[wcas-search-form]

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Miasto w naukach społecznych i humanistycznych. Wybrane przykłady, problemy i aspekty

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

, ,

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, Rzeszów, 2–3 lutego 2018 roku.

SPIS TREŚCI
Słowo od Redakcji
(wstęp)
ARTUR TUROWSKI Starożytne założenia urbanizacyjne według Hippodamosa z Miletu, Arystotelesa, Ksenofonta i Witruwiusza Ancient/Urbanization Planning according to Hippodamos of Miletus, Aristotle, Xenophon and Vitruvius
MACIEJ WÓJCIK Rozwój przestrzenny Radomia. Od wczesnośredniowiecznej osady na bagnie po późnośredniowieczne miasto / Spatial development of Radom. From an early medieval settlement on a swamp at the late medieval city
ANNA MAGIERA Handel i życie kupców w średniowiecznym Krakowie – wybrane zagadnienia/Trade and Merchants Life in Krakow in the Middle Ages – Selected Problems
JAKUB FREJTAG Rozwój i modernizacja miast Królestwa Polskiego w kontekście rozbudowy sieci kolejowej na przykładzie Warszawy, Radomia i Piotrkowa. Przegląd zagadnień/Development and modernization of cities in Congress Poland within the context of railway expansion based on examples of Warsaw, Radom and Piotrków. A review of issues,
MATEUSZ MIKOŁAJÓW Dziedzictwo kulturowe miasta Namysłów a życie społeczne jego Mieszkańców/Cultural heritage of the city of Namysłów and the social life of its inhabitants
DOMINIKA OLEŚ Branding oraz budowanie atrakcyjności regionalnej poprzez rewitalizację krajobrazu postindustrialnego/Branding and increase regional attractiveness by the revitalization of the post-industrial landscape
DARIA SŁONINA, GRZEGORZ KUSZA Wybrane przykłady realizacji koncepcji miasta-ogrodu oraz możliwości implementacji ich elementów we współczesnej tkance miejskiej/Selected examples of the application of the city-garden concept and the possibility of implementing their elements in contemporary urban fabric
MARCIN MURZYN Miasto w filozofii ekologicznej Henryka Skolimowskiego/City in the ecological philosophy of Henryk Skolimowski
BARTOSZ DĄBROWSKI Od Wigan po Barcelonę. Miasta i ich mieszkańcy w reportażach George’a Orwella/From Wigan to Barcelona. Cities and theirinhabitants in George Orwell’sreportages
IZABELA ZAHACZEWSKA Obywatel mimo woli – miasto oczami emigranta w próbie prozatorskiej. Ludzie opuszczeni i poemacie Pejzaż z postaciami Wojciecha Gniatczyńskiego/Citizen involuntarily – city through the eyes of an emigrant in the prose attempt Ludzie opuszczeni and the poem Pejzaż z postaciami of Wojciech Gniatczyński
KAROLINA KWAŚNA American nightmare, czyli nawiedzone domy i ciche przedmieścia/American nightmare – haunted houses and quiet suburbs
ALEKSANDRA KACIANOWSKA Miasta przyszłości. Przestrzeń miejska w literaturze fantastycznej, Cities of the future. Urban space in fantastic literaturę
Sprawozdanie merytoryczne z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Miasto w naukach społecznych i humanistycznych”, Rzeszów, 2–3 lutego 2018 roku
Program Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Miasto w naukach społecznych i humanistycznych”, Rzeszów, 2–3 lutego 2018 roku
Zakończenie
Biogramy Autorów i Redaktorów
Fotografie z konferencji
Księgę tę poświęcamy pamięci dr. hab. Jana Malc

Skip to content