[wcas-search-form]

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Humanistyczna pedagogika pracy. Współczesność obiektem badań

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści, Wprowadzenie, Część pierwsza: PODSTAWOWE CECHY WSPÓŁCZESNOŚCI W OKRESIE TRANSFORMACJI CYWILIZACYJNEJ, ROZDZIAŁ I Najważniejsze założenia metodologiczne analizy zjawisk współczesności 1. Potrzeba metateoretycznej pedagogicznej refleksji nad współczesnością 2. Prymat człowieka nad wszystkimi zjawiskami cywilizacji 3. Prymat człowieka nad nauką i techniką 4. Prymat osoby nad rzeczą. Prymat osoby nad środowiskiem materialnym 5. Prymat etyki nad techniką 6. Prymat człowieka nad jego pracą   ROZDZIAŁ II Problemy metodologii badań zjawisk współczesności 1. Rozwój i zmiany rozwojowe 1.1. Pojęcie rozwoju i jego geneza 1.2. Rozwój i zmiana 1.3. Rozwój w czasie 1.4. Zmiana społeczna. Rozwój społeczny 2. Modernizacja – eksplikacja pojęcia 2.1. Teorie rozwoju 2.2. Modernizacja techniczno-technologiczna 2.3. Determinizm społeczny i ekonomiczny 3. Założenia metodologiczne badań współczesności w humanistycznej pedagogice pracy 4. Potrzeba nowego odczytania współczesności 5. Humanistyczny wymiar analiz 6. Podejście systemowe 7. Metodologiczne wyzwania humanistycznej pedagogiki pracy 8. Przykład analizy systemowej   ROZDZIAŁ III Nauka i technika kreatorami rozwoju współczesności 1. Wartości fundamentem przemian współczesności 2. Paradygmat wielorakości technologii definiujących 3. Paradygmat wszechobecności technologii informacyjnych   ROZDZIAŁ IV Współczesność w okresie transformacji cywilizacji 1. Technika szczególnym zjawiskiem współczesności 2. Służebność techniki wobec człowieka 3. Facylitacyjne funkcje techniki w badaniach naukowych 4. Celowość jako kategoria techniki 5. Osobowe wymiary techniki 6. Społeczne wymiary techniki   ROZDZIAŁ V Człowiek wobec zagrożeń współczesności 1. Postmodernizm a przemiany cywilizacyjne 2. Konsekwencje zagubienia paradygmatów 3. Hedonizm w zjawiskach współczesności   4. Utylitaryzm w zjawiskach współczesności 5. Zamęt w rozumieniu pojęcia „technika”   ROZDZIAŁ VI Nauka czynnikiem sprawczym przemian cywilizacyjnych 1. Nauka siłą kreatywną współczesności 2. Wzrost unaukowienia wszelkiej ludzkiej pracy 3. Niektóre cechy nauki współczesnej 4. Nauki techniczne 5. Metatechnika 6. Utrzymywanie się ciągle wysokiej dynamiki zmian w nauce i technice   Część druga PODSTAWOWE ZJAWISKA WSPÓŁCZESNOŚCI   ROZDZIAŁ I Czynniki sprawcze przemian zachodzących we współczesności 1. Technika generatorem przemian współczesności 2. Technologie wyznacznikiem kierunków przemian 3. Ogólna charakterystyka przemian cywilizacyjnych 4. Charakterystyka przemian cywilizacyjnych 5. Wielorakość technologii definiujących cechą współczesności 5.1. Istota technologii informacyjno-komunikacyjnych 5.2. Powszechne stosowanie komputerów i technologii informacyjnych 6. Przemiany aksjologii podstawą modeli cywilizacyjnych 7. Globalizacja a przemiany współczesności 8. Konsumpcjonizm 9. Neoliberalizm – duch nowego kapitalizmu II   ROZDZIAŁ II Charakterystyka cywilizacji i społeczeństwa informacyjnego 1. Cywilizacja informacyjna 1.1. Eksplikacja pojęcia „społeczeństwo informacyjne” 1.2. Technologie kluczowe społeczeństwa informacyjnego 2. Geneza społeczeństwa informacyjnego   ROZDZIAŁ III Konsekwencje wszechobecności technologii informacyjno-komunikacyjnych 1. Przemiany w filozofii pracy ludzkiej 2. Przebudowa charakteru i struktury działalności ludzi cechą społeczeństwa informacyjnego 2.1. Główne kierunki przebudowy 2.2. Zmiany w metodach produkcji 2.3. Zmiany w charakterze produkcji: od produkcji replikacyjnej do innowacyjnej 3. Zmienność potrzeb ludzi 4. Współczesność. Czas pracy a czas życia 5. Wszechobecność technologii informacyjnych 6. Wyniki technologii informacyjnych. Utwory i usługi cyfrowe 7. Wpływ technologii informacyjnych na różne dziedziny życia 7.1. Wybrane zjawiska przemian w sferze pracy człowieka w społeczeństwie sieciowym – eWork (@Work) 7.2. Wybrane zjawiska przemian w technosferze człowieka w społeczeństwie sieciowym 7.3. Wybrane zjawiska przemian w infosferze człowieka 7.4. Wybrane zjawiska przemian w socjosferze człowieka w społeczeństwie sieciowym 8. Wyzwania współczesnego społeczeństwa