[wcas-search-form]

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Kobieta na prowincji galicyjskiej w świetle akt notarialnych (1871–1914). Studium historyczno-źródłoznawcze

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

OPIS KSIĄŻKI

Książka dra Kozaka odkrywa przed nami świat dotąd bardziej wyobrażany na podstawie literatury pięknej i źródeł etnograficznych, niż opisywany na podstawie prawnych i licznych, będących odzwierciedleniem niejednego życia świadectw […], przekonująco jednak dowodzi, że pozycja kobiety (zwłaszcza wiejskiej) w społeczeń­stwie galicyjskim końca XIX wieku była stosunkowo silna i pozostawała w ścisłym związku z jej rolą jako członka rodziny co daleko odbiega od schematycznego i zideolo- gizowanego, co prawda obecnego bardziej w publicystyce, niż w pracach naukowych, wizerunku kobiety jako istoty zajmującej pozycję całkowicie podrzędną […]. Część książki traktująca o rolach córki, żony, matki, babki, relacjach między członkami rodziny, więziach (lub ich braku), o obyczajach jest tyleż fascynująca, co zaskakująca. Fascynująca, bo narracje w owych dokumentach zbliżają nas do emocji „prawdziwych”, konkretnych ludzi. Zaskakująca zaś bogactwem tego rodzaju informacji w źródłach rejestrujących stosunki własnościowe, na taką skalę, przy czym dotyczących środowiska chłopskiego, w tym wcale nie najbardziej zamożnego i uznawanego na ogół za nieźródłotwórcze.   Z recenzji dr hab. prof. UW Jolanty Sikorskiej-Kuleszy

Spis treści:   Wykaz skrótów użytych w tekście   Wstęp   ROZDZIAŁ 1 Proces źródłotwórczy w kancelariach notarialnych Galicji Zachodniej 1.1. Kancelaria notarialna i jej wytwory jako przedmiot badań źródłoznawczych 1.2. Geneza procesu źródłotwórczego 1.2.1. Uwarunkowania procesu źródłotwórczego 1.2.2. Notariusze – twórcy źródła 1.2.3. Strony kontraktujące – uczestnicy procesu źródłotwórczego 1.3. Akta notarialne – efekt procesu źródłotwórczego 1.4. Rozmiary procesu źródłotwórczego 1.4.1. Liczebność i struktura dokumentów 1.4.2. Wartość informacyjna 1.5. Kobieta w procesie źródłotwórczym   ROZDZIAŁ 2 Kobieta w społeczności prowincjonalnej i życiu prywatnym 2.1. Prowincja na drodze ku modernizacji 2.1.1. Przemiany społeczno-gospodarcze 2.1.2. Kwestia kobieca 2.2. Kobieta w rodzinie 2.2.1. Akta notarialne jako źródło do badań nad rodziną 2.2.2. Córka i narzeczona (dzieciństwo, posag, dziedziczenie) Rola córki w rodzinie Stosunki posagowe Córki w dziedziczeniu 2.2.3. Żona i jej przestrzeń życiowa Uprawnienia męża Podstawy materialne małżeństwa Blaski i cienie 2.2.4. Matka, babka, teściowa 2.3. Kobieta samotna 2.4. Kultura materialna i inne aspekty życia społecznego   ROZDZIAŁ 3 Kobieta i życie gospodarcze 3.1. Akta notarialne jako źródło do badań nad życiem gospodarczym 3.2. Tradycyjne formy udziału kobiet w życiu gospodarczym prowincji 3.2.1. Obrót nieruchomościami i kapitałem – uwagi ogólne 3.2.2. Udział kobiet w obrocie nieruchomościami 3.2.3. Udział kobiet w obrocie kapitałem Formy obrotu kapitałem Kredyt prywatny Kredyt instytucjonalny Obrót wekslami i wierzytelnościami 3.3. Praca jako forma aktywności ekonomicznej 3.3.1. Aktywizacja zawodowa kobiet w XIX wieku 3.3.2. Kobieta a struktura zawodowa Galicji 3.3.3. Praca i tożsamość zawodowa 3.4. Działalność gospodarcza   Zakończenie   Bibliografia   Wykaz tabel, wykresów, rycin i fotografii Wykaz tabel Wykaz wykresów Wykaz rycin Wykaz fotografii Wklejka   Aneks  Indeks geograficzno-osobowy

Skip to content