[wcas-search-form]

14.70 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Promocja!

Kultura medialna adolescentów. Studium dostępu i zastosowań

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Monografia Marty Wrońskiej podejmuje temat bardzo ważny i nie­zwykle aktualny dla współczesnych nauk o edukacji. Celowo używam terminu „nauk”, gdyż jest to praca interdyscyplinarna, podejmująca problem kształcenia adolescentów w aspekcie nie tylko pedagogicznym, ale też psychologicznym, socjologicznym, kulturowym i informatycznym. Autorka napisała książkę wartościową merytorycznie i dobrze skonstruowaną ze względu na logikę wywodu. Recenzowana monografia zawiera podstawy teoretyczne i empiryczną weryfikację podjętego problemu naukowego: Jaki jest poziom kultury medialnej współczesnych adolescentów? W rezultacie zarówno dociekania teoretyczne, przeprowadzone z wykorzystaniem właściwie dobranej interdyscyplinarnej literatury przedmiotu, jaki analizy empiryczne stanowią rzetelną podstawę do sporządzenia trafnych twierdzeń zależnościowych i rozwiązań praktycznych (twierdzeń optymalizacyjnych). Na podkreślenie zasługuje ciekawie i dobrze przedstawiona charakterystyka przestrzeni medialnej adolescenta. Autorka trafnie wyróżniła istotne cechy tej przestrzeni, a także słusznie zwróciła uwagę na zjawiska i procesy, jakim podlegają media (remediacja, metamorfoza, konwergencja). Dobrze scharakteryzowano również pojęcie nowych mediów, podkreślając przy tym, że stare i nowe media funkcjonują równolegle. Niewątpliwie duże znaczenie dla recenzowanej książki ma rozdział drugi, którego celem jest zdefiniowanie pojęcia „kultura medialna”. Autorka słusznie rozpoczyna wywody od przeglądu i analizy tego terminu. Prawdą jest, że kulturę można rozpatrywać w różnych aspektach i obsza­rach. Jestem pełen uznania dla przeprowadzonej analizy tego pojęcia. Praca Marty Wrońskiej stanowi wartościową pozycję […], która w istotny sposób uzupełnia literaturę dotyczącą współczesnej pedagogiki i edukacji medialnej. Książka jest dziełem oryginalnym, wzbogacającym wiedzę teoretyczną i empiryczną z zakresu kultury i edukacji medialnej, przydatną zwłaszcza dla współczesnych edukatorów i nauczycieli.   Z recenzji prof. zw. dr. hab. Wacława Strykowskiego z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu     Spis treści:   Wstęp   ROZDZIAŁ I Adolescent w przestrzeni medialnej 1.1. Adolescent – charakterystyka kategorii 1.2. Przestrzeń medialna – przeobrażenia, konwergencja 1.3. Cyfrowe technologie – możliwości – nowy wymiar kontaktów 1.4. Adolescent w przestrzeni medialnej – kontekst socjologiczno-psychologiczny 1.5. Dokąd zmierza świat? – dualizm technologii cyfrowych   ROZDZIAŁ II Społeczny kontekst kultury medialnej 2.1. Wieloaspektowość kultury 2.2. Kultura medialna – konwencje terminologiczne 2.3. Komponenty kultury medialnej 2.3.1. Wiedza o mediach 2.3.2. Umiejętności stosowania mediów 2.3.3. Postawy wobec mediów 2.4. Kultura medialna a tożsamość i styl życia adolescenta w „płynnej nowoczesności”   ROZDZIAŁ III Edukacja szkolna w kształtowaniu kultury medialnej 3.1. Transformacje systemu edukacji w Polsce po 1989 r. – konteksty edukacji medialnej 3.2. Stan obecny, realizacja i perspektywy edukacji medialnej 3.3. Kompetencje medialne nauczyciela i ucznia 3.4. Integracja „środowiska edukacyjnego” poprzez edukację medialną   ROZDZIAŁ IV Metodologiczne podstawy badań własnych 4.1. Cel, problem, metoda, narzędzia 4.2. Organizacja badań, charakterystyka populacji badawczej   ROZDZIAŁ V Kultura medialna adolescentów – analiza wyników badań własnych 5.1. Wiedza o mediach i umiejętności ich stosowania 5.1.1. Wiedza o mediach 5.1.2. Umiejętności stosowania mediów 5.1.3. Implikacje dotyczące wiedzy o mediach i umiejętności ich stosowania 5.2. Postawy adolescentów wobec mediów 5.3. Rozwijanie kultury medialnej – eksperyment pedagogiczny   ROZDZIAŁ VI Implementacja kultury medialnej 6.1. Postulaty 6.2. Propozycje 6.3. Konkluzje   Zakończenie   Bibliografia   Spis tabel

Skip to content