[wcas-search-form]

25.20 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Język ojczysty w procesie akwizycji języków obcych. Teoria i praktyka

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści   Wprowadzenie ROZDZIAŁ 1 Rola i znaczenie języka ojczystego w świetle wybranych teorii/metod glottodydaktycznych 1.1. Tradycyjne metody nauczania 1.2. Alternatywne metody nauczania 1.3. Podsumowanie ROZDZIAŁ 2 Najnowsze tendencje glottodydaktyczne a język ojczysty 2.1. Transfer pozytywny w nauczaniu i uczeniu się języków obcych 2.2. Interferencja międzyjęzykowa 2.3. Podsumowanie ROZDZIAŁ 3 Metodologiczne podstawy badań 3.1. Problematyka badawcza 3.2. Zmienne badań i wskaźniki 3.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze 3.4. Organizacja badań 3.4.1. Charakterystyka badanej grupy uczniów 3.4.2. Charakterystyka badanej grupy nauczycieli 3.5. Podsumowanie ROZDZIAŁ 4 Rola języka ojczystego w przyswajaniu języków obcych w świetle wypowiedzi uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 4.1. Języki obce, których uczą się respondenci 4.2. Motywacja do nauki języków obcych 4.3. L1 katalizatorem przyswajania L2 4.4. L1 czynnikiem utrudniającym opanowanie L2 4.5. Skojarzenia leksykalne 4.6. Podobieństwo międzyjęzykowe 4.7. Słowniki w nauce języków obcych 4.8. Translator jako narzędzie edukacyjne 4.9. Nawyki językowe uczących się a myślenie w języku docelowym 4.10. Techniki semantyzacji nowej leksyki a ich skuteczność w procesie zapamiętywania 4.11. Strategie opanowywania słownictwa najchętniej wybierane przez uczniów 4.12. Sposoby przyswajania gramatyki przez uczniów polskich szkół 4.13. L1 jako nieodzowny element lekcji języka obcego 4.14. Język ojczysty a opanowanie poszczególnych aspektów i sprawności 4.15. Podsumowanie ROZDZIAŁ 5 Język ojczysty w akwizycji języków obcych nowożytnych w opinii nauczycieli różnych typów szkół 5.1. L1 jako czynnik wpływający na akwizycję L2 5.2. Słownictwo opanowywane na drodze skojarzeń z językiem polskim 5.3. Polecenia w L2 – czy uczniowie je rozumieją i adekwatnie na nie reagują 5.4. Kształtowanie umiejętności pracy ze słownikiem i translatorem multimedialnym 5.5. Podręczniki do nauki języka obcego 5.6. Sposoby semantyzacji leksyki wykorzystywane przez nauczycieli 5.7. Strategie opanowywania leksyki wykorzystywane przez uczniów 5.8. L1 w objaśnieniach gramatycznych na lekcji języka obcego 5.9. L1 w nauczaniu innych aspektów językowych na lekcji języka obcego 5.10. L1 w kształtowaniu sprawności językowych w zakresie L2 5.11. Ocena techniki tłumaczeniowej i częstotliwość jej wykorzystania w opinii nauczycieli języków obcych 5.12. Podsumowanie ROZDZIAŁ 6 Wnioski i propozycje modyfikacji procesu dydaktycznego związane z udziałem języka ojczystego w nauczaniu języków obcych 6.1. Miejsce języka ojczystego w procesie akwizycji języków obcych 6.1.1. Aspekt leksykalny 6.1.2. Aspekt gramatyczny 6.1.3. Wymowa, akcent, intonacja 6.1.4. Ortografia 6.1.5. Wpływ L1 na opanowanie sprawności językowych 6.1.5.1. Słuchanie 6.1.5.2. Czytanie 6.1.5.3. Mówienie 6.1.5.4. Pisanie 6.1.6. Wpływ L1 na nabycie kompetencji interkulturowej 6.2. Materiały dydaktyczne obowiązkowe (podręczniki) i pomoce uzupełniające w proce-sie akwizycji L2 6.3. Podsumowanie Bibliografia Spis tabel, map i wykresów Aneks

Skip to content