[wcas-search-form]

15.75 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Promocja!

Myśl i praktyka edukacyjna w obliczu zmian cywilizacyjnych, t. 2: Możliwości i zagrożenia dla rozwoju człowieka w perspektywie europejskiej

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

, , ,

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści: Zofia Frączek – Wprowadzenie, I. AKSJOLOGICZNE PODSTAWY WYCHOWANIA I ROZWOJU CZŁOWIEKA: Krystyna Chałas – Wartości czynnikiem integralnego rozwoju i wychowania ucznia, Zofia Frączek – Redefinicja podstawowych wartości współżycia społecznego jako potrzeba i zadanie dla etyki globalnej, Yurii Pelekh – Theoretical and Methodological Basis of Axiopedagogy in Ukraine: Conceptual Aspect, Hаталія Лавриченко – Світoгляд учня як предмет педагогічної творчості вчителя, Monika Parchomiuk – Znaczenie moralności zawodowej w opinii studentów o różnym poziomie identyfikacji z przyszłym zawodem, Witold Ostafiński – Rola nauczyciela-wychowawcy w przezwyciężaniu globalnego kryzysu moralnego, Тетуана В. Равчина – Формування особисісного ставлення студентів вищої школи до моральних цінностей у процесі навчання, Галина П’ятакова – Формування толерантності у магістрів в умовах університетської освіти, Maria Kocór – Kompetencje moralne nauczycieli w teorii i praktyce edukacyjnej, Ірина Мищишин – Релігійна освіта в україні як середовище формування духовної та національно свідомої молоді: традиції та перспективи, II. EDUKACJA I WYCHOWANIE WOBEC ZAGROŻEŃ OSOBOWYCH I WARTOśCI SPOŁECZNYCH: Czesław Lewicki – Szkoła w procesie kształtowania kultury zdrowotnej uczniów, Andrzej Garbarz – Wychowanie zdrowotne w rodzinie wobec współczesnych zagrożeń społecznych, Krystyna Barłóg – Edukacja i włączanie jako przeciwdziałanie społecznemu wykluczeniu osób niepełnosprawnych, Krzysztof Rejman – Zjawisko marginalizacji społecznej w modernizującym się społeczeństwie. Edukacja a przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu, Antoni Olak – Społeczne i kulturowe uwarunkowania agresji i przemocy wśród młodzieży, Katarzyna Sobczak – Socjodemograficzne uwarunkowania aspiracji życiowych młodzieży niepełnosprawnej fizycznie z regionu Podkarpacia na przykładzie ich opinii, Grzegorz Błażejewski, Wojciech Błażejewski – Potrzeby edukacyjne w zakresie integracji osób niepełnosprawnych ze środowiskiem społecznym, Barbara Lulek – Czynniki utrudniające współpracę szkoły z rodziną i szerszym środowiskiem społecznym, Maria Szymańska – Status społeczno-ekonomiczny rodziny – podstawowe informacje o badaniu i głównych jego rezultatach, Andriy Vasylyovych Matviychuk – The ecological deontology and the problem of ecological oriented personality formation, Natalia Grytsai, Stepan Demianchuk – Training of future teachers of biology in hikes organizing, Sławomir Kozioł, Piotr Wróbel – Potrzeby w dziedzinie edukacji prozdrowotnej mieszkańców środowisk wiejskich – historia, teraźniejszość, perspektywy, Grzegorz Błażejewski, Tomasz Kogut – Rola i miejsce ośrodka zdrowia w edukacji prozdrowotnej mieszkańców lokalnych społeczności, Оксана Кравченко – Соціальне виховання як наукова категорія соціальної педагогіки, Г.І. Ясиновський – соціальний захист як складова соціальної політики україни, Hanna Sommer – E-learning jako wyzwanie cywilizacji informacyjnej, Edyta Obodyńska – Dziecko w obliczu zagrożeń zdrowotnych związanych z odżywianiem się – ryzyko nadwagi i otyłości, Franciszek Kozaczuk – Przejawy podkultury przestępczej, Л.П. Коробович – Організація системи педагогічного моніторингу у вищому навчальному закладі, Petro O. Tadeyev – The Organization of Gifted Education in Great Britain, III. TEORIA I PRAKTYKA EDUKACJI DLA KULTURY WSPÓŁISTNIENIA: Oksana Zabolotna – „Czas” i „miejsce” w porównawczo-pedagogicznych badaniach edukacji alternatywnej, Ольга Біляковська, Теодор Лещак – Самоосвіта як чинник формування особистості, Barbara Skoczyńska-Prokopowicz – Efektywność edukacji w zakresie nauki języków obcych w perspektywie przeobrażeń społecznych, Maryna Skrebkova – Activation of students’ cognitive activity on the lessons of English language with the help of a game, Mariya Tadeyeva – New Opportunities for School Foreign Language Education in Poland: Modern Development Perspectives, Наталія М. Коляда, Лілія О. Коробова – Соціалізація особистості крізь призму соціокінетики дитинства, Ryszard Kalamarz, Joanna Ciąpała – Cele życiowe oraz zainteresowania w okresie wczesnej dorosłości na przykładzie mieszkańców wybranych środowisk województwa podkarpackiego, Ludmiła Chomińska – Obszary aktywności poznawczej, kulturalnej i społecznej uczestników uniwersytetu trzeciego wieku, Anna Derevjanikova – Rytmické činnosti – rozvoj rytmického cítenia detí predąkolského veku, Hubert Sommer, Marta Sommer – Muzyka w procesie wychowania – analiza zjawiska, Наталія Ревнюк – Формування національної самосвідомості української молоді у контексті цивілізаційних змін, Г.П. Лещенко – Використання інтерактивних технологій у системі формування україномовної комунікативної компетенції.

Skip to content