[wcas-search-form]

5.25 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Promocja!

Innowacyjne formy wykorzystania nowych technologii informacyjnych na rynku pracy. Prognozy i perspektywy

Kategoria:

Informacje dodatkowe

Autor

, ,

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Książka poświęcona jest zarówno teoretycznym, jak i praktycznym aspektom wyko­rzystania nowoczesnych technologii teleinformacyjnych na współczesnym rynku pracy. Autorzy wykazali się świetnym wyczuciem zarówno naukowym, jak i rynkowym, przy­gotowując to kompendium wiedzy, której znaczenie będzie rosło w szybkim tempie. Książka zawiera bardzo ważne treści dotyczące zarówno podażowej, jak i popytowej strony współczesnego rynku pracy, który w coraz większym stopniu będzie wykorzy­stywał nowe technologie ICT. Lista odbiorców książki będzie niewątpliwie szeroka, a popyt na nią na pewno bę­dzie rósł w szybkim tempie. Każdy czytelnik znajdzie w niej najnowsze informacje na temat różnych form zatrudnienia i zarobkowania z wykorzystaniem sieci Internet, zagadnień telepracy, firm e-biznesowych, serwisów rekrutacyjnych, baz danych itp. To, co jest najistotniejsze, dotyczy zaś kompleksowej oceny różnych scenariuszy przy­szłego rozwoju telepracy i nowych technologii z tym związanych. Książka umiejętnie pobudza wyobraźnię o szybko zachodzących zmianach na rynku pracy, dając wielu pracownikom czas na szybkie podjęcie decyzji. Autorzy w swej pracy świetnie rozwijają wyobraźnię zarówno pracodawców, jak i pracobiorców, rysując kie­runki przeobrażeń rynku pracy zachodzących pod wpływem niebywałego postępu technologii teleinformatycznych. Operowanie w tym względzie wieloma przykładami, doświadczeniami innych krajów, umiejętną analizą retrospektywną stanowi niewąt­pliwy walor książki.
Z recenzji prof. zw. dra hab. Stanisława Wydymusa.

Spis treści: Wstęp, Rozdział I: Współczesny rynek pracy: Rynek pracy w gospodarce rynkowej, Determinanty zmian w poziomie popytu i podaży zasobów pracy, Struktura i dynamika rynku pracy w Polsce (lata 2000–2009), Rynek pracy w sektorze usług ICT, Rozdział II: Nowe technologie informacyjne na rynku pracy: Praca za pośrednictwem sieci globalnej, Biznes internetowy w kształtowaniu rynku pracy (Klasyfikacja modeli biznesowych, Analiza internetowych modeli biznesowych, Oddziaływanie Internetu na e-biznes), Rozdział III: Szanse i możliwości poszukiwania pracy przez Internet: Wykorzystanie sieci globalnej na rynku pracy, Doradztwo i pośrednictwo pracy w polskiej sieci internetowej, Wirtualne doradztwo zawodowe na amerykańskich portalach (Planowanie kariery zawodowej i doskonalenie kwalifikacji na przykładzie Career One Stop, Virginia Career View w planowaniu kariery zawodowej), Rozdział IV: Telepraca jako nowoczesna forma pracy: Pojęcie, istota i aspekty technologiczne telepracy (Definicje telepracy, Telepraca w regulacjach UE – porozumienie ramowe, Technologiczne aspekty wdrażania telepracy), Prawne aspekty wdrożenia i wykorzystania telepracy w Polsce, Zawody oraz obszary rozwoju telepracy na globalnym rynku pracy (Branże i zawody wykonywane w systemie telepracy, Telepraca dla osób niepełnosprawnych), Pozytywne i negatywne aspekty telepracy (Korzyści wynikające z wprowadzenia telepracy, Negatywne skutki wykonywania telepracy, Społeczne aspekty rozwoju telepracy, Zmiany w kulturze organizacyjnej przedsiębiorstwa), Rozdział V: Przyszłość nowych technologii oraz telepracy: Telepraca w Polsce i na świecie, Struktura branżowa i regionalna wykorzystania telepracy w Polsce, Czynniki ekonomiczno-społeczne rozwoju telepracy w Polsce, Zawody przyszłości oraz dziedziny intensywnego rozwoju na globalnym rynku pracy, Przyszłość telepracy i perspektywy rozwoju na polskim rynku pracy), PODSUMOWANIE, BIBLIOGRAFIA, ŹRÓDŁA INTERNETOWE, SPIS TABEL, SPIS RYSUNKÓW.

Skip to content