[wcas-search-form]

6.30 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Promocja!

Kultura, literatura i sztuka w edukacji językowej w świetle badań empirycznych

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści Wstęp, I. KULTURA A JĘZYKOWY OBRAZ śWIATA: Teresa Wróblewska (Częstochowa) – Językowy obraz świata a kultura, Jan Franciszek Nosowicz (Warszawa) – Współzależność wyrazów rodzimych i zapożyczonych, Helena Synowiec (Katowice) – O kulturotwórczej roli gwary w edukacji regionalnej, Юозас Корсакас (Szawle) – Częstotliwość słowa jako kryterium rozróżnienia między słownictwem aktywnym a pasywnym, Артур Медвецкис (Lipawa) – Specyfika stylu narracji na przykładzie życiorysów pracowników Lipawskiej Akademii Pedagogicznej, Kazimierz Ożóg (Rzeszów) – Retotyka a idee postmodernistyczne, Lubow Wowk (Tarnopol) – Sztuki audiowizualne oraz ich rola w systemie fachowej edukacji językowej, Lubow Wowk (Tarnopol) – Konceptualizacja bankowo-giełdowego kodu kultury w słownictwie specjalistycznym w oparciu o niemiecką terminologię bankowo-giełdową, Дануте Клумбитė (Szawle) – świat zagrody szlacheckiej w powieści Czesława Miłosza “Dolina Issy”, Jolanta Szempruch (Rzeszów) – Edukacja i nauczyciel wobec współczesnych przemian kulturowych, Alīda Samuseviča (Lipawa) – Tworzenie się obywatelstwa w społeczeństwie wielokulturowym, Stefan J. Rittel (Kraków) – Język narzędziem komunikacji społecznej. Płaszczyzna metodologiczna, Jan Kida (Rzeszów) – Funkcje słownictwa wartościującego w artystycznym języku wybranych dzieł Stefana Żeromskiego i Henryka Sienkiewicza, Jan Kida (Rzeszów) – Język, kultura, tradycja i wychowanie patriotyczne, II. EDUKACJA JĘZYKOWA A PRAKTYKA SZKOLNA: Jan Kida (Rzeszów) – Kultura i literatura w edukacji językowej, Юозас Корсакас (Szawle) – Badanie stopnia (poziomu) przyswajania słownictwa języka obcego (angielskiego) metodami statystyki językowej, Jolanta Machowska (Kraków) – Językowo-kulturowy obraz zwierząt w podręcznikach i wypowiedziach uczniów klas młodszych, Stefania Pancjo (Tarnopol) – Przyrostkowe słowotwórstwo przymiotników jakościowych w gwarze łemkowskiej (odczasownikowe rodzaje produktywne), Małgorzata Bortliczek, Joanna Zdunek (Cieszyn) – Czynniki tekstowości w wypracowaniach szkolnych, Katarzyna Wróbel (Kielce) – Poziom kultury politycznej uczniów klas maturalnych, Olga Przybyla (Katowice) – Przysłowia w podręcznikach i opracowaniach dydaktycznych, Anna Zadęcka-Cekiera (Kraków) – Sposoby kształcenia sprawności językowej uczniów klas początkowych, Руслан К. Бибик, О.Н. Бибик (Tarnopol) – Perspektywy systemów komputerowo-informatycznych w ustnym nauczaniu mówienia w języku obcym, III. ONOMASTYKA I TERMINOLOGIA SPECJALNA: Геновайте Качюшкене (Szawle) – Nazewnictwo budowli dworskich w mowie młodego pokolenia w północno-poniewskim dialekcie języka litewskiego, Айвар Рубенис (Jełgawa) – Osobowość i motywacja, Józef Surowaniec (Kraków) – Z indeksacji polsko-i ukraińskojęzycznej terminologii logopedycznej, Barbara Motylewicz (Rzeszów) – Kulturowy i językowy aspekt nazw osobowych w świetle badań nad antroponimią, Maria Czaplicka-Jedlikowska (Bydgoszcz) – Nazwy własne w literaturze dziecięcej i ich percepcja w świetle badań empirycznych a kształcenie językowe dzieci 9–10-letnich, Joanna Szerszunowicz (Białystok) – Metafory onomastyczne w konstrukcjach z pogranicza frazeologii i składni jako problem translatoryczny, Danuta Krzyżyk (Katowice) – O mitologizmach w polszczyźnie, Wacław Szerszunowicz (Białystok) – Miejsce leksyki sakralnej w językowej dydaktyce turystyki, IV. EDUKACJA JĘZYKOWA W ASPEKCIE KULTUROWYM: Раиса И. Лалаева (Sankt Petersburg) – Kształtowanie leksyki u dzieci w wieku przedszkolnym z ogólnym niedorozwojem mowy, Даце Маркус, Илона Букша (Ryga) – Odzwierciedlenie wartości i postaw w języku dzieci podczas emocjonalnej percepcji bajek, Валентина Раткявичене (Wilno) – Kultura