[wcas-search-form]

12.60 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Modelowe i praktyczne aspekty przygotowania i aktualizacji strategii rozwoju podstawowej jednostki szkoły wyższej

Informacje dodatkowe

Autor

,

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

SPIS TREŚCI:
PRZEDMOWA
ROZDZIAŁ 1. Zarządzanie strategiczne organizacją
1.1. Istota zarządzania organizacją
1.2. Istota zarządzania strategicznego organizacją
1.3. Strategia rozwoju organizacji – pojęcie i ogólne zasady przygotowania
1.4. Wnioski i zalecenia
ROZDZIAŁ 2. Przegląd wybranych szkół strategii w kontekście wyboru sposobu przygotowania i aktualizacji strategii rozwoju podstawowej jednostki szkoły wyższej
2.1. Szkoły strategicznego myślenia
2.2. Determinanty wyboru metody przygotowania/aktualizacji strategii
2.3. Wnioski i zalecenia
ROZDZIAŁ 3. Przesłanki aktualizacji strategii rozwoju podstawowej jednostki szkoły wyższej
3.1. Przesłanki społeczno-gospodarcze
3.1.1. Przemiany demograficzne
3.1.2. Przemiany na rynku pracy
3.1.3. Kryzys i niepewność
3.2. Przesłanki instytucjonalne
3.2.1. Przemiany prawno-regulacyjne
3.2.2. Nowe zadania i role szkół wyższych
3.2.3. Współpraca międzysektorowa
3.2.4. Problemy zarządzania w szkołach wyższych
3.3. Wnioski i zalecenia
ROZDZIAŁ 4. Podstawowe metody przygotowania i aktualizacji strategii rozwoju podstawowej jednostki szkoły wyższej
4.1. Przygotowanie i aktualizacja strategii rozwoju w oparciu o metodę PCM
4.2. Analiza realizacji dotychczasowej strategii rozwoju
4.3. Analiza otoczenia konkurencyjnego
4.4. Analiza interesariuszy
4.5. Analiza otoczenia i wnętrza podstawowej jednostki szkoły wyższej
4.5.1. Metody diagnozy makrootoczenia i zasobów podstawowej jednostki szkoły wyższej
4.5.1.1. Metoda delficka
4.5.1.2. Metoda analizy i ekstrapolacji trendów
4.5.1.3. Metoda luki strategicznej
4.5.1.4. Metody scenariuszowe
4.5.2. Makrootoczenie podstawowej jednostki szkoły wyższej
4.5.3. Zasoby podstawowej jednostki szkoły wyższej
4.6.  Analiza ryzyk wynikających ze zmian otoczenia i zasobów jednostki
4.7. Analiza SWOT/TOWS
4.8. Wnioski i zalecenia
ROZDZIAŁ 5. Strukturalizacja dokumentu strategii rozwoju podstawowej jednostki szkoły wyższej
5.1. Domeny działania jednostki i przewaga strategiczna
5.2. Wizja, misja, cele i zadania jednostki
5.3. Funkcjonalne programy działania
5.4. Matryca logiczna
5.5. Wnioski i zalecenia
Podsumowanie i wnioski końcowe
Aneks
Słowniczek podstawowych pojęć
Bibliografia
Spis tabel
Spis rysunków

Skip to content