[wcas-search-form]

27.30 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Konstytucyjna ochrona prywatności w świetle standardów międzynarodowych

Kategoria:

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści
Wykaz skrótów
Wstęp
ROZDZIAŁ I. Zagadnienia wprowadzające

1. Rozwój idei ochrony wolności i praw jednostki
2. Wolność a prawo – współczesne rozstrzyganie o sferze chronionego dobra
3. Prywatność – między prawem a wolnością
4. Funkcje prawa
4.1. Uwagi ogólne
4.2. Funkcje konstytucji
4.3. Funkcje prawa do prywatności
5. Efekt horyzontalny norm konstytucyjnych dotyczących prywatności jednostki
ROZDZIAŁ II. Uniwersalny i europejski standard ochrony wolności i praw człowieka – casus prawa do prywatności
1. Obowiązek państwa przestrzegania zobowiązań międzynarodowych i jego następstwa w świetle przepisów Konstytucji RP z 1997 roku
2. Uniwersalny system ochrony praw człowieka a prawo do prywatności
2.1. Uwagi ogólne
2.2. Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych
3. Europejski system ochrony praw człowieka
3.1. Prawo do prywatności w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka
3.2. Prawo do prywatności w Karcie Praw Podstawowych
ROZDZIAŁ III. Koncepcje prawa do prywatności w dorobku doktryny i judykatury wybranych państw
1. Uwagi ogólne
2. Godność i wolność – różne paradygmaty ochrony prywatności
3. Prawo do prywatności w USA
3.1. Rozwój prawa do prywatności w Stanach Zjednoczonych Ameryki w ujęciu historycznym
3.2. Prywatność i prawo do prywatności w dorobku doktryny amerykańskiej w ujęciu porównawczym
3.2.1. Uwagi ogólne
3.2.2. S.D. Warrena i L.D. Brandeisa prawo do bycia pozostawionym w spokoju (right to be let alone)
3.2.3. Prywatność jako ograniczony dostęp do jednostki według Ruth Gavison
3.2.4. Prywatność jako kontrola nad informacjami o sobie według Charlesa Frieda
3.2.5. Godność, nienaruszalna osobowość a prywatność w ujęciu Edwarda Blousteina
3.2.6. Prywatność jako intymność w teorii Toma Gerety’ego oraz prywatność jako sekretność według Richarda Posnera
3.2.7. Teoria czynów niedozwolonych naruszających prywatność Williama Prossera
3.3. Konstytucjonalizacja prawa do prywatności w USA
4. Prawo do prywatności w Niemczech
4.1. Źródła prawa do prywatności w niemieckim porządku prawnym
4.1.1. Godność człowieka jako wartość nadrzędna w stosunku do pozostałych praw konstytucyjnych w niemieckiej Ustawie Zasadniczej
4.1.2. Ogólne prawo osobistości jako jedna z podstaw ochrony prywatności w niemieckim porządku prawnym
4.2. Konstytucyjna ochrona tajemnicy telekomunikacji oraz nienaruszalności mieszkania w Ustawie Zasadniczej RFN
ROZDZIAŁ IV. O pojęciu prywatności i prawa do prywatności w dorobku polskiej doktryny
1. Uwagi ogólne
2. Koncepcja jednolitego prawa osobistości i teoria sfer
3. Sfera życia prywatnego jako odrębne dobro osobiste
4. Sfera intymna i prawo do intymności
5. Prywatność a autonomia jednostki
ROZDZIAŁ V. Ochrona prywatności w Konstytucji RP z 1997 roku oraz w dorobku orzeczniczym sądów i Trybunału Konstytucyjnego
1. Uwagi ogólne
2. Godność jako źródło prawa do prywatności w prawie polskim
3. Podmiot chronionej prywatności
4. Przedmiot chronionej prywatności
4.1. Prawo do ochrony życia prywatnego, czci i dobrego imienia oraz prawo do decydowania o swoim życiu osobistym
4.2. Prawo do ochrony życia rodzinnego oraz prawo rodziców do wychowania dzieci
4.3. Wolność i tajemnica komunikowania się
4.4. Nienaruszalność mieszkania
4.5. Ochrona informacji o sobie jako autonomia informacyjna jednostki
4.6. Wolność sumienia i wyznania w aspekcie indywidualnym
ROZDZIAŁ VI. Granice ochrony prywatności. Aspekty konstytucyjne
1. Uwagi ogólne
2. Konstytucyjne wymogi dotyczące ograniczenia prawa do prywatności
2.1. Wymóg ustawowego ograniczenia w zakresie korzystania z prawa lub wolności (przesłanka formalna)
2.2. Ochrona interesu publicznego jako przesłanka materialna ograniczenia konstytucyjnych praw i wolności
2.3. Zasada proporcjonalności i zakaz naruszenia istoty poszczególnych praw i wolności
3. Zróżnicowanie granic ochrony poszczególnych komponentów prywatności ze względu na rodzaj chronionego dobra
3.1. Granice ochrony poszczególnych komponentów prywatności w stanach zwyczajnych
3.2. Granice ochrony poszczególnych komponentów prywatności w stanach nadzwyczajnych
4. Kolizja wartości konstytucyjnych jako przesłanka ograniczenia prawa do prywatności
4.1. Prywatność jako wartość konstytucyjna
4.2. Prywatność a jawność rozprawy
4.3. Prywatność a wolność słowa
4.4. Prywatność a prawo obywateli do informacji o działalności organów władzy publicznej
4.5. Prywatność a porządek publiczny i bezpieczeństwo demokratycznego państwa
4.6. Prywatność a dochodzenie praw stanu cywilnego. Prawo do prywatności matki a prawo filiacji ojca biologicznego
Podsumowanie
Bibliografia

Skip to content