[wcas-search-form]

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Nauka o państwie i prawie wybrane zagadnienia, wydanie 2 zmienione i rozszerzone

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

,

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści
Część pierwsza
PAŃSTWO
Rozdział 1.1. Doktryny i teorie pochodzenia państwa
1. Państwo w okresie starożytnym
2. Państwo w okresie średniowiecza
3. Państwo w okresie nowożytnym
Rozdział 1.2. Państwo – uwagi ogólne
1. Państwo – kwestie terminologiczne
2. Cechy państwa
3. Funkcje państwa
Rozdział 1.3. Typy i formy państwa w ujęciu historycznym
1. Państwo w okresie niewolnictwa
2. Państwo w epoce feudalnej
3. Państwo kapitalistyczne
4. Państwo socjalistyczne
Rozdział 1.4. Modele demokratycznego państwa prawa
1. Demokratyczne państwo prawa w Konstytucji RP
2. Model republikański
3. Model liberalny
4. Model socjalny
Rozdział 1.5. Ustroje polityczne
1. Typ reżimu politycznego
2. Organizacja aparatu państwowego
3. Struktura terytorialna państwa
Rozdział 1.6. Systemy rządów państw współczesnych
1. System prezydencki
2. System semiprezydencki
3. System kanclerski
4. System gabinetowo-parlamentarny
5. System parlamentarno-komitetowy
Rozdział 1.7. Ustrój polityczny Rzeczypospolitej Polskiej
1. Sejm i Senat
2. Prezydent RP i Rada Ministrów
3. Sądy i trybunały
Rozdział 1.8. Samorząd terytorialny
1. Pojęcie oraz cechy samorządu terytorialnego
2. Samorząd gminny
3. Samorząd powiatowy
4. Samorząd wojewódzki
Rozdział 1.9. Partie polityczne
1. Kategorie partii politycznych
2. Systemy partyjne
Rozdział 1.10. Formacje mundurowe działające na rzecz bezpieczeństwa państwa
1. Siły Zbrojne RP
2. Policja
3. Państwowa Straż Pożarna
4. Straż Graniczna
Rozdział 1.11. Jednostki geopolityczne mające cechy państwa
1. Autonomie terytorialne
2. Państwa nieuznawane
3. Terytoria zależne
Rozdział 1.12. Organizacje międzynarodowe działające na rzecz bezpieczeństwa
1. Organizacja Paktu Północnoatlantyckiego
2. Organizacja Narodów Zjednoczonych
3. Unia Europejska
Część druga
PRAWO

Rozdział 2.1. Prawoznawstwo
1. Przedmiot prawoznawstwa
2. Podstawowe działy i dyscypliny naukowe współczesnego prawoznawstwa
3. Metody badawcze stosowane w prawoznawstwie
Rozdział 2.2. Koncepcje pojmowania prawa
1. Prawo naturalne
2. Szkoła historyczna
3. Pozytywizm prawniczy
4. Normatywizm prawniczy
5. Solidaryzm w prawie
6. Szkoła psychologiczna w prawie
7. Funkcjonalizm prawniczy
Rozdział 2.3. Normy prawne
1. Norma prawna
1.1. Pojęcie normy prawnej
1.2. Charakter normy prawnej
1.3. Budowa normy prawnej
2. Język prawny i język prawniczy
2.1. Język prawny
2.2. Język prawniczy
Rozdział 2.4. Przepisy prawne i akty normatywne
1. Pojęcie przepisu prawa
2. Adresaci przepisów prawa
3. Rodzaje przepisów prawa
4. Akty normatywne
Rozdział 2.5. Wykładnia prawa
1. Pojęcie wykładni prawa
2. Koncepcje wykładni prawa
3. Podziały wykładni prawa
4. Dyrektywy interpretacyjne wykładni
Rozdział 2.6. Tworzenie prawa
1. Pojęcie tworzenia prawa
2. Źródła prawa
3. Sposoby tworzenia prawa
4. Prawo zwyczajowe
5. Prawo precedensowe
6. Umowa
Rozdział 2.7. System źródeł prawa
1. Dualizm źródeł prawa
2. Źródła prawa powszechnie obowiązującego
3. Prawo międzynarodowe w krajowym porządku prawnym
4. Prawo Unii Europejskiej w krajowym porządku prawnym
Rozdział 2.8. System prawny
1. System prawny – kwestie definicyjne
2. Struktura systemu prawnego
3. Charakterystyka podstawowych gałęzi systemu prawnego w Polsce
Rozdział 2.9. Stosunek prawny
1. Pojęcie stosunku prawnego
2. Podmioty stosunku prawnego
3. Przedmiot stosunku prawnego
4. Treść stosunku prawnego
Rozdział 2.10. Stosowanie prawa
1. Pojęcie stosowania prawa
2. Typy stosowania prawa
3. Proces stosowania prawa – etapy
Rozdział 2.11. Odpowiedzialność prawna
1. Charakterystyka odpowiedzialności prawnej
2. Rodzaje odpowiedzialności prawnej
2.1. Odpowiedzialność konstytucyjna
2.2. Odpowiedzialność karna
2.3. Odpowiedzialność cywilna
Rozdział 2.12. Status prawny jednostki
1. Krajowy system ochrony praw człowieka
2. Międzynarodowy system ochrony praw człowieka
2.1. Uniwersalny (powszechny) system ochrony praw człowieka
2.2. Regionalny system ochrony praw człowieka
2.3. Unijny system ochrony praw człowieka

Skip to content