relacji społecznych w organizacji, Дайна Дубре-Добре (Alūksne) – Występujące w procesie nauczania konflikty w literaturze dziecięcej i możliwości ich rozwiązania, Ирина Дегтярёва, Сандра Кейселе (Ryga) – Rozwój nawyków językowych dzieci przedszkolnych na zajęciach muzycznych, V. EDUKACJA JĘZYKOWA A PRAKTYKA SZKOLNA: Danuta Czelakowska (Kraków) – Język i styl artystyczny wypowiedzi uczniów klas III w zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej, Anna Jakubowicz-Bryx (Bydgoszcz) – Możliwości wykorzystania bajek i baśni w kształceniu językowym dzieci młodszych klas, Beata Sufa (Kraków) – Obraz i ilustracja w kształceniu językowym uczniów klas początkowych, Robert Słabczyński (Kraków), Czasowniki mentalne w dyskursie szkolnym, Alicja Kubik (Rzeszów) – Kompetencja komunikacyjna uczniów w nauczaniu zintegrowanym, Małgorzata Alberska (Rzeszów) – Program kształtowania języka i innych funkcji poznawczych dla dziecka z autyzmem, Beata Romanek (Rzeszów) – Kompetencje językowe uczniów gimnazjum, Lucyna Smółka (Kraków) – Miejsce zabaw inscenizowanych w edukacji językowej dziecka w wieku przedszkolnym, Franciszka Dyka (Rzeszów) – Dydaktyka ortografii oparta na wzmocnieniach pozytywnych, VI. LITERATURA I SZTUKA W EDUKACJI: Łucja Dawid (Katowice) – Bliżej słowa: recytacja w kształceniu językowym i literackim uczniów, Monika Braun-Bereś (Wrocław), Aktorskie techniki interpretacyjne jako metoda czytania tekstu, Dorota Karkut (Rzeszów), Wykorzystanie dzieł malarskich w kształceniu językowym – próba diagnozy, Alicja Ungeheuer-Gołąb (Rzeszów) – Liryczny dydaktyzm wierszy Marii Konopnickiej dla dzieci, Ewa Fonfara (Cieszyn) – Przybosia więź słońca-światła ze słowem-światłem. Cieszyńskie poezjo-byty poety z Gwoźnicy, Urszula Kopeć (Rzeszów) – Pojęcie miłości bliźniego w ujęciu przypowieści biblijnej i wybranych dzieł malarskich, Danuta Bula, Bernadeta Niesporek-Szamburska, (Katowice) – Literatura fantasy w edukacji polonistycznej, Ewa Brzdęk (Kraków) – Odzwierciedlenie współczesnej kultury w wypowiedziach dzieci przedszkolnych w sytuacjach zabawowych, Marta Uberman (Rzeszów) – Książka ilustrowana dla dzieci. Obraz, figuracja, ilustracja, Anna Poprawska (Rzeszów) – Nauczyciel edukacji artystycznej (plastyki) w świetle badań empirycznych, VII. JĘZYK A PROBLEMY WYCHOWANIA: Dorota Pstrąg (Rzeszów) – Język jako element subkultury przestępczej, Lucyna Mac-Czarnik (Rzeszów) – Język opisu przeżyć religijnych. Analiza narracji autobiograficznych młodzieży, Stanisława Zapała (Kielce) – Ocena relacji uczeń – nauczyciel w klasie szkolnej na tle badań empirycznych, Lucyna Koryl, Alicja Niemiec (Rzeszów) – Oddziaływanie lektur szkolnych na postawy uczniów klas I–III, Beata Szluz (Rzeszów) – Komunikacja alternatywna w edukacji dzieci z zaburzeniami porozumiewania werbalnego, Krystyna Węgrzyn-Białogłowicz (Rzeszów) – Wychowanie do wartości w zreformowanej szkole. Język warsztatów twórczych, Krystyna Węgrzyn-Białogłowicz (Rzeszów) – Edukacyjne programy komputerowe środkiem wspomagającym rozwój kompetencji językowych dziecka, Tetiana Jurczyszyn (Tarnopol) – Konstrukcje składniowe o semantyce uogólnionej w kontekście edukacji językowej: aspekt praktyczny, Irina Kolisnyk (Tarnopol) – Ukierunkowanie kulturoznawcze w nauczaniu języków obcych – wymóg czasu, Viera ®emberová (Preszów) – Kultura nastolatków – język, tematyka, moralność, Е. Акимова, И. Бойкене (Szawle) – Rola czynnika społecznego w rozwoju mowy dziecka, Даля Аугене, Дайва Малинаускене (Litwa) – Cechy specyficzne motywacji dorosłych do uczenia się języków obcych w różnych krajach, Rima Adamonienė (Litwa) – Zależności między profesjonalizmem nauczyciela zawodu a jego zaangażowaniem emocjonalnym, Инна Бойкене (Szawle) – Rozwijanie kompetencji słownej uczących się w języku obcym (rosyjskim), Anelė Vosyliūtė (Wilno) – Znaczenie studenckich podróży.

Skip to content