[wcas-search-form]

47.25 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Integralność religijna sędziego oraz argumentacja religijna w amerykańskim procesie orzeczniczym

Kategoria:

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści
Wprowadzenie
Część I DOKTRYNA EKSKLUZYWIZMU I TEZA PRYWATYZACJI RELIGII A INTEGRALNOŚĆ RELIGIJNA CZŁOWIEKA  
ROZDZIAŁ 1. Pojęcie religii, religijnych argumentów i integralności religijnej

1.1. Rozumienie religii w orzecznictwie i jurysprudencji
1.2. Argumenty religijne i ich typologia
1.3. Integralność religijna jako integralność osobista człowieka  
ROZDZIAŁ 2. Stosunek współczesnego liberalizmu do religii i jej miejsca w dyskursie politycznym
2.1. Liberalizm uzasadniający (justificatory liberalism)
2.2. Rawlsowska idea rozumu publicznego i jej zastosowanie do sądów
2.3. Doktryna ekskluzywizmu i zasada świeckiego uzasadnienia decyzji politycznych
2.4. Doktryna inkluzywizmu i obrona dopuszczalności argumentów religijnych w dyskursie politycznym
2.5. Teza prywatyzacji religii  
ROZDZIAŁ 3. Wpływ doktryny ekskluzywizmu i tezy prywatyzacji religii na postrzeganie osoby sędziego
3.1. Sędziowskie dezawuowanie roli przekonań religijnych w sprawowaniu urzędu sędziego
3.2. Mit zdepersonalizowanego sędziego
3.3. Rola religii w powoływaniu sędziów federalnych
3.3.1. Konstytucyjny zakaz religijnego testu
3.3.2. Przekonania religijne kandydata na sędziego w praktyce zatwierdzania jego kandydatury przez Senat
3.4. Religijna afiliacja sędziego oraz jego religijne przekonania i praktyki jako podstawa wniosku strony o wyłączenie go z rozpoznania sprawy
3.4.1. Instytucja wyłączenia sędziego w porządku prawnym USA
3.4.2. Przynależność wyznaniowa sędziego i jego religijny światopogląd jako pozorne przeszkody w bezstronnym rozpoznawaniu spraw sądowych
3.5. Wpływ przynależności wyznaniowej sędziów na praktykę orzeczniczą w świetle badań empirycznych
3.6. Pojęcie sędziowskiej bezstronności  
Część II INTEGRALNOŚĆ RELIGIJNA SĘDZIEGO  
ROZDZIAŁ 4. Integralność religijna sędziego w wykonywaniu czynności zawodowych

4.1. Rola religijnych przekonań w sprawowaniu urzędu sędziego w opinii sędziów
4.2. Klauzula sumienia jako narzędzie ochrony integralności osobistej sędziego w działalności orzeczniczej
4.2.1. Pojęcie i uzasadnienie klauzuli sumienia
4.2.2. Sędziowska klauzula sumienia
4.2.3. Rezygnacja z urzędu lub sędziowskie nieposłuszeństwo jako alternatywy sędziowskiej klauzuli sumienia
4.2.4. Katolicka doktryna o współdziałaniu w złu jako jeden z wyznaczników skali zastosowania sędziowskiej klauzuli sumienia
4.3. Uzasadnienie orzeczenia jako forum komunikowania religijnego (moralnego) sprzeciwu sędziego wobec prawa i opartego na nim rozstrzygnięcia sądu
4.4. Integralność religijna sędziego przy wykonywaniu pozaorzeczniczych czynności urzędu sędziowskiego na przykładzie udzielania małżeństw
4.5. Granice religijnej ekspresji sędziego podczas sprawowania czynności urzędowych w świetle postępowań dyscyplinarnych
4.5.1. Wpływ religijnego światopoglądu sędziego na jego zachowania w trakcie prowadzenia procesu
4.5.2. Wpływ religijnego światopoglądu sędziego na jego pozaorzecznicze czynności urzędowe lub inne czynności podejmowane w budynku sądu  
ROZDZIAŁ 5. Integralność religijna sędziego w ramach jego aktywności pozazawodowej
5.1. Normy etyki sędziowskiej (postępowania sędziowskiego) jako podstawa reglamentacji konstytucyjnych praw i wolności sędziów w działalności pozazawodowej
5.2. Ramy wolności religii sędziego w świetle opinii komisji ds. etyki sędziowskiej
5.3. Religijnie determinowana wolność słowa sędziego w świetle opinii komisji ds. etyki sędziowskiej i postępowań dyscyplinarnych
5.3.1. Wolność słowa sędziego podczas sędziowskiej kampanii wyborczej
5.3.2. Wolność słowa sędziego poza kontekstem kampanii wyborczej
5.4. Poszanowanie konstytucyjnych wolności sędziego wobec absolutyzacji norm postępowania sędziowskiego  
Część III ARGUMENTY RELIGIJNE W ORZECZNICTWIE  
ROZDZIAŁ 6 Argumenty religijne w procesie orzeczniczym

