[wcas-search-form]

24.15 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Informacje w prawie podatkowym i ich ochrona

Kategoria:

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści
Wykaz skrótów
Wstęp
Rozdział 1. Pojęcia i typologia informacji podatkowych

1.1. Definicja podstawowych pojęć
1.1.1. Wprowadzenie
1.1.2. Pojęcie informacji, komunikacji i procesu komunikacyjnego
1.1.3. Informacja prawna oraz informacja o prawie
1.1.4. Informacje w prawie administracyjnym oraz prawie gospodarczym
1.1.5. Pojęcie informacji podatkowej
1.1.6. Gromadzenie, wykorzystanie i udostępnianie informacji podatkowych
1.2. Treść informacji podatkowych a elementy budowy podatku
1.3. Obowiązki informacyjne w prawie podatkowym jako obowiązki instrumentalne
1.4. Systematyka informacji podatkowych
1.5. Zarys obowiązków informacyjnych w prawie podatkowym
Rozdział 2. Źródła informacji podatkowych
2.1. Specyfika źródeł informacji podatkowych
2.2. Deklaracje i zeznania podatkowe
2.3. Rejestry i bazy danych dotyczące zobowiązań podatkowych prowadzone przez organy administracyjne
2.4. Księgi, rejestry i ewidencje zdarzeń gospodarczych prowadzone przez podatnika
2.5. Dokumenty prywatne i urzędowe
2.6. Dowody inne niż dokumenty zgromadzone w toku postępowania podatkowego
2.7. Dowody zgromadzone w toku podatkowych procedur kontrolnych
2.8. Dowody zgromadzone w postępowaniach innych niż podatkowe
Rozdział 3. Pozyskiwanie informacji przez organy podatkowe
3.1. Podmioty gromadzące informacje podatkowe
3.1.1. Wprowadzenie
3.1.2. Wójt, burmistrz, prezydenta miasta
3.1.3. Naczelnik urzędu skarbowego
3.1.4. Naczelnik urzędu celno-skarbowego
3.1.5. Dyrektor izby administracji skarbowej
3.1.6. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej
3.1.7. Szef KAS
3.1.8. Minister właściwy ds. finansów publicznych
3.2. Podmioty zobowiązane do przekazania informacji podatkowych
3.2.1. Wprowadzenie
3.2.2. Podatnik
3.2.3. Płatnik i inkasent
3.2.4. Następcy prawni oraz podmioty przekształcone
3.2.5. Osoby trzecie
3.2.6. Przedstawiciele podatkowi
3.2.7. Zarejestrowany odbiorca
3.2.8. Podmioty niezwiązane ze stosunkiem podatkowym
3.3. Obowiązki informacyjne w ramach poszczególnych podatków – zarys problematyki
3.3.1. Podatki pośrednie
3.3.2. Podatki dochodowe
3.3.3. Podatki majątkowe
3.4. Kryteria decydujące o zakresie gromadzonych informacji
Rozdział 4. Procesy, w których toku gromadzone są informacje podatkowe
4.1. Gromadzenie informacji w ramach procedur kontrolnych
4.1.1. Wprowadzenie
4.1.2. Pojęcie i rodzaje podatkowych procedur kontrolnych
4.1.3. Czynności sprawdzające
4.1.4. Kontrola podatkowa
4.1.5. Kontrola celno-skarbowa
4.2. Gromadzenie informacji w postępowaniu podatkowym
4.3. Dowody gromadzone w toku czynności analitycznych
4.4. Pozyskiwanie informacji w ramach współpracy z innymi podmiotami
4.5. Pozyskiwanie informacji w wyniku współpracy międzynarodowej
Rozdział 5. Uzasadnienie ochrony gromadzonych informacji podatkowych
5.1. Zagrożenia dla podatnika związane z pozyskiwaniem informacji podatkowych
5.2. Ochrona praw podatnika – zarys problematyki
5.3. Ochrona praw podatnika wynikająca z Konstytucji RP
5.4. Ochrona praw podatnika w prawie międzynarodowym
5.5. Ochrona praw podatnika w prawie Unii Europejskiej
Rozdział 6. Tajemnica skarbowa i inne tajemnice służbowe oraz zawodowe
6.1. Jawność gospodarowania środkami publicznymi a ochrona informacji w prawie podatkowym
6.2. Pojęcie i charakter tajemnicy skarbowej
6.3. Zakres tajemnicy skarbowej
6.4. Podmioty zobowiązane do ochrony tajemnicy skarbowej
6.5. Ujawnianie danych objętych tajemnicą skarbową
6.5.1. Wprowadzenie
6.5.2. Upublicznianie danych podatników korzystających z ulg w zapłacie podatku jako wyjątek od zasady przestrzegania tajemnicy skarbowej
6.5.3. Zwolnienie z zachowania tajemnicy skarbowej określonych informacji
6.5.4. Podanie do publicznej wiadomości informacji dotyczących podatników CIT
6.5.5. Udostępnianie informacji podatkowych organom administracji publicznej oraz innym podmiotom
6.6. Odpowiedzialność za naruszenie tajemnicy skarbowej
6.7. Szczególne zasady przechowywania akt spraw podatkowych
6.8. Ochrona informacji podatkowych a pozostałe tajemnice zawodowe i służbowe
Rozdział 7. Udostępnianie informacji przez organy podatkowe
7.1. Uzasadnienie udostępniania informacji przez organy podatkowe
7.2. Podmiotowy i przedmiotowy zakres udostępniania informacji
7.3. Procesowe aspekty udostępniania informacji
7.4. Odpowiedzialność za niezgodne z prawem udostępnienie informacji
7.5. Udzielanie informacji podatkowych w ramach współpracy międzynarodowej
Podsumowanie
Literatura
Wykaz wykorzystanych aktów prawnych
Orzeczenia sądów i trybunałów

Skip to content