informacyjnego   Część trzecia OSOBOWE I SPOŁECZNE SKUTKI PRZEMIAN W PRACY CZŁOWIEKA ROZDZIAŁ I Osobowe skutki przemian. Człowiek pracujący podmiotem zjawisk 1. Zmiany w rozumieniu jakości życia i jakości ludzkiej pracy 2. Zmiany w poziomie intelektualnej aktywności ludzi 3. Zmiany w rozumieniu pracy i kariery osoby w biegu życia 4. Podmiot pracy we współczesnych procesach pracy 5. Dostęp do wiedzy wymogiem rozwoju społeczeństwa informacyjnego 5.1. Znaczenie wiedzy w pracy człowieka 5.2. Najważniejsze cechy pracownika w społeczeństwie informacyjnym 5.3. Wzrost znaczenia kwalifikacji/kompetencji zawodowych 5.4. Kreatywność jako zdolność wykorzystania informacji 5.5. Rozwijanie talentów i twórczych postaw pracowniczych   ROZDZIAŁ II Społeczne skutki przemian cywilizacyjnych 1. Ewolucja zawodów wskaźnikiem przemian cywilizacyjnych 1.1. Zjawiska ewolucji zawodów 1.2. Nowe formy organizacji pracy a ewolucja zawodów 1.3. Wszechobecność technologii informacyjnych a ewolucja zawodów 2. Przykłady zjawisk ewolucji zawodów 2.1. Przemiany w funkcjach i zadaniach zawodów masowych 2.2. Zanik wielu zawodów, śmierć zawodów 2.3. Łączenie i scalanie różnych zawodów 2.4. Powstawanie nowych zawodów 2.4.1. Nowe technologie a ewolucja zawodów 2.4.2. Rozwój usług a ewolucja zawodów 3. Nieco futurologii 3.1. Przyszłe zawody poszukiwane na rynku 3.2. Zawody przyszłości 3.3. Przyszłe rynki, produkty, usługi 3.4. Zawody, które będą się najlepiej rozwijały w XXI wieku 4. Mobilność zawodowa pracowników a ewolucja zawodów 5. Globalizacja gospodarcza a ewolucja zawodów 6. Ewolucja zawodów przedmiotem badań pedagogiki pracy 7. Konsekwencje ewolucji zawodów dla edukacji zawodowej   ROZDZIAŁ III Nowe społeczeństwo – nowa stratyfikacja 1. Stratyfikacje w społeczeństwie informacyjnym 2. Sektorowy podział ludzi pracujących w gospodarce narodowej 2.1. Wzrost zróżnicowania i kształtowania się nowych sektorów gospodarczych 2.2. Trójsektorowy model stratyfikacji 2.3. Pięciosektorowy model gospodarki podstawą stratyfikacji 2.4. Kwalifikacje zawodowe podstawą stratyfikacji społecznych 3. Europejskie i krajowe ramy kwalifikacji podstawą stratyfikacji 3.1. Profesjonalizacja odniesieniem do stratyfikacji społeczno-zawodowych 3.2. Prestiż zawodów a hierarchia zawodów podstawą stratyfikacji 4. Zawodowa struktura ludności w Polsce 5. Nowoczesność a zmiany struktury zatrudnienia w gospodarce 5.1. Informacja jako towar 5.2. Rynek dostępu a zmiany w stratyfikacji społeczno-zawodowej 5.3. Podział cyfrowy, zero-jedynkowy 5.4. Konsekwencje cyfrowego podziału w społeczeństwie informacyjnym 6. Społeczeństwo kognitariuszy 7. Netokracja. Zjawisko nowej stratyfikacji 8. Konsumptariat. Wyzwanie stratyfikacji społecznej 9. Nowe warstwy społeczne   ROZDZIAŁ IV Wybrane negatywne skutki wynikające z rozwoju społeczeństwa informacyjnego 1. Określenie problematyki 2. Dekwalifikacja jako nowe zjawisko cywilizacyjne 3. Problematyka wykluczenia cyfrowego (marginalizacji)   ROZDZIAŁ V Rynek pracy w społeczeństwie informacyjnym 1. Trudny rynek pracy 2. Rynek sieciowy 3. Przemiany cywilizacyjne determinantami cech rynku pracy w społeczeństwie informacyjnym 4. Wiek dostępu jako nowy etap rozwoju rynku pracy 5. Rola własności w okresie rynku dostępu 6. Przyszłość pracy człowieka (refleksji ciąg dalszy)   ROZDZIAŁ VI Innowacyjność w pracy wskaźnikiem rozwoju społeczeństwa informacyjnego 1. Innowacyjność w pracy wyzwaniem społeczeństwa wiedzy 2. Modele działalności innowacyjnej 3. Innowacje a kapitał kreatywny 4. Innowacje ekologiczne   ROZDZIAŁ VII Rozwój i zróżnicowanie form organizacji pracy 1. Dynamiczny rozwój form organizacyjnych pracy w sektorach gospodarczych 2. Podstawowe pojęcia 3. Parki naukowo-technologiczne w Polsce 4. Technopole ośrodkami koncentracji zawansowanych technologii   ROZDZIAŁ VIII Wybrane problemy środowiska informatycznego w Polsce 1. Antropoinforsfera, przeładowanie informacyjne 1.1. Systematyczny rozrost zasobów informacyjnych 1.2. Przyrost wiedzy konsekwencją rozwoju nauki i techniki 2. Internet w Europie i w Polsce 2.1. Internet w liczbach 2.2. Dostęp do internetu w Polsce w roku 2005 2.3. Struktura użytkowników internetu 3. Internet w Polsce Autorzy: Maciej Bilek, Anna Pasternakiewicz, Joanna Typek

Skip to content