[wcas-search-form]

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Kultura mówienia dawniej i dziś

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

,

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści:   Od redakcji I. Współczesne problemy kultury mówienia Kazimierz Ożóg, Mody językowe we współczesnej polszczyźnie Bogusław Dunaj, Błędy fonetyczne i ich uwarunkowania Barbara Greszczuk, Problemy z tak zwanymi samogłoskami nosowymi we współczesnej polszczyźnie. Aspekt ortoepiczny i ortograficzny Halina Kurek, Mechanizmy ewolucji fleksji nominalnej współczesnej polszczyzny (na przykładzie imion i nazwisk) Grażyna Filip, Reguły gramatyczne a uzus społeczny, czyli „co żeście osiągnęli w przeciągu półtorej roku dwutysięcznego jedenastego i dwutysięcznego dwunastego?”   II. Kultura języka w perspektywie historycznej Bogdan Walczak, Skuteczność werdyktów normatywnych dawniej i dziś Krystyna Kleszczowa, Błąd z perspektywy historii języka Mirosława Mycawka, Norma językowa na tle procesów historycznojęzykowych Halina Pelcowa, Regionalizmy i dialektyzmy – błędy językowe czy dziedzictwo kulturowe regionu? Małgorzata Kułakowska, Rozwój palatalności spółgłosek przedniojęzykowych   III. Kultura języka w tekstach Magdalena Patro-Kucab, Ciąg dalszy sporu o „intruza gdańskiego”, czyli Alojzy Feliński ripostuje Janowi śniadeckiemu (Rozmowa w Zaciszy z powodu listu Pana Szczeropolskiego) Anna Jamrozek-Sowa, Reporter stawia pytania o sens życia i historii. Rozmowy zapisanew Kocich łbach Władysława Lecha Terleckiego Halszka Górny, Sygnały świadomości onimicznej w narracjach pamiętnikarskich z XIX i początku XX wieku Małgorzata Bortliczek, Kultura języka w dyskursie popularnonaukowym dla dzieci Marzena Krupa, O błędach językowych w tekstach naukowych (z perspektywy redaktora)   IV. Kultura słowa społeczności akademickiej Natalia Sosnowska, Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn, Kultura słowa w dydaktyce uniwersyteckiej. Przemiany programowe a sprawność językowo-komunikacyjna studentów Bożena Taras, Umiejętności językowe studentów rzeszowskiej polonistyki Ewa Dzięcioł, Aldona Kocyła, Sprawność formułowania pism oficjalnych przez studentów (na przykładzie podania) Agnieszka Myszka, „Prezenterzy powinni być samą doskonałością”. Wymowa staranna współczesnych dwudziestolatków – rekonesans badawczy Maria Czaplicka-Jedlikowska, Językowe formy grzecznościowe dawniej i dziś w świetle wybranej literatury i w opinii studentów UKW w Bydgoszczy   V. Kultura języka w dydaktyce szkolnej Danuta Lech-Kirstein, Regionalne aspekty onomastyki w dydaktyce szkolnej i akademickiej (na przykładzie śląska) Anna Tabisz, Czy w szkole uczy się mówienia? Barbara Kuźniar, Kultura języka?… Hmmm… Próby definiowania pojęcia przez uczniów technikum i zasadniczej szkoły zawodowej Karolina Mazur, Kultura języka a umiejętności tekstotwórcze uczniów – na przykładzie opowiadania z dialogiem   VI. Kultura słowa w glottodydaktyce Ałła Krawczuk, O normatywnych aspektach etykiety językowej Polaków na Ukrainie Jerzy Kowalewski, Nauczanie socjokultury – część wspólna edukacji krajowej i zagranicznej Anna Czerwińska, Błędy językowe w wypracowaniach szkolnych (na podstawie prac uczniów ze szkół polskich w Wilnie)   VII. Kultura mówienia w kontaktach nieoficjalnych Magdalena Wasylewicz, Komunikacja pokolenia sieci. Jakość słowa w dobie nowych mediów Barbara Misztal, Niewątpliwie, zdecydowanie, rzekomo, bodajże – rola wykładników modalności epistemicznej w rozmowach internetowych Wioletta Kochmańska, „Autentyczny fakt naturalnej rzeczywistości” – uwagi na temat przyczyn powstawania (nie)kłopotliwych konstrukcji językowych Marzena Matyka, Komunikacja podczas sesji klasycznych gier fabularnych w kontekście zasad poprawności językowej (na przykładzie przerwań)   VIII. Kultura mówienia w perspektywie logopedycznej Katarzyna Bieńkowska, Piotr Jurczak, Próba oceny poziomu rozwoju mowy małych dzieci z wadą słuchu Izabela Marczykowska, Małgorzata Zaborniak-Sobczak, Rola osób dorosłych we wspieraniu rozwoju językowego małych dzieci. Założenia programu „Hanen”Monika Zielińska, Mowa dzieci w młodszym wieku szkolnym

Skip to content