[wcas-search-form]

5.25 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Promocja!

Inne wyzwania. Poezja Bogdana Czaykowskiego i Andrzeja Buszy w perspektywie dwukulturowości

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Książka Inne wyzwania. Poezja Bogdana Czaykowskiego i Andrzeja Buszy w perspektywie dwukulturowości poświęcona została dwóm wybitnym przedstawicielom grupy „Kontynenty”, od lat sześćdziesiątych XX wieku stale mieszkającym w Kanadzie. Obaj docenieni przez krytykę, na trwałe zapisali się na kartach polskiej kultury po II wojnie światowej. Ich dorobek doczekał się wielorakiego opisu: monograficznego (w wypadku Bogdana Czaykowskiego) i przeglądowego (w wypadku Andrzeja Buszy). Czas był najwyższy, żeby tę twórczość zobaczyć także w naturalnym dla emigracyjnego losu obu poetów kontekście kulturowym. Nie było to zadanie łatwe, ponieważ polską literaturę emigracyjną dość rzadko poddaje się refleksji, w której problematyka dwu- lub wielokulturowości stanowiłaby centrum zainteresowania badawczego. Rozprawa Inne wyzwania napisana została nie tylko z niewątpliwą znajomością zagadnienia, ale także z wykorzystaniem nowoczesnego instrumentarium literaturoznawczego. Jest to praca źródłowa (Autor swobodnie i z wielką kompetencją porusza się po „emigracyjnej bibliotece” polonistycznej), bogata w liczne odwołania, a jej szczególną wartość widzimy w pionierskiej próbie zmierzenia się ze zjawiskiem dwukulturowości polskich twórców, widzianej od strony biograficznej, socjologicznej i artystycznej sensu stricto.

Z recenzji prof. zw. dra hab. Mariana Kisiela

Spis treści:
Wykaz skrótów
Wstęp
Część I: Emigracja a problemy zmiany kulturowej: Zmiana kulturowa, O roli kultury w warunkach emigracji politycznej (na wybranych przykładach) (Z „płomieniem idei przewodniej” – Tymon Terlecki, „Strateg suwerennej kultury” – Jerzy Giedroyc, Spotkanie z „innym” – kategoria „trzeciej wartości” Danuty Mostwin), W perspektywie wielokulturowości (Między etnocentryzmem a relatywizmem kulturowym, Sprzeczności wielokulturowości, Komunikacja międzykulturowa, Multikulturalizm, Dwukulturowość), Jedność w różnorodności – specyfika kulturowa Kanady,
Część II: Od „dwuzwierciadła” do ziemi-ojczyzny. Poetyckie zakorzenienia Bogdana Czaykowskiego: Role pisarskie i wymiary obecności, Biografia w perspektywie trajektorii (Wołyń nad Horyniem, Nie wygnany i nie emigrant, ale wywieziony, Bruk londyńskiej ulicy, Wybrał nas krajobraz górzysty, morski, zadrzewiony), Formuły podwójności (Jestem tutaj. Urodziłem się tam, czyli o potrzebie samookreślenia, W kręgu tradycji literatury polskiej, Wobec kultury anglojęzycznej, Nowa topografia, Ziemia-ojczyzna),
Część III: Melancholia i wędrówka. Formuły uniwersalizmu i niezadomowienia w poezji Andrzeja Buszy: Problemy komunikacji i recepcji, „Ojczyzna składana w worku” albo o trzech etapach biografii, „Schizofrenia kulturowa”, czyli o meandrach tożsamości, Melancholia jako odpowiedź poetyckiego „ja”. Od Znaków wodnych do Koheleta („Ja” niezakorzenione, „Ja” egzystencjalne, „Ja” wanitatywne), Wędrowiec w ponowoczesnym świecie („Ja” oswojone, „Ja” uniwersalne)
Podsumowanie
Zakończenie
Bibliografia
Indeks nazwisk
Summary.

Skip to content