[wcas-search-form]

23.10 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Informacyjne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw i gospodarki. Wyzwania i perspektywy

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści, Wstęp, Rozdział I Asymetria i ograniczona wiarygodność informacji oraz ich implikacje ekonomiczne dla przedsiębiorstw i gospodarki (Alina Szewc-Rogalska) 1. Wprowadzenie 2. Źródła i uwarunkowania asymetrii informacyjnej w relacjach gospodarczych 3. Pokusa nadużycia jako negatywne zjawisko towarzyszące asymetrii informacji 4. Źródła i przejawy ograniczonej wiarygodności informacji ekonomicznych 5. Ekonomiczne konsekwencje asymetrii i ograniczonej wiarygodności informacji 6. Rola instytucji w ekonomicznej interpretacji procesów gospodarczych i ograniczaniu negatywnych zjawisk w dziedzinie informacji 7. Zakończenie Rozdział II Kluczowe czynniki determinujące jakość informacji zawartych w sprawozdaniach finansowych (Marek Wąsacz) 1. Wprowadzenie 2. Podstawy prawne przygotowywania sprawozdania finansowego 3. Oczekiwania adresatów sprawozdań finansowych 4. Kontrola poprawności sporządzenia sprawozdań finansowych 5. Nierzetelne przedstawianie informacji finansowych w sprawozdaniach 6. Etyka zawodu księgowego oraz rozwój kompetencji księgowych jako gwarant właściwego prezentowania informacji 7. Zakończenie Rozdział III Warunki implementacji informacji i wiedzy w procesie budowania przewagi konkurencyjnej gospodarki i przedsiębiorstw (Lidia Kaliszczak, Jadwiga Pawłowska-Mielech) 1. Wprowadzenie 2. Istota konkurencyjności gospodarki i przedsiębiorstw 3. Przesłanki i stan rozwoju gospodarki opartej na wiedzy w Polsce 4. Rola informacji a stan rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce 6 Spis treści 5. Wykorzystanie technologii ICT jako narzędzi transferu informacji i wiedzy w polskich przedsiębiorstwach 6. Zakończenie Rozdział IV Informacja i wiedza jako strategiczne determinanty procesów integracyjnych przedsiębiorstw (na przykładzie podmiotów przemysłu spożywczego) (Roman Chorób) 1. Wprowadzenie 2. Znaczenie informacji i wiedzy w działalności organizacji 3. Wiedza, kwalifikacje i marketing w działaniach innowacyjnych 4. Działania innowacyjne i procesy integracyjne a wybrane zmienne podmiotów przemysłu spożywczego 5. Zakończenie Rozdział V Sektorowe zróżnicowanie poziomu cyfryzacji przedsiębiorstw w Polsce (Maria Sarama) 1. Wprowadzenie 2. Dane empiryczne i metodyka pomiaru stopnia cyfryzacji 3. Cyfryzacja i jej wpływ na działalność przedsiębiorstw 4. Intensywność korzystania z technologii cyfrowych przez przedsiębiorstwa w Polsce i w krajach UE-28 5. Poziom cyfryzacji przedsiębiorstw w Polsce 6. Zakończenie Rozdział VI Zmiany w poziomie wykorzystania technologii ICT przez przedsiębiorstwa w Polsce – ujęcie regionalne (Jolanta Wojnar) 1. Wprowadzenie 2. Materiał empiryczny i metodyka badań regionalnego zróżnicowania wykorzystania technologii ICT 3. Wykorzystanie ICT przez przedsiębiorstwa w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej 4. Wykorzystanie ICT przez przedsiębiorstwa w Polsce w układzie wojewódzkim 5. Zakończenie Rozdział VII Wpływ nowoczesnych technologii ICT na poziom wzrostu gospodarczego w Polsce (Beata Kasprzyk) 1. Wprowadzenie 2. Teorie wzrostu gospodarczego 3. Poziom i dynamika PKB w Polsce oraz innowacyjność i nakłady na działalność badawczo-rozwojową 4. Stopień wykorzystania ICT przez przedsiębiorstwa i gospodarstwa domowe w Polsce 5. Zależności pomiędzy PKB, nakładami na B+R a wykorzystaniem technologii ICT 6. Zakończenie Rozdział VIII Bankowość internetowa i mobilna w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej (Beata Kasprzyk) 1. Wprowadzenie 2. Rola bankowości elektronicznej oraz internetowej 3. Aktualny rynek bankowości internetowej i mobilnej w Polsce 4. Płatności bezgotówkowe w Polsce i UE – zmiany i prognozy 5. Relacje pomiędzy transakcjami e-bankowości a poziomem PKB i użytkowaniem Internetu 6. Zakończenie Rozdział IX Perspektywy rozwoju kryptowalut opartych na technologii blockchain (na przykładzie Bitcoina) (Paweł Zawora, Zuzanna Pocheć) 1. Wprowadzenie 2. Geneza i funkcjonowanie Bitcoina 3. Perspektywy rozwoju kryptowalut 4. Rola technologii blockchain w rozwoju systemów płatniczych 5. Zakończenie Rozdział X Wyzwania i kierunki rozwoju outsourcingu systemów informatycznych (Paweł Szura) 1. Wprowadzenie 2. Poziom zatrudnienia specjalistów ICT przez przedsiębiorstwa o różnej wielkości 3. Korzyści i zagrożenia wynikające z outsourcingu usług informatycznych 4. Przetwarzanie w chmurze jako forma outsourcingu 5. Skala i tendencje zmian zjawiska outsourcingu w świetle danych statystyki publicznej 6. Skala i tendencje w zakresie korzystania z usług w formie chmury internetowej w świetle danych statystycznych 7. Zakończenie Rozdział XI Zagrożenia związane z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych w administracji publicznej – wybrane aspekty (Małgorzata Stec) 1. Wprowadzenie 2. Informatyzacja administracji publicznej w Polsce 3. Zagrożenia dla danych zgromadzonych w systemach informatycznych administracji publicznej 4. Metodyka badań zagrożeń wynikających z wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w administracji publicznej 5. Najważniejsze zagrożenia związane z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych w wybranych jednostkach samorządu terytorialnego 6. Zakończenie Rozdział XII Bezpieczeństwo systemów informatycznych instytucji edukacyjnych (na przykładzie procesu udostępniania treści egzaminacyjnych) (Ryszard Hall) 1. Wprowadzenie 2. Strategie bezpieczeństwa systemów informatycznych 3. Przesłanki budowy kontekstowych funkcjonalności trybów pracy aplikacji egzaminacyjnej 4. Implementacja mechanizmów kontroli dostarczanych treści 5. Podstawowe funkcjonalności aplikacji 6. Zakończenie Podsumowanie Bibliografia Summary

Skip to content