[wcas-search-form]

54.60 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Idea wolności i niezależności w państwie demokratycznym – perspektywa praw jednostki

Kategoria:

Informacje dodatkowe

Autor

,

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Księga jubileuszowa dedykowana profesor Halinie Ziębie-Załuckiej w czterdziestą rocznicę pracy naukowej.

SPIS TREŚCI   O Jubilatce   I. WOLNOśĆ I NIEZALEŻNOśĆ   Artur Biłgorajski Wolność jednostki w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. Definicja i potoczne intuicje Andrzej Bisztyga Idee wolności i niezależności a zmiana Konstytucji RP Hanna Duszka-Jakimko, Monika Haczkowska Niezależność władzy sądowniczej – realna czy iluzoryczna? Rozważania teoretyczno-prawne Mariusz Jagielski Wolność a konstytucjonalizm Jerzy Jaskiernia Wolność, niezależność i demokracja jako przesłanki członkostwa państwa w Radzie Europy na przykładzie procedury akcesyjnej w odniesieniu do Rzeczypospolitej Polskiej Paweł Kuczma ślubowanie sędziego Trybunału Konstytucyjnego a jego niezależność Justyna Michalska Status sędziego w demokratycznym państwie prawnym Łukasz Pikuła Idea wolności w filozofii prawa Rudolfa Stammlera Aldona Ziobro Zasada niezależności w świetle funkcjonowania Krajowej Rady Radiofoniii Telewizji   II. PRAWA, WOLNOśCI  I śRODKI OCHRONY   Małgorzata Babula, Krzysztof Eckhardt Prawo pacjenta do informacji jako element konstytucyjnego prawa do ochrony zdrowia Ryszard Balicki Sąd konstytucyjny i demokracja – czyli po co obywatelom sąd konstytucyjny? Łukasz Buczkowski O pojęciu dobrej administracji w świetle postanowień Konstytucji RP Natalie Fox, Piotr Mikuli Rola sądu lekarskiego w postępowaniu w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarza a konstytucyjne prawo do sądu Agnieszka Gajda Europejska inicjatywa obywatelska „Right2Water” jako instrument wpływania społeczności europejskiej na kształtowanie katalogu praw człowieka Monika Giżyńska, Dobrochna Ossowska-Salamonowicz Prawo „do bycia zapomnianym” – idea i praktyka Sabina Grabowska, Radosław Grabowski Konstytucyjne regulacje prawa azylu i ekstradycji w Polsce Piotr Kapusta Wolności związkowe związków zawodowych i ich normatywny wyraz Paweł Króliczek Zmiany w procedurze rozpoznawania skarg konstytucyjnych w latach 2015–2016 a ochrona praw i wolności jednostki Marian Andrzej Liwo Idea praw, wolności i bezpieczeństwa w świadczeniu pracy oraz służby w Rzeczypospolitej Polskiej Artur Ławniczak Sądowe systemy badania zgodności prawa z Konstytucją Dobrochna Minich Władza publiczna w demokratycznym państwie prawa Grzegorz Pastuszko Idea powołania sądu konstytucyjnego dla Zjednoczonego Królestwa Jerzy Paśnik Sposoby wykonywania przez ustawodawcę wyroku Trybunału Konstytucyjnego, sygn. K 23/11 Sławomir Patyra Nowe czasy – stare błędy. Refleksje na temat skutków łączenia funkcji Prokuratora Generalnego i Ministra Sprawiedliwości na gruncie ustawy z 28 stycznia 2016 r. – Prawo o prokuraturze Andrzej Pogłódek Instytucja recall we współczesnych konstytucjach Krzysztof Prokop Specyfika konstytucyjnej regulacji organów kontroli państwowej i ochrony prawa w Belgii Viktoriya Serzhanova Prawa i wolności w Konstytucji Republiki Finlandii Beata Stępień-Załucka Granice wolności słowa w kontekście art. 135 § 2 k.k. Sens czy nonsens regulacji? Andrzej Szmyt Petycja w prawie i praktyce Jerzy Szukalski Instytucja Pełnomocnika Olij Madżlisu ds. Praw Człowieka w Uzbekistanie: ujęcie normatywne i praktyka Mariusz śladkowski Przymusowe doprowadzenie dłużnika w postępowaniu o wyjawienie majątku w świetle konstytucyjnej zasady wolności   III. WYBRANE PROBLEMY PRAWNOUSTROJOWE   Bogusław Banaszak Łączenia mandatu parlamentarnego w Polsce z pełnieniem funkcji komisarza Komisji Europejskiej Stanisław Bożyk Podział władz w systemie ustrojowym Republiki Argentyny Małgorzata Grzesik-Kulesza Rozporządzenia z mocą ustawy w Małej konstytucji z 1992 r. Krystian Nowak Kształtowanie się konstytucyjnej koncepcji zwierzchnika sił zbrojnych w pracach nad Konstytucją RP w latach 1993–1997 Joanna Uliasz Kilka refleksji o zasadzie praworządności Jacek Zaleśny Akty amnestyjne w Polsce w XX w.

Skip to content