[wcas-search-form]

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Humanistyczna pedagogika pracy. Sytuacje trudne w pracy człowieka

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

SPIS TREŚCI

Wprowadzenie

Część pierwsza
WIELORAKOŚĆ KOSZTÓW PRACY CZŁOWIEKA
Wstęp

ROZDZIAŁ I Trudności w pracy człowieka
1. Eksplikacja pojęcia „sytuacje trudne”
1.1. Pojęcie „sytuacja”
1.2. Sytuacje trudne
1.3. Sytuacje trudne a sytuacje problemowe
1.4. Pseudoproblemy
1.5. Trudności w pracy
2. Rodzaje sytuacji trudnych w pracy człowieka
2.1. Trudności podmiotowe w pracy człowieka
2.2. Uzależnienia
2.3. Trudności zewnętrzne w pracy człowieka
3. Człowiek wobec trudności w pracy. Podejście systemowe
ROZDZIAŁ II Psychopatologia pracy
1. Charakterystyka psychopatologii pracy
2. Psychopatologia a aksjologia pracy człowieka
3. Aksjopatologia pracy człowieka
4. Ambiwalencja wartości i postaw wobec pracy
5. Antypraca
ROZDZIAŁ III Koszty pracy
1. Eksplikacja pojęcia „koszty pracy”
2. Koszty biopsychiczne
3. Psychologiczne koszty pracy
4. Koszty realizowania kariery zawodowej
ROZDZIAŁ IV Obciążenie człowieka pracą
1. Charakterystyka obciążenia człowieka pracą
2. środowisko techniczne pracy jako źródło obciążenia człowieka
3. Przeciążenia pracą i przeciążenia w pracy
4. Problematyka czasu pracy a obciążenie pracą
5. Czas życia a czas pracy człowieka
6. Fotografia dnia/tygodnia pracujących osób
ROZDZIAŁ V Emocje i motywacje pracy
1. Istota procesów motywacyjnych w pracy
2. Zaangażowanie a motywacja w pracy
3. Badanie zaangażowania
ROZDZIAŁ VI Zmęczenie, znużenie i zniechęcenie człowieka w pracy i pracą zawodową
1. Zmęczenie. Wyjaśnienie pojęcia
2. Rodzaje zmęczenia
3. Zmęczenie fizyczne i psychiczne człowieka
4. Skutki zmęczenia
5. Znużenie w pracy
6. Zmęczenie emocjonalne w pracy
7. Niepokój w pracy
7.1. Lęk w pracy
7.2. Smutek i osamotnienie w procesach pracy
7.3. Osamotnienie i samotność
7.4. Złość w pracy i życiu
ROZDZIAŁ VII Syndrom zmęczenia informacyjnego
1. Zmęczenie informacyjne
2. Zagrożenia o charakterze psychologicznym
3. Przeciążenie informacyjne a zaburzenia psychiczne
4. Zagrożenia o charakterze medycznym
5. Obrona organizmu przed przestymulowaniem
6. Technologie rafinacji informacji

Część druga
TRUDNOŚCI WEWNĘTRZNE A PRACA CZŁOWIEKA
Wstęp
ROZDZIAŁ I Rodzaje trudności wewnętrznych w pracy
1. Zadanie ponad siły człowieka pracującego
2. Trudności związane ze strukturą zadań zawodowych
3. Utrudnienia w pracy
ROZDZIAŁ II Praca człowieka w sytuacjach trudnych związanych z przeszkodami w realizacji zadań zawodowych
1. Mobbing w środowisku pracy
2. Skutki mobbingu w pracy
3. Bullying
4. Mobbing jako proces
5. Formy mobbingu
6. Molestowanie moralne
7. Formy molestowania w miejscu pracy
8. Molestowanie/zastraszanie za pomocą mediów elektronicznych
9. Molestowanie seksualne
ROZDZIAŁ III Praca człowieka w sytuacjach konfliktowych
1. Sytuacje konfliktowe w pracy
2. Konflikty w miejscu pracy
3. Konflikty w pracy wynikające z elastycznych form zatrudnienia
3.1. Rodzaje konfliktów w pracy
3.2. Funkcje konfliktów w miejscu pracy
4. Poziomy konfliktów
5. Konflikt ról
6. Czynniki wpływające na powstanie i rozwój konfliktów
7. Konflikty wewnętrzne. Konflikty etyczne, konflikt sumienia
ROZDZIAŁ IV Stres w życiu i pracy człowieka
1. Stres. Wyjaśnienie pojęcia
2. Reakcja człowieka na stres
3. Znaczenie stresu w życiu człowieka
4. Czynniki stresogenne. Praca jako źródło stresu
4.1. Przyczyny chronicznego stresu
4.2. Przejawy stresu zawodowego
4.3. Źródła stresu w pracy
5. Rodzaje stresu w pracy
5.1. Stres informacyjny
5.2. Skutki stresu w miejscu pracy
6. Potencjalne skutki stresu zawodowego
7. Umiejętności radzenia sobie ze stresem jako komponent kwalifikacji

