[wcas-search-form]

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Nauka o państwie i prawie. Wybrane zagadnienia

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści

Część pierwsza
PAŃSTWO
Rozdział 1.1. Doktryny i teorie pochodzenia państwa
1. Państwo w starożytności
2. Doktryny średniowieczne
3. Teorie nowożytne
Rozdział 1.2. Państwo – znaczenie terminu oraz cechy
1. Charakterystyka terminu państwo
2. Cechy państwa
3. Funkcje państwa
Rozdział 1.3. Typy i formy państwa w ujęciu historycznym
1. Formy państwa w okresie niewolnictwa
2. Formy państwa w epoce feudalnej
3. Państwo kapitalistyczne
4. Państwo socjalistyczne
Rozdział 1.4. Władza w państwie
1. Władza polityczna
2. Władza publiczna
3. Legitymizacja władzy
Rozdział 1.5. Formy państwa
1. Charakterystyka i typy państw
2. Państwo unitarne
3. Federacja
Rozdział 1.6. Rola narodu w państwie
1. Naród jako suweren
2. Rola jednostki w państwie
3. Rola państwa i narodu w procesie integracji europejskiej
Rozdział 1.7. Miejsce obywatela w państwie
1. Prawa, wolności i obowiązki obywatela
2. Społeczeństwo obywatelskie
3. Instytucje społeczeństwa obywatelskiego
Rozdział 1.8. System sprawowania władzy w państwie
1. System prezydencki i półprezydencki
2. System kanclerski
3. System parlamentarno-gabinetowy
Rozdział 1.9. Podział władzy w Rzeczypospolitej Polskiej
1. Władza ustawodawcza
2. Władza wykonawcza
3. Władza sądownicza
Rozdział 1.10. Organizacje w państwie
1. Partie polityczne i systemy partyjne
2. Grupy interesów (grupy nacisku)
Rozdział 1.11. Typy reżimów politycznych
1. Demokracja
2. Autorytaryzm
3. Totalitaryzm
Rozdział 1.12. Demokratyczne państwo prawne
1. Republikański model demokratycznego państwa prawa
2. Liberalny model demokratycznego państwa prawa
3. Socjalny model demokratycznego państwa prawa
4. Gwarancje państwa prawnego
5. Zasady demokratycznego państwa prawa w polskiej konstytucji

Część druga
PRAWO
Rozdział 2.1. Prawoznawstwo
1. Ujęcie teoretyczne prawoznawstwa
2. Nauka prawa i jej dziedziny
3. Metody badawcze stosowane w prawoznawstwie
Rozdział 2.2. Koncepcje pojmowania prawa
1. Prawo naturalne
2. Szkoła historyczna
3. Pozytywizm prawniczy
4. Solidaryzm w prawie
5. Szkoła psychologiczna w prawie
6. Funkcjonalizm prawniczy
7. Współczesne teorie – przykłady
Rozdział 2.3. Normy prawne
1. Norma prawna
2. Przepis prawa
3. Język prawny
4. Język prawniczy
Rozdział 2.4. Wykładnia prawa
1. Koncepcje wykładni
2. Podziały wykładni
3. Dyrektywy interpretacyjne wykładni
4. Reguły kolizyjne
5. Reguły wnioskowania prawniczego
6. Luka prawna
Rozdział 2.5. Źródła prawa
1. Zasady stanowienia prawa
2. Umowy
3. Prawo precedensowe
4. Prawo zwyczajowe
Rozdział 2.6. System prawa
1. Pojęcie i gałęzie systemu prawa
2. Prawo przedmiotowe
3. Prawo podmiotowe
4. Prawo publiczne i prywatne
5. Prawa człowieka
Rozdział 2.7. System źródeł prawa Rzeczypospolitej Polskiej
1. Akty prawa wewnątrzpaństwowego
2. Akty prawa międzynarodowego
Rozdział 2.8. Samorząd terytorialny
1. Pojęcie samorządu terytorialnego
2. Zasady ustroju i działania samorządu terytorialnego
3. Cechy jednostki samorządu terytorialnego
4. Samorząd gminny
5. Samorząd powiatowy
6. Samorząd wojewódzki
7. Działalność obywatelska na szczeblu lokalnym
Rozdział 2.9. Stosunek prawny
1. Pojęcie stosunku prawnego
2. Podmioty stosunku prawnego
3. Przedmiot stosunku prawnego
4. Treść stosunku prawnego
5. Zdarzenia prawne
Rozdział 2.10. Stosowanie prawa
1. Tworzenie prawa
2. Przestrzeganie prawa
3. Teorie stosowania prawa
Rozdział 2.11. Odpowiedzialność prawna
1. Charakterystyka odpowiedzialności prawnej
2. Rodzaje odpowiedzialności prawnej
Rozdział 2.12. Jednostka w prawie
1. Jednostka w krajowym systemie ochrony prawnej
2. Międzynarodowy system ochrony praw człowieka

Skip to content