[wcas-search-form]

5.40 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Promocja!

Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, z. 24

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

ISSN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści: Jacek Purchla – Miasto i uniwersytet wobec wyzwań współczesności, Tomasz Grzegorz Grosse – Egzogeniczna gospodarka w Polsce. Model kapitalizmu wynikający z przemian politycznych, Józef Banaś, Dorota Dejniak – Modelowanie równowagi rynkowej z zastosowaniem teorii równań różniczkowych, Małgorzata Leszczyńska – Logika społeczna w ekonomii i polityce rozwoju doby kryzysu, Franciszek Piontek, Barbara Piontek – Zarządzanie rozwojem niszowym dla zapewnienia spójności społeczno-ekonomicznej, Urszula Żuławska – Finanse publiczne a możliwości zewnętrznego finansowania gospodarki, Katarzyna Puchalska – Kryzys gospodarczy a napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski, Jacek Tomkiewicz – Zmieniająca się struktura dochodów jako jedna z przyczyn kryzysu finansowego, Anna Gapys – Wysoka stopa wzrostu gospodarczego a rozwój społeczny w Federacji Rosyjskiej – analiza taksonomiczna kondycji społeczno-gospodarczej Rosji na tle pozostałych krajów G8 i BRICS, Magdalena Kinga Stawicka – Ekonomiczne rozwarstwienie społeczeństwa Unii Europejskiej po światowym kryzysie gospodarczym – problematyka rozkładu dochodów, Ryszarda Bolonek – Kierunki modernizacji gospodarki Polski w świetle doświadczeń wynikających z okresu kryzysu, Magdalena Cyrek – Modernizacja konwergencyjna struktur wytwarzania, Agnieszka Głodowska – Znaczenie konwergencji w aktualnej i przyszłej polityce strukturalnej Unii Europejskiej, Jarosław Poteraj – System emerytalny na Białorusi, Roman Garbiec – Finansowanie systemów ubezpieczeń społecznych na przykładzie Polski, Niemiec i Wielkiej Brytanii, Ewa Polak – Komercjalizacja szkolnictwa wyższego i jej wpływ na spójność społeczno-ekonomiczną, Tadeusz Kowalewski – Potrzeba zmiany paradygmatu kształcenia wobec kryzysu edukacji, Mieczysław Dobija – Alternatywny program badań kapitału ludzkiego, Jarosław Klebaniuk – Rola języka w postrzeganiu procesów społecznych, Jerzy Renkas – Empiryczny test modelu kapitału ludzkiego i minimalnych wynagrodzeń, Anna Barwińska-Małajowicz – Postawy absolwentów szkół wyższych wobec możliwości migracyjnych na tle strategii modernizacji gospodarki europejskiej, Marek Fura, Barbara Fura – Zasoby pracy w Polsce i Unii Europejskiej w świetle kryzysu demograficznego, Elżbieta Szul – Dekonsumpcja – moda czy sposób na kryzys, Tomasz Zalega – Konsumpcja dóbr trwałego użytku i zachowania przystosowawcze wśród polskich elit ekonomicznych w warunkach kryzysu, Iwona Kaniecka – Gospodarka wiedzy i innowacji kolejnym etapem przemian społeczno-gospodarczych. Przykład Polski, Małgorzata Dziembała – Wspieranie innowacyjności gospodarek regionalnych w świetle Strategii Europa 2020, Małgorzata Wosiek – Rozwój kapitału intelektualnego wyzwaniem modernizacji regionów Polski Wschodniej, Paweł Dziekański – Informacja jako dobro ekonomiczne będące źródłem przewagi konkurencyjnej, Jolanta Wojnar – Regionalne zróżnicowanie bezrobocia w Polsce w latach 1998–2011, Krystyna Leszczewska – Zasoby kapitału ludzkiego a rozwój przedsiębiorczości w Polsce, Władysława Jastrzębska, Małgorzata Lechwar – Nierówności ekonomiczne i kapitał ludzki z perspektywy polskich obszarów przyrodniczo cennych.

Skip to content