6.1. Ogólna charakterystyka miejsca religii w procesie orzeczniczym
6.2. Separacjonistyczny, separacjonistyczno-religijny, religijno-separacjonistyczny i religijny model orzeczniczy jako rezultat zastosowania doktryny ekskluzywizmu i inkluzywizmu do sędziów
6.3. Relewantność religijnych przekonań sędziego w procesie orzeczniczym
6.4. Argumenty religijne jako legitymowana podstawa/współpodstawa rozstrzygnięcia sprawy trudnej (hard case)
6.5. Ograniczenia w posługiwaniu się argumentami religijnymi w procesie orzeczniczym
6.6. Uzasadnienie wyłączenia racji religijnych z procesu orzeczniczego w świetle doktryny mekskluzywizmu
6.7. Szczerość argumentacji sędziowskiej
6.7.1. Uzasadnienie orzeczenia jako szczera relacja przebiegu fazy deliberacyjnej versus racjonalizacja rozstrzygnięcia
6.7.2. Pojęcie sędziowskiej szczerości
6.7.3. Argumenty za i przeciwko sędziowskiej szczerości
6.7.4. Ujawnianie racji religijnych w uzasadnieniu orzeczenia
6.7.5. Sędziowska szczerość jako wypadkowa racji etycznych i pragmatycznych
6.8. Funkcja klaryfikacyjna, perswazyjna i epideiktyczna argumentów religijnych
6.9. Stanowisko sądów w przedmiocie uwzględniania argumentów religijnych w orzecznictwie
6.10. Zakaz sądowego rozstrzygania religijnych kontrowersji (Religious Question Doctrine)  
ROZDZIAŁ 7. Argumenty odwołujące się do Pisma świętego w praktyce orzeczniczej
7.1. Ogólna charakterystyka argumentacji biblijnej w orzecznictwie
7.2. Postrzeganie Pisma świętego przez sądy
7.3. Typologia Argumentum ad Scripturam w świetle studium case law
7.3.1. Argumenty biblijne przedstawiające genezę, ratio legis i ewolucję poszczególnych instytucji prawnych
7.3.2. Argumenty biblijne jako źródło wiedzy powszechnej
7.3.3. Argumenty biblijne o celach ilustracyjnych
7.3.4. Argumenty biblijne uzasadniające czy krytykujące postać praktyki tworzenia, interpretowania i stosowania prawa
7.3.5. Argumenty biblijne jako językowa wskazówka interpretacyjna przy wykładni różnych terminów i zwrotów
7.3.6. Argumenty biblijne wyrażające tzw. ludową mądrość
7.3.7. Argumenty biblijne komunikujące i ewentualnie też afirmujące społeczne przekonania moralne
7.3.8. Argumenty biblijne wyjaśniające religijne twierdzenia strony postępowania
7.3.9. Argumenty biblijne jako forma polemiki z argumentacją religijną strony postępowania lub jej pełnomocnika
7.3.10. Argumenty biblijne wzmacniające społeczną legitymizację poszczególnych zasad ustrojowych, instytucji prawnych czy partykularnych postanowień prawa
7.4. Argumentacja biblijna (religijna) sędziego jako przedmiot zarzutu apelacyjnego według praktyki jurysdykcyjnej sądów odwoławczych  
Podsumowanie  
Bibliografia  
1. Literatura naukowa  
2. Akty urzędowe
 
Akty normatywne  
Chronologiczny wykaz orzeczeń federalnych i stanowych sądów amerykańskich  
Orzeczenia innych sądów  
Opinie komisji ds. etyki sędziowskiej  
Decyzje komisji ds. postępowania sędziowskiego w sprawach dyscyplinarnych  
Stenogramy z przesłuchań kandydatów na sędziów federalnych przed Senacką Komisją ds. Sądownictwa oraz stenogramy z posiedzeń Senatu w przedmiocie zatwierdzania kandydatów na sędziów federalnych  
Inne dokumenty urzędowe  
3. Artykuły prasowe i źródła internetowe  
Artykuły prasowe  
Źródła internetowe  
Dokumenty kościelne

Skip to content