[wcas-search-form]

5.25 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Promocja!

Instytucje doradcze w rozwoju obszarów wiejskich w regionach rozdrobnionego rolnictwa w warunkach integracji europejskiej, Prace Naukowe Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego, seria: Monografie i Opracowania nr 12

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści: 1. Zagadnienia wstępne 1.1. Wprowadzenie 1.2. Cele i zakres tematyczny badań 1.3. Metody badawcze 1.4. Uzasadnienie znaczenia podjętej problematyki 1.5. Syntetyczna charakterystyka regionu badań   2. Instytucje i ich znaczenie w procesach rozwoju obszarów wiejskich 2.1. Instytucje – istota i znaczenie w ekonomii 2.2. Instytucje służące rozwojowi wsi 2.3. Znaczenie instytucji w przemianach gospodarki żywnościowej i obszarów wiejskich 2.4. Miejsce doradztwa wśród instytucji wiejskich i jego udział w procesie dyfuzji innowacji na wsi 2.5. Rola transferu wiedzy w rozwoju obszarów wiejskich 2.6. Strategia lizbońska i jej podejście do obszarów wiejskich   3. Organizacje i firmy doradcze otoczenia wsi i uwarunkowania ich rozwoju po akcesji Polski do Unii Europejskiej 3.1. Instytucje doradcze świadczące usługi dla mieszkańców wsi w Polsce 3.2. Funkcjonowanie instytucji doradczych w innych krajach Unii Europejskiej 3.3. Kierunki działania instytucji doradczych na wsi w okresie okołoakcesyjnym 3.4. Potrzeby informacyjne i doradcze mieszkańców wsi 3.5. Potrzeby informacyjne instytucji doradczych pracujących na rzecz rozwoju wsi   4. Specyfika obszarów wiejskich w regionie o rozdrobnionej strukturze gospodarstw i ich kierunki rozwoju 4.1. Charakterystyka struktury gospodarczej i ludności regionu 4.2. Wielkość, struktura i kierunki rozwoju produkcji rolniczej 4.3. Stan i struktura przedsiębiorczości pozarolniczej 4.4. Lokalne i regionalne problemy rozwoju wsi 4.5. Kierunki rozwoju działalności pozarolniczej na wsi   5. Doradztwo w rozwoju obszarów wiejskich w ocenie rolników, przedsiębiorców i doradców 5.1. Działania doradcze na rzecz rozwoju obszarów wiejskich 5.2. Cechy klientów instytucji doradczych i jednostek, którymi kierują 5.3. Potrzeby doradcze klientów doradztwa 5.4. Ocena dostosowania treści doradczych do potrzeb mieszkańców wsi 5.5. Aktywność ekonomiczna mieszkańców wsi 5.6. Rola jednostek doradczych w rozwoju przedsiębiorczości na wsi   6. Ekonomiczne, rzeczowe i techniczne efekty pracy doradczej w warunkach członkostwa w UE 6.1. Znaczenie informacji i doradztwa w absorpcji funduszy pomocowych 6.2. Instytucje doradcze jako źródło informacji o możliwości dofinansowania działalności gospodarczej z funduszy pomocowych 6.3. Ocena udziału jednostek doradczych w absorpcji środków UE w latach 2004–2006 6.4. Pomoc instytucji doradczych w ubieganiu się o wsparcie finansowe UE w latach 2007–2013 6.5. Ekonomiczne, finansowe i rzeczowe efekty pracy doradczej w gospodarstwach i przedsiębiorstwach   Wnioski końcowe   Bibliografia  Summary

Skip to content