[wcas-search-form]

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Media – Edukacja – Kultura. W stronę edukacji medialnej

Informacje dodatkowe

Autor

,

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści – Contents: Wprowadzenie – Introduction, Część I. TEORETYCZNE ASPEKTY EDUKACJI MEDIALNEJ (Part I. THEORETICAL ASPECTS OF MEDIA EDUCATION) Kazimierz Denek – Wacław Strykowski – uczony i wychowawca – Wacław Strykowski – scholar and educator, Bronisław Siemieniecki  – Pedagogika medialna w myśli teoretycznej Wacława Stry­kowskiego – Media pedagogy according to Wacław Strykowski, Zbyszko Melosik – Mass media, tożsamość i rekonstrukcje kultury współczesnej – Mass media, identity and reconstructions of contemporary culture, Kazimierz Denek – Transformacja systemowa szkolnictwa wyższego – System transfor­mation of higher education, Wojciech Cellary – Przekazywanie wiedzy drogami elektronicznymi – Transfer of know­ledge by electronic means, Krzysztof Kuźmicz, Wojciech Skrzydlewski – Metodologiczny kontekst badania e-learningu – Methodological context of e-learning research, Józef Bednarek – Nowe kompetencje medialne społeczeństwa wiedzy – New media com­petences of knowledge society, Stanisław Dylak – Alfabetyzacja wizualna jako kompetencja współczesnego człowieka – Visual literacy as the competency of a modern man, Janusz Gajda – Granice wolności i odpowiedzialności mediów – aspekt moralny i edu­kacyjny – Limits of freedom and responsibility of media – moral and educational aspects, Hanna Krauze-Sikorska – Net Art – nowa przestrzeń artystycznej kreacji młodzieży – Net Art – the new expanse of adolescent’s artistic creation, Roberto Muffoletto – The End of Learning As We know It – Zmierzch uczenia się, jakie znamy, Kazimierz Wenta – Teoria chaosu w dyskusji nad technologią informacyjno-komuni­ka­cyjną w szkole wyższej – Chaos theory in the discussion on ICT in high school, Krystyna de Mezer-Brelińska, Józef Skrzypczak – Ewolucja podręczników szkolnych – The evolution of school textbooks, Ryszard Pęczkowski – Proces kształcenia w świetle teorii optymalnego znaku – Edu­cation process in the context of optimum sign theory, Marta Wrońska – Nowoczesność wieloznaczna edukacji współczesnego adolescenta – wie­loznaczność nowoczesna pracy nauczyciela – Ambiguous modernity of educating the contemporary adolescent – modern ambiguity of the teacher’s work, Grażyna Barabasz, Anna Wiśniewska – W poszukiwaniu Modelu Kompetencji e-Na­uczy­ciela – różnice między podejściem ilościowym i jakościowym – Developing e-Teacher Competency Model – differences between quantitative and qualitative approach, Antoni Zając – świat współczesny należy odczytać, rozpoznać i wymyślić od nowa – The modern world should be read, recognized and reinvented anew, Agnieszka Iwanicka – Cyberprzestrzeń jako miejsce nowej edukacji medialnej – Cyber­space as a new media education place, Maria Kozielska – Technologie informacyjne w nowym ujęciu kształcenia technicznego – Information technology in the new learning approach of technical education, Tomasz Markowski, Marek Sokołowski: ACTAwiści a subkultury – rozważania na marginesie społecznej mobilizacji przeciwko ACTA – ACTAvists and subcultures – reflections on mass protests against ACTA, Stanisław Ubermanowicz – „Strategia Wolnych i Otwartych Implementacji” w formowaniu kompetencji InfoTechnicznych – “Free and Open Implementations Strategy” in the formation of InfoTechnological competences, Część II. EDUKACYJNE ZASTOSOWANIA MEDIÓW (Part II. EDUCATIONAL APPLICATIONS OF MEDIA): Paweł Topol – Szkoła 3D – School 3D, Justyna Strykowska – Znaczenie mediów społecznościowych w procesie komu­ni­ko­wania i uczenia się – The role of the social media in learning and communicative processes, Jacek Zbigniew Górnikiewicz – Internet dla rodziny – portale wspierające wiedzę o krew­nych – Internet for the family – the portals supporting knowledge about kin, Szymon Nożyński – Radio – „Przyjazne Medium” – Radio – “friendly medium”, Maria Kujawska – Internet w pracy naukowo-badawczej historyka – Applications of the Internet for a historian’s scientific research, Piotr Jagodziński, Robert Wolski – Współczesne media i eksperyment chemiczny – Modern media and chemical experiment, Żanetta Kaczmarek – Strategie uczenia się studentów fizjoterapii Uniwersytetu Me­dycznego we Wrocławiu – Learning strategies of physiotherapy students at Me­dical University in Wroclaw, Jacek Jędryczkowski – Interaktywny system pomocy w multimedialnym module edu­kacyjnym – Interactive Help System in multimedia educational module, Ewa Czerwińska, Janusz Sterzel – Specyficzne formy reedukacji – Special forms of re-education, Natalia Walter – Komputer w edukacji przedszkolnej – Computer at preschool education, Włodzimierz Olszewski – Media w aspekcie pedagogicznej funkcji czasu wolnego lu­dzi dorosłych – Media in the aspect of educational function of adult’s free time, Rafał M. Socha – Wikimedia w edukacji – Wikimedia in education, Robert Szymiec – Edukacja medialna w perspektywie ekologicznej – Media education from the ecological perspective, Wiesław Bestrzyński – Kanadyjski model immersyjnej edukacji medialnej – The Ca­nadian model of immersive media education, Mateusz Leszkowicz – Projektowanie graficzne a proces czytania i tworzenia wizual­nych znaczeń – Graphic design in reading and visual meaning-making, Ilona Nowakowska-Buryła, Tomasz Joński – Eyetrackingowe badania prezentacji multimedialnych konstruowanych dla wspomagania edukacji wczesnoszkolnej – Eye tracking research of multimedia presentations constructed as the support of early-school education, Michał Adamczak, Dobrochna Hildebrandt-Wypych, Piotr Cyplik: Platforma lot4eng.com jako narzędzie wspierające kształcenie ustawiczne – Lot4eng.com platform as a tool supporting lifelong learning, Ewa Nowicka – Działania profilaktyczne wobec zagrożeń medialnych – Preventive measures against media risks.

Skip to content