Część trzecia
TRUDNOŚCI ZEWNĘTRZNE W PRACY CZŁOWIEKA
Wstęp
ROZDZIAŁ I Rodzaje trudności zewnętrznych w pracy
1. Deprywacje i dyskomfort w procesach pracy
2. Dyskomfort w pracy
3. środowiskowe warunki pracy
4. Psychospołeczne warunki pracy
ROZDZIAŁ II Zagrożenia w środowisku pracy człowieka
1. Antropoinfosfera człowieka
2. Systematyczny rozrost zasobów informacyjnych
3. Rozrost środowiska technicznego i infrastruktury informatycznej
4. Źródła nadmiarowości informacji
5. Produkcja informacji i możliwości jej magazynowania
ROZDZIAŁ III Manipulacje prawdą w świecie informacji
1. Funkcje informacji w pracy człowieka
1.1. Percepcja informacji
1.2. O logikę słów i czystość języka
2. Informacja jako towar. Konsumpcja informacji
3. Patologie w świecie informacji generują sytuacje trudne
4. Dezorientacja informacyjna
5. Regulacja ilości napływających informacji na poziomie behawioralnym
ROZDZIAŁ IV Osobowe skutki przeładowania informacyjnego
1. Konsekwencje nadmiarowości informacji
2. Przeładowanie informacyjne
3. Trudności w procesach myślenia
4. Deficyt uwagi
5. Przeciążenia psychiczne w erze cyfrowej
ROZDZIAŁ V Społeczne skutki nadmiarowości informacji
1. Konsekwencje rozwoju społeczeństwa wiedzy
2. Wykluczenie cyfrowe (DD)
3. Dewaluacja informacji i jej konsekwencje
ROZDZIAŁ VI Przeszkody i zagrożenia w pracy
1. Zagrożenia, eksplikacja pojęcia
2. Sytuacje trudne w zawodzie
3. Zagrożenia związane z organizacją i zarządzaniem procesami pracy
4. Zagrożenia związane ze środowiskiem materialnym
5. Zagrożenia związane ze środowiskiem społecznym pracy
ROZDZIAŁ VII Zagrożenia w pracy dotyczące świata wartości
1. Zagrożenia aksjologiczne w sytuacjach pracy człowieka
2. Proces przemian aksjologicznych w świecie pracy człowieka
3. Zagrożenia w procesach rozpoznawania sytuacji aksjologicznych w pracy
3.1. Daltonizm aksjologiczny
3.2. Zagubienie wartości języka. Analfabetyzm kompetencji językowych
3.3. Nowomowa – język czy bełkot aksjologiczny
3.4. Manipulacja znaczeniem informacji i komunikatów
3.5. Manipulacje informacjami metodą niszczenia prawdy
3.6. Wulgaryzacja języka i szerzenie się chamstwa wskaźnikami kryzysu aksjologicznego
4. Zagrożenia w procesach rozumienia wartości pracy
4.1. Podstępne sensy
4.2. Anomia wartości w procesach pracy
4.3. Konsekwencje braków w rozumieniu wartości
5. Zagrożenia w urzeczywistnianiu wartości w procesach pracy
5.1. Banalizacja wartości
5.2. Banalizacja i manipulowanie informacjami
5.3. Banalizacja wartości
5.4. Banalizacja pracy ludzkiej
6. Niszczenie środowisk urzeczywistniania wartości
6.1. Szkoła, system oświaty terenem funkcjonowania i ujawniania zagrożeń aksjologicznych
6.2. Teatr terenem zabijania tożsamości narodowej
6.3. Stały konflikt z Kościołem
ROZDZIAŁ VIII Zagrożenia związane z kwalifikacjami niezbędnymi w pracy i potrzebami pracownika
1. Utrata posiadanych i potwierdzonych kwalifikacji. Dekwalifikacja
2. Rozwój techniki i technologii źródłem dekwalifikacji zawodowej
3. Rynek sieciowy i wiek dostępu a zmiany w wymaganych kwalifikacjach
ROZDZIAŁ IX Zagrożenia w pracy wynikające z chronicznego zmęczenia: wypalenie zawodowe
1. Określenie problematyki
2. Syndrom wypalenia zawodowego
3. Przegląd wybranych koncepcji wypalania zawodowego
4. Wypalanie zawodowe jako proces
5. Przyczyny powstawania wypalenia zawodowego
6. Objawy wypalenia zawodowego
7. Dynamika procesu wypalania zawodowego
8. Zapobieganie wypaleniu zawodowemu

Część czwarta
WYBRANE ZJAWISKA WYNIKAJĄCE Z TRUDNOŚCI W PRACY
ROZDZIAŁ I Choroby zawodowe
ROZDZIAŁ II Uzależnienia w procesach pracy i przez pracę

1. Istota uzależnień
2. Rodzaje uzależnień
3. Źródła uzależnień od pracy
4. Zła praca, zniewolenie pracą, zniewolenie przez pracę
5. Przedmiotowe i podmiotowe ujmowanie pracy
6. Zagrożenia dla wolności
ROZDZIAŁ III Dobrowolne zagubienie się w pracy. Pracoholizm
1. Istota pracoholizmu
2. Diagnoza pracoholizmu
3. Przyczyny pracoholizmu
4. Niektóre skutki pracoholizmu
5. Cechy pracoholika wskaźnikami pracoholizmu
6. Rodzaje pracoholizmu
ROZDZIAŁ IV Praca zniewolona
1. Uprzedmiotowienie człowieka
2. Niewolnictwo pracy dawniej i dziś
3. Formy współczesnego niewolnictwa
3.1. Tylko jeden przykład
3.2. Niewolnictwo dziś
3.3. Niewolnicza praca dzieci
4. Obozy pracy, lagry i łagry metodą zniewolenia człowieka przez pracę
4.1. Obozy pracy przymusowej
4.2. Praca w literaturze lagrowej i łagrowej
ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA

Skip to content