[wcas-search-form]

79.80 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Księga Zjazdu Katedr i Zakładów Prawa Finansowego i Podatkowego „Misja prawa finansowego – wyzwania współczesności

Kategoria:

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

,

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści
Słowo wstępne
Dobrosława Antonów, Koncepcja odpowiedzialności społecznej podatników podatku dochodowego od osób prawnych
Leszek Bielecki, Odpowiedzialność administracyjna za naruszenie dyscypliny finansów publicznych jako element misji prawa finansowego
Ewelina Bobrus-Nowińska, Grzegorz Liszewski, Współdziałanie państwowych i samorządowych organów podatkowych w procedurze stosowania ulg i zwolnień podatkowych
Stanisław Bogucki, Koncepcja zwrotu opłaty od środków spożywczych – podatku cukrowego
Wojciech Bożek, Państwowe fundusze celowe i ich wpływy z tytułu kar pieniężnych – analiza finansowo-prawna
Bogumił Brzeziński, Karta praw podatnika – ekstrawagancja systemu podatkowego czy oczywisty wymóg współczesności?
Jakub Chowaniec, Polski podatek od niektórych instytucji finansowych a projekt unijnego podatku od transakcji finansowych – wnioski de lege ferenda i de lege lata
Teresa Dębowska-Romanowska, Konstytucyjne cechy tożsamościowe ustroju polskich finansów publicznych
Edgar Krzysztof Drozdowski, Rozważania na temat wad i zalet polskich podatków przychodowych na przykładzie podatku minimalnego
Andrzej Drwiłło, Kontrowersyjne zagadnienia bezpieczeństwa finansowego
Michalina Duda-Hyz, Modyfikacja treści przepisów ustawy budżetowej w drodze nowelizacji innych ustaw
Elżbieta Feret, Samorządowe prawo finansowe – geneza, teraźniejszość, przyszłość
Hanna Filipczyk, „Ciemna materia” procedur podatkowych – konsensualne rozwiązywanie sporów między organami podatkowymi a podatnikami
Dominik Gajewski, Adam Olczyk, Sądowa interpretacja ustaw o PIT oraz CIT w świetle dyrektyw Unii Europejskiej
Jadwiga Glumińska-Pawlic, Tomasz Gwóźdź, Dochody jednostek samorządu terytorialnego – rozwój czy koniec samorządności lokalnej?
Ewa Gwardzińska, Elementy kalkulacyjne należnego cła
Artur Halasz, Pojęcie ukrytych zysków w ryczałcie od dochodów spółek – między celem a rzeczywistością
Piotr Karwat, Rozłączność źródeł przychodów w podatku dochodowym od osób fizycznych a zasada pewności podatku
Łukasz Kielin, Równowaga budżetowa w świetle przepisów Konstytucji RP – zarys problemu
Ewaryst Kowalczyk, Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych z tytułu wydania polecenia wykonania czynu naruszającego dyscyplinę finansów publicznych
Rafał Kowalczyk, Działalność społecznych inicjatyw mieszkaniowych jako podmiotów realizujących zadania publiczne gmin
Bartosz Kubista, Sztuczność działania podatnika jako przesłanka unikania opodatkowania
Ziemowit Kukulski, Aktualizacja Konwencji Modelowej ONZ w 2021 r. i jej potencjalny wpływ na politykę traktatową państw
Paweł Lenio, Składka na ubezpieczenie zdrowotne rolników a zasada solidarności społecznej
Ewa Lotko, Urszula Kinga Zawadzka-Pąk, Charakter prawny uchwały w przedmiocie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w sprawie budżetu obywatelskiego w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych w Polsce
Joanna Łubina, System kontroli finansów publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego – uwarunkowania i kryteria
Paweł Majka, Granice sankcji podatkowych w świetle prawa do sądu gwarantowanego Konwencją o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności
Paweł Mańczyk, Zachęty podatkowe wprowadzone od 1 stycznia 2022 r. przez Polski Ład w podatku dochodowym od osób prawnych
Michał Mariański, Transgraniczność jako podstawowa cecha prawa rynków finansowych
Dominik Mączyński, Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej a stanowienie polskiego prawa podatkowego
Maciej Mikliński, Bezpieczeństwo a ryzyko – prawne aspekty depozytu bankowego
Witold Modzelewski, O potrzebie zasadniczych zmian procesu stanowienia przepisów prawa podatkowego
Artur Mudrecki, Harmonizacja podatku od towarów i usług w Polsce w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
Adam Nita, Ukryta odpowiedzialność podatkowa podatnika za działania osoby trzeciej.
Analiza kilku przypadków
Tomasz Nowak, Zastosowanie przepisów o zwolnieniach i ulgach podatkowych w świetle art. 84 i art. 217 Konstytucji RP
Szymon Obuchowski, Idea podatkowego postępowania uproszczonego
Sławomir Owczarczuk, Działalność gmin a obowiązek raportowania schematów podatkowych
Łukasz Pajor, Odpowiedzialność solidarna za zobowiązania podatkowoprawne. Uwagi na tle art. 91 Ordynacji podatkowej
Ewa Palcowska-Strzała, Wszczynanie postępowań karnoskarbowych w celu zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych \
Przemysław Panfil, Pasywne obligacje skarbowe jako substytut wydatków budżetowych
Przemysław Pest, Government shutdown (zamknięcie rządu federalnego) jako skutek nieuchwalenia budżetu w Stanach Zjednoczonych Ameryki
Krzysztof Radzikowski, Nowe (niekorzystne) tendencje w zakresie finansów publicznych a dydaktyka prawa finansowego
Marta Sagan-Martko, Nowe uprawnienia organów Krajowej Administracji Skarbowej w zakresie uzyskiwania informacji objętych tajemnicą bankową a prawo do prywatności podatnika
Natalia Sordon, Aplikowanie o projekty badawcze z NCN i ich realizacja w kontekście pandemii COVID-19
Tomasz Sowiński, Misja prawa finansowego w zakresie naprawy finansów ubezpieczeń emerytalnych
Witold Srokosz, Zakres przedmiotowy stosowania rozporządzenia MiCA – wybrane problemy
Maria Supera-Markowska, Sztuczna inteligencja – szanse i zagrożenia oraz wyzwania podatkowe
Maciej Ślifirczyk, Charakter prawny porozumień inwestycyjnych
Katarzyna Święch-Kujawska, Ewolucja opodatkowania rodzin podatkiem dochodowym od osób fizycznych na przykładzie art. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
Aleksander Werner, Należyta staranność płatnika w zakresie poboru podatku u źródła
Paulina Wityńska, Wprowadzenie mediacji do Ordynacji podatkowej wyzwaniem dla prawa podatkowego
Anna Wójtowicz-Dawid, Rola systemu zamówień publicznych w procesie wydatkowania środków publicznych
Anna Zalcewicz, Dylematy stanowienia prawa finansowego: następczość regulacji wobec zjawisk społeczno-gospodarczych czy antycypacja regulacyjna? – przyczynek do dyskusji
Kamila Żmuda-Matan, Zamówienia centralne i wspólne a kryterium efektywności wydatkowania środków publicznych
Bibliografia
Informacje o Autorach

Skip to content