[wcas-search-form]

5.40 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Promocja!

Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, z. 18

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

ISBN

ISSN

Rok wydania

Liczba stron

Format

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści / Table of contents: Michał Gabriel Woźniak – „Aby postęp nauki i techniki służył życiu”, Janusz Czerny – Kontrasty aksjologiczne współczesnej cywilizacji, Franciszek Grabowski, Dorota Dejniak – Ekonomia w kontekście systemów złożonych, Jerzy Żyżyński – Rola państwa w stymulowaniu nauki jako czynnika rozwoju, Jerzy Kociszewski – Paradygmaty rozwoju współczesnej gospodarki światowej na przykładzie krajów biednych, Krystyna Leśniak-Moczuk – Modernizacja versus spójność społeczno-ekonomiczna, Michał Gabriel Woźniak – Polityka stabilizacyjna dla spójności społeczno-ekonomicznej w Polsce w kontekście kryzysu z lat 2008–2010, Ewa Polak – Problem ubóstwa a polityka kształtowania dochodów w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej – wybrane aspekty, Tomasz Grzegorz Grosse – Modernizacja obszarów wiejskich w Polsce – rola standardów zarządzania w procesach europeizacji, Małgorzata Dziembała – Modernizacja i spójność społeczno-ekonomiczna UE w świetle strategii Europa 2020, Sergiusz Prokurat – Wpływ Europejskiego Modelu Społecznego na wyrównywanie nierówności społecznych w Europie, Anita Modrzejewska – Czynniki warunkujące modernizację Polski w kontekście integracji europejskiej. Modernizacja a europeizacja, Małgorzata Stec – Znaczenie funduszy pomocowych Unii Europejskiej dla spójności społeczno-gospodarczej polskich regionów, Marek Kośny – Wzrost PKB a poziom ubóstwa w Polsce, Dariusz Firszt – Międzynarodowy transfer technologii a modernizacja polskiej gospodarki, Łukasz Jabłoński – Modernizacja gospodarki poprzez kapitał ludzki. Doświadczenia krajów rozwijających się południowej i wschodniej Azji, Małgorzata Wosiek – Kapitał intelektualny jako wyznacznik procesów modernizacji, Teresa Bal-Woźniak – Problemy zarządzania sieciami gospodarczymi a realizacja celów modernizacyjnych, Maria Piotrowska – Model administracji publicznej a jakość obsługi obywateli w urzędach gminnych, Jacek Buko – Przeciwdziałanie wykluczeniu finansowemu jako element wspierania spójności społecznej, Jacek Połczyński – Redystrybucyjne skutki opodatkowania dochodów przedsiębiorców podatkiem liniowym w Polsce na tle doświadczeń zagranicznych, Wanda Kudełka – Innowacyjny segment żywności wspierającej zdrowie człowieka, Błażej Łyszczarz – Taksonomiczna analiza zróżnicowania sytuacji zdrowotnej w Polsce, Anna Hnatyszyn-Dzikowska – Terytorialne zróżnicowanie dostępu do usług zdrowotnych w Polsce jako wymiar spójności społeczno-ekonomicznej kraju, Elżbieta Szul – Anioły biznesu – ich znaczenie w rozwoju przedsiębiorczości, Anna Wójtowicz-Dawid – Organizacje pozarządowe i ich rola w realizacji spójności społeczno-ekonomicznej – wybrane aspekty prawne, Paweł Młodkowski – Efekt wypierania w gospodarce otwartej, Dariusz Koreleski – Regional Differentiation and Sustainable Development, Zbigniew Łucki – Wyzwania energetyczne Polski w świetle spójności społeczno-ekonomicznej, Paweł Frączek – Pakiet energetyczno-klimatyczny a budowa elektrowni atomowych w Polsce, Agnieszka Głodowska – Wpływ rozwoju gospodarczego na sytuację demograficzną w krajach Unii Europejskiej, Stanisław Maciej Szukalski – Perspektywy rozwoju usług w Polsce w świetle regresu demograficznego i starzenia się społeczeństwa, Mirosław Zajdel – Trójsektorowa struktura gospodarcza w Polsce jako miernik rozwoju (wybrane aspekty), Ryszarda Bolonek – Kierunki zmian w regionalnych i wojewódzkich strukturach zatrudnienia jako podłoże technologicznej modernizacji polskiej gospodarki, Magdalena Cyrek – Sektor usług w Polsce jako obszar zatrudnienia w uwarunkowaniach gospodarki opartej na wiedzy, Tomasz Zalega – Wpływ kryzysu na postawy i zachowania gospodarstw domowych wysokodo­chodowych, Paweł Ulman – Sytuacja mieszkaniowa polskich rodzin w świetle danych z badania budżetów gospodarstw domowych, Marcin Salamaga – Konkurencyjność województw w Polsce w sferze inwestycji proekologicznych a poziom komfortu środowiskowego, Ewa Baran, Alina Szewc-Rogalska – Infrastruktura techniczna czynnikiem poprawy spójności społeczno-ekonomicznej obszarów problemowych Podkarpacia, Zofia Wyszkowska – Rola inkubatorów przedsiębiorczości w regionie.

Skip to content