[wcas-search-form]

7.35 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Promocja!

Kapitał intelektualny w rozwoju regionów Polski Wschodniej

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści:   Wstęp   Rozdział 1 Kapitał intelektualny jako przedmiot badań regionalnych 1.1. Koncepcja kapitału intelektualnego regionu 1.1.1. Geneza kapitału intelektualnego 1.1.2. Sposoby interpretacji kapitału intelektualnego jednostek terytorialnych 1.1.3. Charakterystyka składników kapitału intelektualnego regionu 1.1.4. Model kapitału intelektualnego regionu 1.1.5. Źródła kapitału intelektualnego w regionie 1.2. Kwantyfikacja kapitału intelektualnego jednostek terytorialnych 1.2.1. Metody wyceny kapitału intelektualnego przedsiębiorstw 1.2.2. Pomiar składników kapitału intelektualnego przez międzynarodowe organizacje 1.2.3. Propozycje kwantyfikacji kapitału intelektualnego regionu   Rozdział 2 Kapitał intelektualny w rozwoju regionalnym 2.1. Rozwój społeczno-gospodarczy w ujęciu regionalnym 2.1.1. Region w badaniach ekonomicznych 2.1.2. Rozwój zrównoważony w ujęciu przestrzennym 2.1.3. Mechanizmy rozwoju regionów peryferyjnych 2.2. Czynniki i uwarunkowania rozwoju regionalnego 2.2.1. Wewnętrzne determinanty tkwiące w sferze realnej oraz regulacji 2.2.2. Wymagania rozwojowe międzynarodowego otoczenia cywilizacyjnego 2.3. Zależności między kapitałem intelektualnym a rozwojem regionalnym 2.3.1. Kapitał intelektualny jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego w badaniach empirycznych 2.3.2. Mechanizmy oddziaływania kapitału intelektualnego na rozwój regionu   Rozdział 3 Uwarunkowania rozwoju kapitału intelektualnego w Polsce Wschodniej w sferze realnej 3.1. Województwa wschodnie jako przykład regionów peryferyjnych 3.2. Strukturalne uwarunkowania rozwoju kapitału intelektualnego 3.2.1. Uwarunkowania wynikające ze struktury podmiotów gospodarczych 3.2.2. Uwarunkowania wynikające z sektorowej struktury zatrudnienia 3.2.3. Uwarunkowania wynikające z regionalnych rynków pracy 3.3. Dochodowe uwarunkowania inwestycji w kapitał intelektualny 3.3.1. Sytuacja dochodowa gospodarstw domowych 3.3.2. Sytuacja finansowa jednostek samorządu terytorialnego 3.4. Bariery infrastrukturalne w rozwoju kapitału intelektualnego   Rozdział 4 Stan i tendencje rozwoju kapitału intelektualnego w Polsce Wschodniej w latach 1999–2009 4.1. Terytorialne zróżnicowanie kapitału ludzkiego 4.1.1. Stan i perspektywy rozwoju demograficznego 4.1.2. Ilościowe i jakościowe zmiany w wykształceniu mieszkańców 4.1.3. Zróżnicowanie kompetencji cywilizacyjnych 4.2. Charakterystyka kapitału społecznego 4.3. Zmiany w kapitale strukturalnym 4.3.1. Potencjał badawczo-rozwojowy 4.3.2. Instytucje edukacyjne szkolnictwa wyższego 4.3.3. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego 4.4. Kształtowanie się kapitału relacyjnego 4.5. Problem luki rozwojowej w zakresie kapitału intelektualnego 4.5.1. Wyposażenie Polski Wschodniej w kapitał intelektualny na tle innych województw 4.5.2. Analiza struktury kapitału intelektualnego   Rozdział 5 Oddziaływanie polityki ekonomicznej na procesy rozwoju kapitału intelektualnego 5.1. Związek kapitału intelektualnego z poziomem rozwoju regionalnego 5.2. Ocena celów i priorytetów polityki rozwoju regionalnego w Polsce 5.3. Działania władz regionalnych w zakresie kapitału intelektualnego 5.4. Możliwości wykorzystania doświadczeń międzynarodowych dla pobudzania kapitału intelektualnego w Polsce Wschodniej   Podsumowanie i wnioski   Bibliografia   Spis tabel   Spis rysunków   Indeks skrótów   Indeks nazwisk  Indeks haseł

Skip to content