[wcas-search-form]

4.20 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Promocja!

Możliwości i bariery rozwoju regionu

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści: Adam Czudec – Wstęp, EKONOMICZNE I SPOŁECZNE UWARUNKOWANIA ROZWOJU REGIONALNEGO: 1. Adam Czudec – Czynniki kształtujące spójność ekonomiczną i społeczną regionu (1.1. Egzogeniczne i endogeniczne czynniki rozwoju regionu, 1.2. Specyfika Podkarpacia na tle sąsiednich regionów, 1.3. Problemy wspólne Podkarpacia i sąsiednich regionów, 1.4. Struktura gospodarki regionu, 1.5. Cechy środowiska przyrodniczego, 1.6. Ocena stanu spójności ekonomicznej i społecznej regionu, 1.7. Rola programów Unii Europejskiej w działaniach na rzecz poprawy spójności regionu, 1.8. Warunki poprawy spójności ekonomicznej i społecznej regionu), 2. Grzegorz Ślusarz – Podkarpacie w procesie przebudowy strukturalnej (2.1. Potrzeby i przesłanki przebudowy strukturalnej, 2.2. Zmiany strukturalne potencjału wytwórczego, 2.3. Przeobrażenia strukturalne produkcji rolniczej regionu), 3. Artur Ostromęcki, Dariusz Zając – Ekonomiczne i społeczne bariery rozwoju rolnictwa w południowo-wschodniej Polsce (3.1. Specyfika rolnictwa w południowo-wschodniej Polsce, 3.2. Determinanty rozwoju rolnictwa w południowo-wschodniej Polsce w świetle koncepcji teoretycznych i badań empirycznych), 4. Ewa Baran – Rolnictwo elementem rozwoju zrównoważonego (4.1. Miejsce rolnictwa w rozwoju gospodarczym wsi, 4.2. Polityka wspierania rolnictwa ze względu na środowiskowe ograniczenia rozwoju, 4.3. Naturalne warunki produkcji rolniczej na Podkarpaciu, 4.4. Aspekty ekonomiczno-organizacyjne), 5. Teresa Miś – Instytucjonalne uwarunkowania rozwoju rolnictwa rozdrobnionego (5.1. Instytucjonalne otoczenie agrobiznesu, 5.2. Region rozdrobnionego rolnictwa na tle makroregionów w kraju, 5.3. Znaczenie instytucji w rozwoju regionu rozdrobnionego rolnictwa w opinii rolników, 5.4. Pomoc instytucjonalna w zakresie korzystania ze środków finansowych UE w regionie rozdrobnionego rolnictwa), 6. Alina Walenia – Instrumenty finansowe Unii Europejskiej wspierające rolnictwo i obszary wiejskie Podkarpacia (6.1. Założenia Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004–2006, 6.2. Działania PROW wspierające w latach 2004–2006 rolnictwo i obszary wiejskie Podkarpacia, 6.3. Założenia Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013), 7. Roman Chorób – Czynniki kształtujące terytorialne zróżnicowanie powiązań integracyjnych rolnictwa z przemysłem spożywczym (na przykładzie Podkarpacia) (7.1. Dylematy kwantyfikacji natężenia związków integracyjnych, 7.2. Specyficzne cechy województwa podkarpackiego, 7.3. Analiza przestrzennej dyspersji stopnia zaawansowania związków integracyjnych, 7.4. Determinanty terytorialnego zróżnicowania powiązań integracyjnych, 7.5. Ocena wpływu determinant na przestrzenną dyspersję powiązań integracyjnych, 7.6. Kwantyfikacja wpływu wybranych czynników na poziom zaawansowania więzi integracyjnych), PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W ROZWOJU REGIONALNYM: 8. Roman Fedan, Lidia Kaliszczak, Mariola Grzebyk – Przedsiębiorczość w procesie rozwoju regionu podkarpackiego (8.1. Istota, przejawy i regionalne uwarunkowania