[wcas-search-form]

39.90 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Idea wolności w tworczości kompozytorskiej i myśli o muzyce

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

,

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

SPIS TREŚCI

Słowo wstępne

WOLNOŚĆ A IMPERATYW TWÓRCZY

Beata Cywińska Inspiracja folklorem polskim i historią jako przejaw idei wol­ności w twórczości wybranych kompozytorów

Alicja Gronau-Osińska Między wolnością a konsekwencją – dylematy kompo­zytora

Katarzyna Szymańska-Stułka Wolność tworzenia – zbawienie czy ogranicze­nie? Próba spojrzenia teoretycznego na muzykę

Aldona Nawrocka Wolność czy tradycja – konteksty twórczości kompozytor­skiej w relacji z tańcem na przykładzie własnych doświadczeń

Krzysztof Kostrzewa Recepcja serializmu wśród polskich kompozytorów i kry­tyków muzycznych jako manifest wolności twórczej

Monika Karwaszewska Muzyczne manifesty wolności twórczej w muzyce pol­skiej II połowy XX wieku

Małgorzata Dyrlica Muzyka a wolność

Iwona A. Siedlaczek Wolność a Imperatyw Kulturalny w myśli o muzyce filo­zofa kultury Andrzeja Nowickiego (1919-2011)

Andrzej Szypula Wolność w ujęciu Zygmunta Mycielskiego

Ewa Nidecka Postawy kompozytorów polskich wobec ograniczeń twórczych w początkowej fazie PRL

Beata Kuźniarowska Muzyka rockowa jako instrument w walce o wolność i toż­samość człowieka w PRL-u

Joanna Cieślik-Klauza Ścieżki do wolności… w muzyce, filmie i muzyce filmo­wej powojennej Polski

W KRĘGU PATRIOTYZMU I TOŻSAMOŚCI NARODOWEJ

Walentyna Węgrzyn-Klisowska Edukacja muzyczna Armii Polskiej po uzyska­niu niepodległości

Joanna Subel Rola chóralistyki w kształtowaniu świadomości patriotycznej i walce o utrzymanie polskości na Górnym Śląsku w pierwszej połowie XX wieku

Luba Kijanowska-Kamińska Pieśń patriotyczna w życiu muzycznym Lwowa drugiej połowy XIX – początku XX wieku w aspekcie ontologii kulturowej

Anna Mikolon Pieśń Legionów w Mazurach op. 38 Zygmunta Noskowskiego – wyrazem dążeń wolnościowych w muzyce fortepianowej okresu zaborów

Jolanta Wąsacz-Krztoń Muzyczno-polityczna walka o wolność Ignacego Jana Paderewskiego

Natalie Moreno-Kamińska Polskość i patriotyzm siłą pianistyki wielkiego ło­dzianina Artura Rubinsteina

Temina Cadi Sulumuna Głos w sprawie Pologne, czyli idea wolności w kon­tekście patriotycznej twórczości kompozytorskiej Augusty Holmes i jej „męskiego talentu”

Karolina Markowska Jestem Polakiem, a nie obywatelem ZSRR

Zoryana Lastovetska-Solanska The concept of „national” in the activity of Adolf Chyliński

TWÓRCZOŚĆ KOMPOZYTORSKA I JEJ KONTEKSTY

Joanna Posłuszna Dzieło muzyczne jako świadectwo czasów kompozytora

Mikołaj Rykowski Twórczość Franza Xavera Scharwenki (1850-1924) jako przedmiot interpretacji glokalistycznej

Skip to content