[wcas-search-form]

26.25 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Etos w cieniu erosa. Samowychowanie erotyczne a zadowolenie/Ethos in the shadow of eros. Erotic self-upbringing and satisfaction z serii: Lwowsko-Rzeszowskie Zeszyty Naukowe, nr 7

Informacje dodatkowe

Autor

,

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści
Nowa formuła „Lwowsko-Rzeszowskich Zeszytów Naukowych”
New formula of „Lviv-Rzeszow Scientific Papers”
Wprowadzenie: etyka rozwoju wobec seksualności
Introduction: the Ethics of Development in Relation to Sexuality
Rozdział pierwszy: Język seksu a przyjemność z seksu
1. Badane grupy respondentów
2. Stosunek płciowy i relacja seksualna
3. Narządy płciowe
4. Masturbacja
Chapter One: The Language of Sex and Sexual Pleasure
1. Surveyed groups of respondents
2. Sexual intercourse and sexual relationship
3. Sex organs
4. Masturbation (expressions)
Rozdział drugi: Seksualność, moralność opresyjna a współczesne standardy etyczne
1. Przyjemność seksualna jako prawo człowieka
2. Moralizowanie przyjemności seksualnej
3. Dążenie do przyjemności jako celowe działania człowieka
4. Etyczne uzasadnienie satysfakcji
Chapter Two: Sexuality, Oppressive Morality, and Contemporary Ethical Standards
1. Sexual pleasure as a human right
2. Moralizing sexual pleasure
3. Pleasure as a pursuit of purposeful human action
4. Ethical justification for pleasure
Rozdział trzeci: Satysfakcja seksualna a rozwój osobowy
1. Satysfakcja seksualna – między intencjonalnością osobową a pożądaniem
2. Rozwój osobowości etycznej w doświadczaniu erotyzmu
3. Personalistyczny i perfekcjonistyczny model erotyzmu a etyka rozwoju
Chapter Three: Sexual Satisfaction and Personal Development
1. Sexual satisfaction – between personal intentionality and desire
2. Development of an ethical personality in experiencing eroticism
3. Personalistic and perfectionist model of eroticism and the ethics of development
Rozdział czwarty: Etyczne aspekty samowychowania erotycznego
1. Wychowanie seksualne a edukacja seksualna
2. Opresyjny a permisywny model wychowania seksualnego
3. Etyczny erotyzm jako podstawa samowychowania erotycznego
Chapter Four: Ethical Aspects of Erotic Self-upbringing
1. Sexual upbringing and sexual education
2. Oppressive and permissive models of sexual upbringing
3. Ethical eroticism as the basis for erotic self-upbringing
Zakończenie
Conclusions
Bibliografia

Skip to content