przedsiębiorczości, 8.2. Znaczenie małych i średnich przedsiębiorstw w rozwoju społeczno-gospodarczym regionu podkarpackiego, 8.3. Szanse i bariery rozwoju przedsiębiorczości w regionie podkarpackim), 9. Anna Mazurkiewicz, Paweł Frączek – Wybrane uwarunkowania oceny konkurencyjności branży gazowniczej (9.1. Teoretyczne aspekty konkurencyjności podmiotów, 9.2. Diagnoza konkurencyjności branży gazowniczej w Polsce i na Podkarpaciu), 10. Zdzisław Kryński – Waloryzacja warunków rozwoju turystyki w województwie podkarpackim w kontekście rozwoju przedsiębiorczości (10.1. Walory turystyczne, 10.2. Infrastruktura turystyczna, 10.3. Ocena atrakcyjności turystycznej powiatów), 11. Bogumiła Grzebyk – Walory środowiska przyrodniczego a możliwości rozwoju przedsiębiorczości (11.1. Zasoby środowiska przyrodniczego Podkarpacia, 11.2. Obszary prawnie chronione w województwie podkarpackim, 11.3. Obszary prawnie chronione a możliwości rozwoju przedsiębiorczości), 12. Małgorzata Lechwar, Tomasz Cebulak, Marian Woźniak – Bariery korzystania przez przedsiębiorstwa przemysłu spożywczego z pomocy finansowej Unii Europejskiej (12.1. Czynniki decydujące o wyborze programu pomocowego, 12.2. Bariery starania się o pomoc finansową UE, 12.3. Ocena funkcjonowania ARiMR jako podmiotu współpracującego z przedsiębiorstwami w zakresie pomocy UE, STAN I UWARUNKOWANIA ROZWOJU SPÓŁDZIELCZOŚCI: 13. Marta Kawa, Roman Sabik – Rola spółdzielczości w środowisku wiejskim w Polsce na tle Unii Europejskiej (13.1. Spółdzielczość rolnicza i wiejska w Polsce, 13.2. Spółdzielczość rolnicza i wiejska w Unii Europejskiej, 13.3. Możliwości i bariery rozwoju spółdzielczości), 14. Sylwester Makarski – Działania marketingowe warunkiem konkurencyjności rynkowej spółdzielczości wiejskiej (14.1. Przesłanki konieczności większego niż dotychczas udziału spółdzielczości w rozwoju regionalnym i lokalnym, 14.2. Marketing wyzwaniem i pomocą skutecznych działań spółdzielczości), 15. Maria Grzybek – Pozycja konkurencyjna Podkarpackiego Banku Spółdzielczego (na przykładzie miasta i gminy Łańcut), (15.1. Realia konkurencji na rynku usług bankowych, 15.2. Pozycja konkurencyjna PBS i jego klienci, 15.3. Czynniki decydujące o korzystaniu z usług PBS), 16. Wiesław Szopiński – Znaczenie banków spółdzielczych w rozwoju gospodarstw rolnych (na przykładzie Podkarpackiego Banku Spółdzielczego) (16.1. Geneza spółdzielczości bankowej w Polsce, 16.2. Powstanie i rozwój Podkarpackiego Banku Spółdzielczego, 16.3. Oferta produktów bankowych Podkarpackiego Banku Spółdzielczego, 16.4. Funkcje spółdzielczości bankowej w stymulowaniu rozwoju gospodarstw rolnych), 17. Wiesława Kuźniar – Marketingowe wyzwania spółdzielczości handlowej wobec przeobrażeń w sferze handlu (na przykładzie PSS „Społem” w Rzeszowie) (17.1. Wpływ przeobrażeń w sferze handlu na pozycję spółdzielczości handlowej, 17.2. Spółdzielczość PSS „Społem” w Rzeszowie wobec przeobrażeń sieci handlowej w mieście, 17.3. Aktywność marketingowa PSS „Społem”, 17.4. Kreowanie postaw lojalnościowych przez badaną sieć jako priorytetowy cel aktywności marketingowej, 17.5. Perspektywy rozwoju sieci PSS „Społem” w Rzeszowie w najbliższych latach), Adam Czudec – Zakończenie, Literatura.

Skip to content