[wcas-search-form]

7.35 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Promocja!

Kapitał ludzki i kapitał społeczny a rozwój województwa podkarpackiego

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści:
Wstęp
ROZDZIAŁ I. Kapitał ludzki i kapitał społeczny jako przedmiot badań nauk społecznych

1. Sposoby definiowania i historia badań nad kapitałem ludzkim i kapitałem społecznym
2. Problemy pomiaru kapitału ludzkiego i kapitału społecznego
3. Znaczenie teorii kapitału ludzkiego i kapitału społecznego w badaniach socjologicznych nad rozwojem regionalnym
ROZDZIAŁ II. Teorie rozwoju regionalnego
1. Pojęcie rozwoju regionalnego
2. Przegląd teorii rozwoju regionalnego
3. Czynniki rozwoju regionalnego
ROZDZIAŁ III. Podkarpacie – rozwój regionu i jego uwarunkowania
1. Rys historyczny rozwoju regionu do 1999 roku
2. Województwo podkarpackie na tle kraju w latach 1999–2012
2.1. Struktura sieci osadniczej
2.2. Sytuacja demograficzna
2.3. Stan środowiska naturalnego i zasoby naturalne
2.4. Infrastruktura i warunki życia ludności
2.5. Rynek pracy i struktura zatrudnienia
3. Główne obszary problemowe województwa podkarpackiego
ROZDZIAŁ IV. Zasoby i poziom kapitału ludzkiego mieszkańców województwa podkarpackiego
1. Założenie metodologiczne budowy miernika jakości kapitału ludzkiego
2. Zasoby i poziom kapitału ludzkiego mieszkańców regionu
2.1. Potencjał demograficzny
2.1.1. Prężność demograficzna
2.1.2. Poziom wiedzy funkcjonalnej
2.1.3. Stan zdrowia
2.2. Aktywność społeczno-gospodarcza ludności
2.2.1. Mobilność przestrzenna
2.2.2. Aktywność gospodarcza
2.2.3. Aktywność społeczna
3. Miernik Jakości Kapitału Ludzkiego
ROZDZIAŁ V. Aspekty ilościowe i jakościowe kapitału społecznego mieszkańców województwa podkarpackiego
1. Uczestnictwo organizacyjne i jego zróżnicowanie
2. Zaufanie i solidarność społeczna
3. Chęć do współdziałania społecznego
4. Informacja i komunikacja
5. Sieci społeczne
6. Poczucie podmiotowości
7. „Brudny” kapitał społeczny
ROZDZIAŁ VI. Liderzy życia społecznego i ich rola w pobudzaniu rozwoju województwa podkarpackiego
1. Uwagi wstępne
2. Możliwości rozwoju województwa podkarpackiego w opinii regionalnych liderów życia społecznego
3. Czynniki warunkujące rozwój Podkarpacia
4. Hamulce i bariery ograniczające rozwój województwa podkarpackiego
5. Rola kapitału ludzkiego i społecznego mieszkańców regionu w pobudzaniu rozwoju województwa
6. Wpływ akcesji Polski do Unii Europejskiej na perspektywy i szanse rozwoju Podkarpacia
7. Najważniejsze zadania stojące przed władzami, elitami i mieszkańcami województwa podkarpackiego mające na celu zmianę stereotypu biednego regionu
ROZDZIAŁ VII. Wnioski z badań nad rozwojem regionalnym
1. Podsumowanie badań
2. Wnioski dla teorii i metodologii badań
3. Wnioski dla praktyki
Bibliografia Aneks – Wzór kwestionariusza wykorzystanego do badań kapitału ludzkiego i społecznego mieszkańców województwa podkarpackiego

Skip to content