[wcas-search-form]

39.90 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Kontrola finansowa w samorządzie terytorialnym prowadzona przez Najwyższą Izbę Kontroli

Kategoria:

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści
Wykaz skrótów
Wstęp
Rozdział I. Pojęcie kontroli
Uwagi wstępne
1.1. Geneza pojęcia kontrola w wybranych obszarach nauki
1.1.1. Prawo rzymskie jako fundament rozumienia pojęcia kontrola
1.1.2. Kontrola na gruncie nauki socjologii
1.1.3. Kontrola w doktrynach polityczno-prawnych – ujęcie historyczne
1.1.4. Geneza kontroli w tradycyjnych teoriach podziału władzy
1.2. Kontrola a nadzór w ujęciu administracyjnoprawnym
1.2.1. Kontrola a nadzór – ewolucja pojęcia
1.3. Kontrola w ujęciu administracyjnoprawnym
1.3.1. Cel kontroli administracyjnoprawnej
1.3.2. Rodzaje kontroli administracyjnoprawnej
Uwagi końcowe
Rozdział II. Źródła prawa kontroli, w tym kontroli prowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli
Uwagi wstępne
2.1. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej jako podstawowe źródło kontroli
2.2. Kontrola w ujęciu prawa Unii Europejskiej
2.3. Znaczenie ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli z punktu widzenia kontroli działalności finansowej jednostek samorządu terytorialnego w ujęciu historycznym
2.4. Ustawa o finansach publicznych jako podstawa dla właściwego gromadzenia i wydatkowania środków publicznych
2.5. Uchwały organów stanowiących jako quasi-kontrola finansowa w świetle orzecznictwa regionalnych izb obrachunkowych
Uwagi końcowe
Rozdział III. Pojmowanie kontroli przez naukę finansów publicznych
Uwagi wstępne
3.1. Kontrola w ujęciu finansowym, podatkowym, budżetowym
3.2. Kontrola zarządcza
3.2.1. Pojęcie i cele kontroli zarządczej
3.2.2. Kontrola zarządcza a kontrola finansowa
3.2.3. Poziomy kontroli zarządczej
3.2.4. Rola głównego księgowego oraz kierownika w systemie kontroli zarządczej
3.2.5. Istota i cele standardów kontroli zarządczej
3.2.6. Dokumentacja organizacji kontroli zarządczej
3.2.7. Proces samooceny w systemie kontroli zarządczej
3.2.8. Funkcjonowanie kontroli zarządczej w jednostkach samorządu terytorialnego z punktu widzenia ocen Najwyższej Izby Kontroli
3.3. Audyt wewnętrzny
3.3.1. Pojęcie audytu wewnętrznego
3.3.2. Cele i zakres audytu wewnętrznego
3.3.3. Standardy audytu wewnętrznego
3.3.4. Charakterystyka podmiotów poddających się audytowi z mocy prawa i podmiotów podlegających audytowi fakultatywnie
3.3.5. Koordynacja systemu audytu w jednostkach sektora finansów publicznych
3.3.6. Audytorzy – wymogi formalne i kwalifikacje audytora wewnętrznego
3.3.7. Warunki prowadzenia audytu (dokumentacja)
3.3.8. Obowiązek informacyjny kierownika jednostki w przedmiocie realizacji audytu wewnętrznego
Uwagi końcowe
Rozdział IV. Zakres przedmiotowy kontroli finansowej prowadzonej w jednostkach samorządu terytorialnego oraz podmioty mające prawo dokonywania tej kontroli
Uwagi wstępne
4.1. Zakres przedmiotowy kontroli i nadzoru prowadzonych w jednostkach samorządu terytorialnego
4.2. Rola regionalnych izb obrachunkowych w zakresie kontroli i nadzoru spraw finansowych samorządu terytorialnego
4.2.1. Działalność kontrolna i nadzorcza – zadania regionalnych izb obrachunkowych
4.2.2. Uprawnienia inspektora kontroli
4.2.3. Organizacja regionalnych izb obrachunkowych
4.2.4. Środki nadzorcze
4.2.5. Wyniki działalności nadzorczej regionalnych izb obrachunkowych – wybrane nieprawidłowości stwierdzone w działalności jednostek samorządu terytorialnego
4.3. Wojewoda jako organ nadzoru
4.3.1. Znaczenie środków nadzoru z uwzględnieniem środków o charakterze informacyjno-doradczym
4.3.2. Środki nadzoru będące w dyspozycji wojewody z uwzględnieniem spraw finansowych jednostek samorządu terytorialnego
4.3.3. Zarządzenia zastępcze wojewody jako środek nadzoru nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego z uwzględnieniem perspektywy finansowo-prawnej
4.3.4. Działania kontrolne wojewody jako uzupełnienie działań nadzorczych
4.3.5. Ocena działalności wojewodów dokonana przez Najwyższą Izbę Kontroli
4.4. Rola tzw. samorządowych organów podatkowych w stosunku do zasad gromadzenia środków publicznych
4.4.1. Istota i cele kontroli celno-skarbowej
4.4.2. Zakres kontroli skarbowej
4.4.3. Postępowanie kontrolne
4.5. Minister finansów i jego kompetencje w zakresie kontroli zarządczej prowadzonej w jednostkach samorządu terytorialnego
Uwagi końcowe
Rozdział V. Kryteria i standardy kontroli fakultatywnej dokonywanej w jednostkach samorządu terytorialnego
Uwagi wstępne
5.1. Kryterium legalności
5.2. Kryterium gospodarności
5.3. Kryterium rzetelności
5.4. Zastosowanie kryteriów kontroli do oceny działalności jednostek samorządu terytorialnego
Uwagi końcowe
Rozdział VI. Kontrola dokonywana przez Najwyższą Izbę Kontroli w jednostkach samorządu terytorialnego
Uwagi wstępne
6.1. Prawa i obowiązki kontrolującego oraz kontrolowanego
6.2. Przebieg kontroli i jej dokumentowanie
6.3. Znaczenie wystąpienia pokontrolnego
6.4. Praktyki i zmiany wdrożone na podstawie wniosków pokontrolnych w jednostkach samorządu terytorialnego
Uwagi końcowe
Zakończenie
Summary
Literatura przedmiotu
Akty normatywne
Orzecznictwo
Rozstrzygnięcia nadzorcze i wystąpienia pokontrolne
Inne źródła
Strony internetowe
Spis schematów

Skip to content