanie bezrobocia
Koncepcje psychologiczne opisujące powstawanie zaburzeń wskutek bezrobocia
ROZDZIAŁ VII
Psychologiczne skutki bezrobocia
Wielowymiarowość skutków psychologicznych bezrobocia
Fazy rozwoju życia psychicznego osób bezrobotnych
Poczucie własnej wartości bezrobotnych
Procesy samooceny u bezrobotnych
Zaburzenia życia psychicznego bezrobotnych
Konstruktywne i destruktywne sposoby radzenia sobie z sytuacją bezrobocia
Przemiany w duchowości osób bezrobotnych
Utrata sensu i celu życia człowieka bezrobotnego
ROZDZIAŁ VIII
Życie emocjonalne bezrobotnych
Zaburzenia emocjonalne w życiu bezrobotnych
ROZDZIAŁ IX
Bezradność w życiu osób bezrobotnych
Bezradność. Eksplikacja pojęcia
Klasyczny model bezradności
Wyuczona bezradność osób bezrobotnych
Model beznadziejności w postępowaniach bezrobotnych
ROZDZIAŁ X
Styl życia osób bezrobotnych
Niektóre wymiary stylu życia ludzi pracujących
Wegetatywny styl życia
Styl życia ludzi bezrobotnych i ich rodzin
ROZDZIAŁ XI
Obraz aksjologiczny człowieka bezrobotnego
Aksjologiczne problemy w życiu osób bezrobotnych
Nowa rzeczywistość doświadczeniem osób bezrobotnych
Bezrobocie a godność człowieka
Bezrobocie a wolność człowieka
Bezrobocie a odpowiedzialność ludzi bezrobotnych
Bezrobocie a dobro człowieka bezrobotnego
Dobro wspólne jako cel życia społecznego
Bezrobocie a zasady życia społecznego
Bezrobocie a sprawiedliwość
Bezrobocie a zasada solidarności
Bezrobocie a inne wartości osobowe
Uogólnienia
Warstwa NEET obiektem badań pedagogiki pracy
Prekariusze – nowa warstwa społeczeństwa informacyjnego
Recesja gospodarcza a rynek pracy
Zakończenie
Bibliografia

Skip to content