[wcas-search-form]

8.40 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Promocja!

Miasta i ludzie. Sacrum i profanum. Studia z dziejów społecznych i gospodarczych dedykowane Profesorowi Jerzemu Motylewiczowi

Informacje dodatkowe

Autor

,

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści:   Paweł Grata – Słowo wstępne   Włodzimierz Bonusiak Profesor Jerzy Motylewicz. Historyk nowożytnych dziejów Polski, wytrawny znawca dziejów miast na południowo-wschodnich ziemiach Rzeczypospolitej w XVI–XVIII wieku   Beata Lorens Bibliografia prac Profesora Jerzego Motylewicza z lat 1975–2012 Z PROBLEMATYKI STOSUNKÓW GOSPODARCZYCH ZIEM POLSKICH W CZASACH PRZEDROZBIOROWYCH Grzegorz Jawor Żelazo w gospodarstwach chłopskich ziemi lubelskiej w XV wieku. Asortyment, produkcja i dystrybucja Jan Kwak Zwalczanie konkurencji i nieuczciwości w rzemiosłach rzeszowskich w świetle ich przywilejów z końca XVII i początku XVIII wieku Adam Kamiński Młyny i folusze w dobrach leskich w XVIII wieku (do 1772 roku) Jerzy Horwat Kasztelania w Mikołowie w XIII i XIV wieku Beata Lorens Stan społeczno-gospodarczy miasta Uhnowa w drugiej połowie XVIII wieku W KRĘGU SPRAW SPOŁECZNYCH DAWNEJ RZECZYPOSPOLITEJ Wioletta Zawitkowska Koligacje małżeńskie Koniecpolskich i ich rola polityczna w Polsce pierwszych Jagiellonów Feliks Kiryk Zalasowscy. Przyczynki do dziejów tarnowskiej rodziny mieszczańskiej w XV–XVI wieku Michał Figura Struktura zawodowa przemyskiej rady miejskiej w pierwszej połowie XVIII stulecia Franciszek Leśniak Choroba, śmierć i pochówek w Krośnie wczesnonowożytnym Władysław A. Serczyk Wieści z Ukrainy CZASY PRZEŁOMU – PRZEMIANY SPOŁECZNE I MENTALNE NA ZIEMIACH POLSKICH W XIX I NA POCZˇTKU XX STULECIA Janusz Polaczek Berek Joselewicz. Rycerskie malowanki na przekór złym stereotypom Mariola Hoszowska Czarna legenda Ludwiki Marii w dziewiętnastowiecznych pracach historyczno-dydaktycznych Paweł Sierżęga Setna rocznica Konstytucji 3 Maja w prasie galicyjskiej Sabina Rejman Obsada urzędów miejskich znaczniejszych miast Galicji Zachodniej w latach 1889–1913 Zbigniew Lenart Ludność powiatu kolbuszowskiego w latach 1867–1939. Szkic do portretu Włodzimierz Bonusiak Struktura społeczno-zawodowa mieszkańców Kalisza w końcu XIX i na początku XX wieku Paweł Korzeniowski Problem czystości i higieny w polskich formacjach wojskowych w latach 1914–1939 Adrian Uljasz Henryk hrabia Potocki (1868–1958). W świecie polityki, gospodarki i działalności społecznej PROBLEMY GOSPODARCZE I SPOŁECZNE XX WIEKU Elżbieta Rączy Negatywne postawy mieszkańców powiatu przemyskiego podczas niemieckiej okupacji w świetle powojennych procesów Marian Stolarczyk Z życia gospodarczego i społeczno-politycznego Brzeska w latach 1945–1955 Paweł Miłkowski Powstanie i działalność „Alimy” w latach 1926–1950 Paweł Grata Przemiany w handlu województwa rzeszowskiego w latach 1975–1989 Andrzej Bonusiak, Edyta Czop Studia z dziejów gminy Grodzisko Dolne w latach 1989–2010 WOKÓŁ SPRAW WYZNANIOWYCH Zdzisław Budzyński Struktura terytorialna Cerkwi unickiej na terenie Podola pod koniec I Rzeczypospolitej (inwentaryzacja sieci parochialnej) ks. Sławomir Zabraniak Ludność południowo-zachodnich archidiakonatów archidiecezji gnieźnieńskiej w latach 1660–1763 Roman Pelczar Kult maryjny w diecezji przemyskiej w XVI–XVIII w. na przykładzie bractw różańcowych ks. Stanisław Nabywaniec Stan diecezji rzeszowskiej w świetle materiałów do pierwszego rocznika diecezjalnego  Tabula gratulatoria

Skip to content