[wcas-search-form]

8.64 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Promocja!

Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, z. 15

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści: Michał Gabriel Woźniak –  Fundamentalne kwestie budowy spójności społeczno-ekonomicznej i gospodarki innowacyjnej w Polsce, Wojciech Pawnik – Konstruowanie porządku wolnorynkowego w Polsce – aspekt społeczny, Wiesław Tadeusz Popławski – Nierówności przez pryzmat kapitału społeczno-kulturowego wsi polskiej, Damian S. Pyrkosz – Culture Makes the Difference – the Humanistic Approach to the Understanding of Economic Development, Teresa Bal-Woźniak –  Instytucjonalne podstawy jakości zasobów ludzkich w kontekście zachowań innowacyjnych, Dariusz Firszt – Instytucjonalne uwarunkowania innowacyjności gospodarki, Katarzyna Szopik-Depczyńska – Klasyfikacja czynników aktywności innowacyjnej przedsiębiorstw, Mirosław Gorczyca – Regionalne dysparytety rozwoju mieszkalnictwa, Виталий Бочелюк – Психологические особенности управления социально-экономическими системами, Aleksander Gugnin, Tadeusz Pliszka – Instytucjonalny wymiar etyki w ujęciu Niccola Machiavellego, Марина Н. Радева – Институциональная основа структурных изменений в экономике, Ryszarda Bolonek – Przekształcenia instytucjonalne w Polsce metodą pokonywania nierówności gospodarczych w ramach UE, Наталья Бульбах – Институциональное обеспечение регуляторной деятельности государства в сфере инвестирования, Katarzyna Puchalska – Determinanty inwestycyjne i ich wpływ na zróżnicowanie przestrzenne napływu kapitału zagranicznego, Krzysztof Stachowiak – Instytucjonalne uwarunkowania międzynarodowej działalności przedsiębiorstw w Europie środkowo-Wschodniej, Władysława Jastrzębska, Małgorzata Lechwar – Instytucjonalne uwarunkowania rozwoju lokalnego – wybrane aspekty, Aleksander Gugnin, Tadeusz Pliszka – Instytucje wspomagające kapitał ludzki w Polsce – ujęcie historyczne, Anna Barwińska-Małajowicz, Waldemar Kalita, Katarzyna Puchalska – Regionalne zróżnicowanie przedsiębiorczości i inwestycji zagranicznych a odpływ rodzimej siły roboczej za granicę, Anna Barwińska-Małajowicz – Próby rozwiązywania problemu dyskryminacji i nierówności na rynku pracy Unii Europejskiej, Т.М. Цыганкова, А.И. Гончарук – Тенденции и проблемы торгово-экономического сотрудничества Украины и Польши, Галина Ивановна Щерба – Перспективы развития украинско-польского трансграничного сотрудничества (по материалам социологических исследований), Ольга Покатаева –  Институциональные элементы товарных ринков, Ольга Гальцова – Институциoнальные изменения в аграрном секторе Украины, Maciej Lewandowski, Paweł Młodkowski – Rynek usług pocztowych w UGW, Сергій Сергійович Біляєв – Cтан та перспективи розвитку експортного ринку молочної продукції, Bogdan Wierzbiński – Entrepreneurship and marketing as ways of firm development in the context of the provision of equal socio-economic opportunities, Lidia Kaliszczak – Przedsiębiorczość władz samorządowych w rozwoju gminy – kontekst niwelowania nierówności społecznych, Marta Kawa, Wiesława Kuźniar – Rola spółdzielczości jako instytucji w przeciwdziałaniu nierównościom ekonomicznym i społecznym, Wiesława Cieślewicz – Regionalna pomoc publiczna jako instrument aktywizacji gospodarczej – przypadek specjalnych stref ekonomicznych w Polsce, Bożena Sowa – Działalność Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na rzecz rozwoju regionu w latach 2004–2007 ze szczególnym uwzględnieniem Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw (SPO WKP), Ryszard Kata – Instytucjonalne uwarunkowania w dostępie rolników do kapitału w regionie Polski południowo-wschodniej, Daniel Kucharek – Prawne i organizacyjne powiązania Giełdy Pieniężnej i Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, Paulina Filip – Planowanie finansowe a optymalizacja obciążeń fiskalnych działalności gospodarczej, Elżbieta Inglot-Brzęk – Zmiana w organizacji biurokratycznej, Виктория Коломиец – Конкурентоспособность персонала как объективное условие развития предприятия, Наталья Надюк – Социально-психологический портрет люмпенизированного работника организации, Katarzyna Chudy-Laskowska, Kinga Stępień – Nowe zjawisko w badaniach społecznych – identyfikacja wykluczenia społecznego wśród studentów Podkarpacia i ich rodzin, Beata Kasprzyk, Aleksander Kasprzyk – Obiektywny i subiektywny poziom dochodów gospodarstw domowych w woj. podkarpackim w 2008 roku, Tomasz Zalega – Sytuacja materialna w gospodarstwach domowych z osobą bezrobotną (w świetle wyników badań własnych), Paweł Ulman – Funkcjonowanie gospodarstw osób niepełnosprawnych w polskim systemie społeczno-ekonomicznym, Regina Klimkowska – Psychologiczne uwarunkowania decyzji zakupu samochodów luksusowych, Elżbieta Soszyńska – Instytucjonalne i inne uwarunkowania relacji wzrost gospodarczy a nierówności społeczne.

Skip to content