[wcas-search-form]

31.50 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Kapitał intelektualny w księgach rachunkowych oraz sprawozdawczości przedsiębiorstwa

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Pierwszy autorski podręcznik obejmujący swym zakresem kapitał finansowy, kapitał intelektualny, kapitał relacyjny oraz metodykę ujmowania ich na kontach księgowych, a następnie w sprawozdawczości przedsiębiorstwa. Dominujący obecnie paradygmat rachunkowości skoncentrowany na kapitale finansowym charakterystyczny dla tradycyjnego kapitalizmu uniemożliwia przedstawianie w sprawozdaniu finansowym istoty przedsiębiorczości bazującej na kapitale intelektualnym. Dlatego powstawaniu gospodarki opartej na wiedzy towarzyszy zadziwiający paradoks: przedsiębiorstwa bazujące na kapitale intelektualnym ujawniają w swoich bilansach wyłącznie kapitał finansowy. Coraz szersze grupy interesariuszy innowacyjnych przedsiębiorstw kwestionują wartość informacyjną tak sporządzanych sprawozdań. Ponadto w literaturze z zakresu nauk ekonomicznych twierdzi się, że najważniejszym zasobem przedsiębiorstwa jest aktualnie kapitał intelektualny, choć od ponad 500 lat bilanse przedsiębiorstw prezentują tylko i wyłącznie zbywalny majątek oraz równoważący go kapitał finansowy. Współczesna rewolucja kapitału intelektualnego sprzyja zatem nowatorskim nurtom nauk o finansach, które proponują rozbudować zakres bilansów przedsiębiorstw o kategorie kapitałów niefinansowych. Właśnie ten podręcznik pokazuje, jak to zrobić od podstaw.     Spis treści   Od autora Wstęp Część I. Kapitał intelektualny jako klucz do nowej ekonomii Rozdział 1. Rewolucja kapitału intelektualnego 1.1. Kapitał finansowy a rozwój tradycyjnej gospodarki kapitalistycznej 1.2. Kapitał intelektualny oraz pojęcia bliskoznaczne w świetle literatury 1.3. Nowy model łańcucha tworzenia wartości 1.4. Jednostka edukacji zawodowej jako generator kapitału intelektualnego Rozdział 2. Postindustrialne społeczeństwo i gospodarka 2.1. Wykwalifikowany pracownik jako mikropodmiot w gospodarce opartej na wiedzy 2.2. Kapitał intelektualny jako kryterium stratyfikacji społecznej 2.3. Przedsiębiorstwo bazujące na wiedzy oraz jego interesariusze Rozdział 3. Kapitał intelektualny a formy prawne przedsiębiorczości 3.1. Indywidualni przedsiębiorcy 3.2. Spółki osobowe 3.3. Spółki kapitałowe Część II. Podstawy rachunkowości z uwzględnieniem kapitału intelektualnego Rozdział 4. Elementy teorii rachunkowości 4.1. Aksjomatyka teorii rachunkowości 4.2. Układ równań postindustrialnej teorii rachunkowości 4.3. Reguły metodyczne oraz funkcje rachunkowości 4.4. Rachunkowość a zarządzanie 4.5. Transformacja kapitału intelektualnego w kapitał finansowy Rozdział 5. Prawdziwy i rzetelny obraz przedsiębiorstwa bazującego na wiedzy 5.1. Tradycyjny bilans 5.2. Luka ewidencyjna tradycyjnego bilansu 5.3. Bilans oparty na wiedzy 5.4. Bilans pełny 5.5. Czytanie bilansów Rozdział 6. Konto księgowe jako podstawowe urządzenie ewidencji rachunkowej 6.1. Logiczna konstrukcja konta księgowego 6.2. Typologia kont księgowych 6.3. Korespondencja kont 6.4. Podzielność kont 6.5. Zakładowy plan kont przedsiębiorstwa bazującego na wiedzy Rozdział 7. Księgi rachunkowe przedsiębiorstwa bazującego na wiedzy 7.1. Dowody księgowe oraz ich dekretacja 7.2. Dziennik, księga główna i księgi pomocnicze 7.3. Księga kompetencji 7.4. Księga relacji z otoczeniem 7.5. Inwentaryzacja Część III. Zasoby przedsiębiorstwa oraz źródła ich pochodzenia Rozdział 8. Zakładanie przedsiębiorstwa bazującego na wiedzy 8.1. Poszerzony zakres inwentarza przedsiębiorstwa bazującego na wiedzy 8.2. Wyposażanie jednostki w zasoby kapitału finansowego 8.3. Wyposażanie jednostki w zasoby kapitału intelektualnego 8.4. środki pieniężne jako zasób płynności finansowej Rozdział 9. Aktywa trwałe 9.1. środki trwałe 9.2. Wartości niematerialne i prawne 9.3. Inwestycje długoterminowe Rozdział 10. Rozrachunki 10.1. Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami 10.2. Rozrachunki publicznoprawne 10.3. Rozrachunki z wykwalifikowanymi pracownikami 10.4. Pozostałe rozrachunki 10.5. Kredyty bankowe Rozdział 11. Aktywa niemajątkowe i kapitały niefinansowe 11.1. Aktywa kompetencyjne w układzie rodzajowym 11.2. Aktywa kompetencyjne w układzie funkcjonalnym 11.3. Odpisy aktualizujące aktywa kompetencyjne 11.4. Projekty badawcze oraz odpisy aktualizujące ich wartość 11.5. Kapitał intelektualny jako źródło pochodzenia aktywów kompetencyjnych 11.6. Aktywa marketingowe i kapitał relacji z otoczeniem Rozdział 12. Szczególne przypadki rachunkowości postindustrialnej 12.1. Przekształcenie formy prawnej przedsiębiorstwa bazującego na wiedzy 12.2. Połączenia przedsiębiorstw bazujących na wiedzy 12.3. Likwidacja oraz upadłość jednostki a jej zasoby Część IV. Działalność przedsiębiorstwa oraz jej rezultat ekonomiczny Rozdział 13. Materiały i towary 13.1. Materiały 13.2. Towary 13.3. Rozliczenie zakupu 13.4. Rozchód materiałów i towarów Rozdział 14. Koszty działalności operacyjnej 14.1. Rachunek kosztów 14.2. Koszty w układzie rodzajowym 14.3. Koszty kompetencji jako nowy składnik kosztów rodzajowych 14.4. Koszty w układzie kalkulacyjnym 14.5. Ewidencja kosztów a organizacja procesu wytwórczego Rozdział 15. Produkty i usługi bazujące na wiedzy 15.1. Klasyfikacja produktów i usług 15.2. Kalkulacja kosztu jednostkowego produktu lub usługi 15.3. Ewidencja wyrobów gotowych Rozdział 16. Przychody ze sprzedaży 16.1. Ofertowanie i kontraktowanie sprzedaży 16.2. Fakturowanie 16.3. Dyskontowanie przychodów z odroczonym terminem płatności 16.4. Rejestrowanie sprzedaży detalicznej na kasach fiskalnych Rozdział 17. Wynik finansowy 17.1. Wynik ze sprzedaży 17.2. Wynik z działalności operacyjnej 17.3. Wynik z działalności gospodarczej 17.4. Wynik finansowy brutto 17.5. Wynik finansowy netto 17.6. Przyrost kapitału własnego jako rezultat zysku Część V. Sprawozdawczość finansowa oraz jej użyteczność informacyjna Rozdział 18. Tradycyjne sprawozdanie finansowe 18.1. Bilans 18.2. Rachunek zysków i strat 18.3. Informacja dodatkowa 18.4. Rachunek z przepływów pieniężnych 18.5. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym 18.6. Sprawozdanie z działalności jednostki Rozdział 19. Nowe obszary sprawozdawczości przedsiębiorstwa 19.1. Raport roczny 19.2. Raport zrównoważonego rozwoju 19.3. Raport informacji niefinansowych oraz dotyczących różnorodności 19.4. Raport zintegrowany 19.5. Raport finansowy o kapitale intelektualnym Rozdział 20. Analiza finansowa przedsiębiorstwa bazującego na wiedzy 20.1. Kapitałocentryzm tradycyjnej analizy finansowej 20.2. Analiza struktury i dynamiki bilansu opartego na wiedzy 20.3. Analiza struktury i dynamiki bilansu pełnego 20.4. Postindustrialne wskaźniki rentowności 20.5. Stopień dźwigni intelektualnej Rozdział 21. Audyt kapitałów niefinansowych 21.1. Tradycyjny zakres audytu finansowego 21.2. Procedury rewizji finansowej 21.3. Audyt kapitału intelektualnego 21.4. Audyt kapitału relacji z otoczeniem Literatura Table of contents

Skip to content