[wcas-search-form]

26.25 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Materiały źródłowe do dziejów Żydów w Rzeszowie w czasie niemieckiej okupacji

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

, ,

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

SPIS TREŚCI Wstęp   Elżbieta Rączy ¬ródła do dziejów Żydów w Rzeszowie w czasie niemieckiej okupacji zgromadzone w archiwach i placówkach naukowych w Polsce   Wacław Wierzbieniec, Joanna Potaczek, Bratislav Princ Strony internetowe odnoszące się do dziejów rzeszowskich Żydów w czasie Holo­caustu   DOKUMENTY ¬RÓDŁOWE Charakterystyka rzeszowskiej placówki Gestapo i jej obsady personalnej z akt postępowania Sądu Krajowego w Hanowerze w sprawie przeciwko Adolfowi Schusterowi   ŻYCIE CODZIENNE Obwieszczenie z 13 września 1939 r. o oznakowaniu sklepów aryjskich i żydow­skich   Odezwa Gminy Żydowskiej do współwyznawców o oznakowaniu sklepów Gwiaz­dą Dawida   Odezwa Przełożonego Gminy Żydowskiej dra [Bernarda] Kleinmanna do Żydów o rejestracji mężczyzn   Wezwanie Przełożonego Gminy Żydowskiej dra [Bernarda] Kleinmanna do Ży­dów z 24 stycznia 1940 r. do stawienia się do prac przymusowych   Wezwanie Przełożonego Gminy Żydowskiej dra [Bernarda] Kleinmanna do Ży­dów z 24 stycznia 1940 r. do zgłaszania majątku żydowskiego   Odezwa Żydowskiej Gminy Wyznaniowej do Żydów o obowiązku rejestracji lud­ności żydowskiej   Rozporządzenie policyjne Starosty Powiatowego z 8 maja 1940 r. dotyczące zaka­zu korzystania przez żydowską ludność z wyznaczonych ulic w mieście   Rozporządzenie policyjne Starosty Powiatowego z 5 sierpnia 1940 r. uzupełniające 108/2016 rozporządzenie z 8 maja 1940 r. o ograniczeniu miejsc przebywania żydow­skiej ludności w mieście   Rozporządzenie policyjne Starosty Powiatowego z 6 sierpnia 1940 r. o godzinie policyjnej dla Żydów   Ogłoszenie Urzędu Szkolnego przy Gminie Żydowskiej o zapisach dzieci do ży­dowskiej szkoły elementarnej   Rozporządzenie policyjne Starosty Powiatowego z 17 września 1940 r. o ograni­czeniu miejsc przebywania żydowskiej ludności w mieście   Rozporządzenie policyjne Starosty Powiatowego z 30 września 1940 r. o zmianie godziny policyjnej dla Żydów   Zarządzenie policyjne z 27 czerwca 1941 r. o ograniczeniu zakupów dokonywa­nych przez Żydów na rynkach   Trzecie rozporządzenie Generalnego Gubernatora Hansa Franka o ograniczeniu miejsca pobytu w Generalnym Gubernatorstwie z 15 października 1941 r   Zarządzenie policyjne Starosty Powiatowego z 17 grudnia 1941 r. o utworzeniu żydowskich dzielnic mieszkaniowych na obszarze powiatu rzeszowskiego           Zarządzenie policyjne Starosty Powiatowego z 25 czerwca 1942 r. o przesiedleniu Żydów z powiatu rzeszowskiego do getta w Rzeszowie   Zarządzenie policyjne Starosty Powiatowego z 5 stycznia 1942 r. o zakazie wcho­dzenia przez aryjczyków na teren dzielnic żydowskich w Rzeszowie i Kolbu­szowej   Ogłoszenie Starosty Powiatowego z 6 lipca 1942 r. o wysiedleniu Żydów z getta rzeszowskiego   Zarządzenie policyjne Starosty Powiatowego z 7 lipca 1942 r. o zmniejszeniu tere­nu getta w Rzeszowie   Sprawozdanie Referatu Wysiedleńców przy Gminie Żydowskiej z działalności w latach 1940-1941   Pismo do wiceprezesa Żydowskiej Samopomocy Społecznej w Krakowie dra Judy Zimmermanna o składzie rzeszowskiego Komitetu Opiekuńczego Powiato­wego Żydowskiej Samopomocy Społecznej   Sprawozdanie z pobytu w Rzeszowie przedstawiciela Żydowskiej Samopomocy Społecznej z Krakowa [niedatowane]   Sprawozdanie z pobytu w Rzeszowie w dniach 20-21 października 1941 r. przed­stawiciela Żydowskiej Samopomocy Społecznej z Krakowa   Pismo Komitetu Opiekuńczego Powiatowego w Rzeszowie do Prezydium Żydow­skiej Samopomocy Społecznej w Krakowie w sprawie