[wcas-search-form]

34.65 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Kobiety i mężczyźni. Różnice, podobieństwa. Women and men. Differences, similarities

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

, ,

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

    Spis treści   Wstęp /Introduction Część I KOBIETY W SFERZE PUBLICZNEJ I ZAWODOWEJ WOMEN IN PUBLIC AND PROFESSIONAL FIELD   Krystyna Węgrzyn-Białogłowicz Kobiety i mężczyźni na rynku pracy i w polityce. Polska na tle Unii Eu­ropejskiej / Women and Men on the Labor Market and in Politics. Poland on the Background of The European Union   Renate Klein Gender-Based Abuse Through the Prism of Higher Education Institutions   Anna Odrowąż-Coates, Anna Perkowska-Klejman Biographical Reflexivity of Women Serving in the Polish and Royal Air Forces   Część II ZDROWIE KOBIET I MĘŻCZYZN HEALTH IN WOMEN AND MEN   Elżbieta Trzęsowska-Greszta, Monika Kowalska-Dąbrowska, Grażyna Domanowska Czy zaburzenie ma płeć? Różnice płciowe w zakresie rozpowszechnie­nia, obrazu klinicznego i genezy zaburzeń psychicznych / Are Disorders Gender Related? Gender Differences in Prevalence, Symptomatology and Etiopathogenesis of Mental Disorders   Danuta Ochojska, Jacek Pasternak Czynniki ryzyka zaburzeń psychicznych wśród studentek i studentów z terenu Podkarpacia / Risk Factors for Mental Disorders Among Małe and Female Students from the Area of Podkarpacie   Jacek Konrad Olszewski Satysfakcja z życia, zdrowie emocjonalne i radzenie sobie ze stresem u kobiet i mężczyzn dotkniętych chorobami zagrażającymi życiu / Life Satisfaction, Emotional Health and Coping with Stress Among Women and Men Suffering from Life-Threatening Illnesses   Joanna Piekarska Inteligencja emocjonalna a stres: różnice międzypłciowe / Emotional Intelligence and Stress: Gender Differences   Bogumiła Witkowska-Łuć Różnice w samoocenie kobiet i mężczyzn chorujących na schizofrenię / The Differences in Self-Esteem of Women and Men Suffering from Schizophrenia   Jan Bielecki, Monika Królikowska Samoocena młodych kobiet z chorobami dermatologicznymi / Self- Esteem of Women with Dermatological Diseases   Część III ROLE I STEREOTYPY SPOŁECZNE SOCIAL ROLES AND STEREOTYPES   Maria Gablikova, Julia Halamova, Martin Kanovsky Facial Expressions of Men and Women Analyzing Differences in Sad- ness and Anger   Justyna Figas-Skrzypulec Pomnażanie różnicy: różnorodność bohaterek jako znak egalitaryzmu w serialu Doktor Wlio / The Multiplication of Differences: Diversity of Female Characters as an Egalitarian Idea in Doctor Wlio   Katarzyna Serafińska Specyfika dobrotliwości wobec kobiet. Wpływ stereotypowości kobie­cego wizerunku na seksizm wobec kobiet / Some Specifics of Benevo lence Towards Women. Influence of Sex-Stereotyping of Woman’s Rep- resentation and Sexism Against Women   Róża Szafranek Odmienność kobiecego i męskiego spojrzenia na związki z dużą różnicą wieku / Differences in Female and Małe Perspective on the Relationships with a Large Age Gap   Część IV RODZINA I BLISKIE ZWIˇZKI EMOCJONALNE FAMILY AND CLOSE EMOTIONAL RELATIONSHIPS   Jacek Łukasiewicz, Katarzyna Bakan Osobowościowe uwarunkowania braku partnera życiowego w okresie wczesnej dorosłości / Personality Determinants of Living without a Life Partner in Early Adulthood   Małgorzata Marmola Obraz dziecka u matek i ojców w wieku wczesnej dorosłości / The Im­ age of a Child in Mothers and Fathers at the Age of Early Adulthood   Jacek Pasternak, Katarzyna Pasternak Retrospektywna ocena postaw rodziców a cechy osobowości i orientacja pozytywna u mężczyzn i kobiet / The Relation Between Retrospective Assessment of Parental Attitudes with The Big-Five Personality Model and Positive Orientation in Men and Women   Krzysztof Wąż Socjalizacja dziewcząt i chłopców do ról rodzicielskich w sytuacji nie­planowanej prokreacji. Różnice i podobieństwa / Socialization of Girls and Boys to Their Parenthood Roles in the Aspect of Unintended Preg nancy. Differences and Similarities   Kamil Janowicz Współczesne ojcostwo w oczach młodych bezdzietnych kobiet i mężczyzn / Today’s Fatherhood in the Eyes of Young Childless Men and Women   Część V KOMPETENCJE EMOCJONALNE I SPOŁECZNE EMOTIONAL AND SOCIAL COMPETENCES   Krzysztof Mudyń Life Orientations and Explicit Values of Women and Men   Małgorzata Pietras-Mrozicka Reflections on Differences in Communication with a Caregiver of a Sick Child Depending on Gender in the Perception of Medical Staff   Barbara Skawina Różnice płciowe dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera i ich znaczen­ie dla procesu terapeutycznego / Gender Differences of Children with Autism and Asperger’s Syndrome and Their Importance for the Thera peutic Process   Katarzyna Tomaszek Kobiety i mężczyźni z poczuciem humoru, czyli o relacji między poczuciem humoru a atrakcyjnością seksualną / Women and Men with Sense of Hu­mor: The Relation Between Humor and Sexual Attractiveness   Weronika Urban Konsekwencje idei binaryzmu – męskie i kobiece style komunikacji / The Conseąuences of the Idea of Binarism – Małe and Female Commu­nication Styles   Część VI RÓŻNICE PŁCIOWE W KONTEKśCIE EDUKACJI SEX DIFFERENCES IN THE CONTEXT OF EDUCATION   Paweł Grygiel, Grzegorz Humenny, Sławomir Rębisz Płeć a dynamika sieci rówieśniczych. Przykład drugiego etapu nauki w szkole podstawowej / Gender and Dynamics of Peer Networks: Case of the Second Stage of Education at Primary School   Patrycja Cicha Edukacja zróżnicowana (nauczanie rozdzielnopłciowe) w Polsce i na świecie / Single-Sex Education in Poland and in the Word   Bożena Dusza Sposoby bycia dziewcząt i chłopców w roli ucznia /Playing a Role of a Student by Girls and Boys in a High School   Część VII SEKSUALNOśĆ KOBIET I MĘŻCZYZN MALE AND FEMALE SEXUALITY   Kamalini Mukherjee Exploring Gender in the context of Identity, Ideology and Performance, through Transgender Narratives   Tomasz Jakubowski Różne oblicza transokobiecości. Studia przypadków osób transseksualnych typu M/K / Faces of Transfemininity: Case Studies of Mtf  Transsexuals   Tatiana Maciejewska Somato-męskość a współczesne koncepcje męskości / Somato-Mascu- linity and the Modern Concepts of Masculinity   Komitet Naukowy Międzynarodowej Konferencji Kobiety i mężczyźni. Ró­żnice, podobieństwa / The Scientific Committee The International Scientific Conference Men And Women. Differences, Similarities

Skip to content