pomocy pieniężnej   Pismo Komitetu Opiekuńczego Powiatowego w Rzeszowie z 19 maja 1941 r. do Prezydium Żydowskiej Samopomocy Społecznej w Krakowie w sprawie po­mocy pieniężnej   Sprawozdanie Komitetu Opiekuńczego Powiatowego w Rzeszowie z akcji pas­chalnej   Pismo L. Jakubowicza do Hersza Wassera z 21 grudnia 1941 r. w sprawie ucieki­nierów żydowskich z Wilna   Fragment z Biuletynu „Oneg Szabat” opisujący sytuację Żydów w Rzeszowie w czerwcu 1942 r   Zeznania powojenne świadków dotyczące sytuacji Żydów w getcie rzeszowskim i akcji „likwidacyjnych” składane w czasie procesu Adolfa Schustera   Relacja Henryka Wirskiego (M. Reicha) o akcjach wysiedleńczych z getta rzeszow­skiego i o antyżydowskiej działalności komisarza miejskiego Alberta Pavlu   Relacja Dawida Raaba o sytuacji Żydów w getcie rzeszowskim, akcjach deporta­cyjnych i antyżydowskiej działalności komisarza miejskiego Alberta Pavlu   Protokół przesłuchania Banjamina Laszczowera z Rzeszowa o akcjach wysiedleń­czych z getta w Rzeszowie i zbrodniczej działalności Amona Gotha w obozie w Płaszowie   Protokół przesłuchania świadka Naftalego Bauma z Rzeszowa o sytuacji więźniów żydowskich w obozie w Płaszowie, zbrodniczej działalności Amona Gotha i innych Niemców   Oświadczenie Frojma Leistena o antyżydowskiej działalności komisarza miejskie­go Alberta Pavlu   Protokół przesłuchania świadka Henryka Starysolca o antyżydowskiej działalności komisarza miejskiego Alberta Pavlu   Oświadczenie Edwarda Landaua o akcjach zagłady i antyżydowskiej działalności komisarza miejskiego Alberta Pavlu   Protokół przesłuchania świadka Mozesa Reicha o antyżydowskiej działalności komisarza miejskiego Alberta Pavlu   Protokół przesłuchania świadka Abrama Ojzerowicza o antyżydowskiej działalno­ści komisarza miejskiego Alberta Pavlu   Protokół przesłuchania świadka Mońka Hebera o antyżydowskiej działalności komisarza miejskiego Alberta Pavlu   Oświadczenie Leona Warenberga o antyżydowskiej działalności komisarza miej­skiego Alberta Pavlu   Protokół przesłuchania świadka Jana Czacha o zbiorowej egzekucji Żydów w lesie „Bór” koło Głogowa Małopolskiego w 1942 r   Protokół przesłuchania świadka Edmunda Rączego o zbiorowej egzekucji Żydów w lesie „Bór” koło Głogowa Małopolskiego w 1942 r   Relacja Hanki Gross o ukrywaniu się grupy Żydów w getcie rzeszowskim   Relacja Zygmunta Grossa o akcjach „wysiedleńczych” z rzeszowskiego getta i sy­tuacji więźniów żydowskich w obozie w Szebniach   Relacja Miny Kalb o akcjach „wysiedleńczych” z rzeszowskiego getta i sytuacji więźniów żydowskich w obozie w Szebniach   Relacja Anny Selinger o przebiegu akcji likwidacyjnej w getcie i pomocy udzielonej jej przez Polaków   Sentencja wyroku Sądu Okręgowego w Rzeszowie z 29 sierpnia 1947 r. w sprawie znęcania się żydowskiego nadzorcy nad  żydowskimi robotnikami   Protokół rozprawy głównej w Sądzie Okręgowym w Rzeszowie z 13 maja 1948 r. w sprawie ujęcia i oddania w ręce niemieckie ukrywającego się Żyda przez dwóch Polaków   Sentencja wyroku Sądu Okręgowego w Rzeszowie z 24 lutego 1949 r. w sprawie znęcania się Polaka nad ludnością żydowską   Wyrok i uzasadnienie Sądu Okręgowego w Rzeszowie z 4 października1949 r. w sprawie znęcania się Polaka nad podległymi mu żydowskimi robotnikami          Sentencja wyroku Sądu Okręgowego w Rzeszowie z 14 października 1949 r. w sprawie ujęcia przez Polaków i oddania w ręce niemieckie ukrywających się Żydów   Wyrok i uzasadnienie Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z 16 sierpnia 1950 r. w sprawie zamordowania przez Polaka dwóch Żydówek   Spisy ludności żydowskiej zamieszkałej w Rzeszowie w okresie okupacji nie­mieckiej   Wykaz zmarłych Żydów w Rzeszowie w latach 1939-1942

Skip to content