[wcas-search-form]

35.64 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, z. 39 (3/2014)

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

ISBN

ISSN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

  Franciszek Piontek Kategoria „integracja” bazą dla zarządzania na rzecz rozwoju Janusz Czerny ¬ródła nierówności społecznych Grzegorz W. Kołodko Społeczne i przestrzenne aspekty zróżnicowania dochodów we współczesnym świecie Michał Gabriel Woźniak Rozwój społeczno-ekonomiczny w III Rzeczypospolitej. Efekty. Defekty. Warunki integracji Riccardo Valente Redystrybucja dochodu i jej skutki długo- i krótkookresowe według teorii alternatywnych do paradygmatu neoklasycznego. Próba odwrócenia tradycyjnego podejścia do nierówności społecznych Jacek Tomkiewicz Czy można liczyć na zasadniczy zwrot w polityce gospodarczej, tak aby była ukierunkowana na zwiększanie spójności społecznej? Grzegorz Droba Krytyka neoliberalizmu w kontekście rozwoju zrównoważonego Jakub Bartak Motywacyjne aspekty nierówności dochodowych Mieczysław Dobija Teoretyczne podstawy integracyjnego obszaru walutowego. Dylematy przystąpienia Polski do strefy euro Marcin Jędrzejczyk Parytet produktywności pracy a rynkowy kurs walutowy w procesie ustalania poziomu kursu centralnego Łukasz Jabłoński, Tomasz Misiak Spójność vs. niespójność rozwoju ekonomicznego regionów UE w latach 1995– 2008. Część 2: Zmiana zróżnicowań rozwojowych Dorota Jegorow Polska gospodarka u progu 2014 roku – statystyczna analiza porównawcza w układzie międzynarodowym oparta na wybranych wskaźnikach makroekonomicznych Ryszarda Bolonek Znaczenie wykorzystania sieci komputerowych w zintegrowanym rozwoju gospodarczym Polski Barbara Piontek, Paulina Buczek Integracja wiedzy i edukacji i jej znaczenie dla zarządzania rozwojem społeczno- -gospodarczym Ryszard Tadeusiewicz Systemy kognitywne jako nowy wymiar informatyki ekonomicznej Jan Polcyn Konkurencja pomiędzy podmiotami edukacyjnymi prowadzącymi kształcenie na poziomie średnim w zakresie ofert edukacyjnych na tle wybranych regionów Marlena Piekut Nierówności w wydatkach na edukację w europejskich gospodarstwach domowych Justyna Pawlak Rozwój zawodowy a współczesne wyzwania na rynku pracy Marcin Garbat Zatrudnienie chronione osób z niepełnosprawnościami – wybrane przykłady funkcjonujące w krajach Europy Zofia Wyszkowska Style kierowania a przejawy kultury organizacyjnej w przedsiębiorstwie Marek Jabłoński Usługi konsultingowe w podnoszeniu konkurencyjności przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy Natalia Vergunenko Integration model of development of the European management consulting market Renata Nesterowicz Sprawozdawczość finansowa i jej rola w ocenie wyników działalności przedsiębiorstw Tomasz śpiewak Analiza struktury oraz instrumentów alokacji okresowych nadwyżek środków pieniężnych przedsiębiorstw w świetle przemian gospodarczych w Polsce Marta Kawa Spółdzielnie jako podmioty ekonomii społecznej wpływające na rozwój Iwona Lubimow-Burzyńska, Ewaryst Kowalczyk Organizacje pozarządowe we wdrażaniu zasad ekonomii społecznej (ujęcie ekonomiczne i prawnicze) Marcin Szewczyk Zintegrowane podejście do społeczno-gospodarczego wymiaru romskiego dylematu: rozwiązania Unii Europejskiej i polska płaszczyzna krajowa Magdalena Cyrek Międzywojewódzkie dysproporcje wytwarzania wartości dodanej w branżach usługowych Agata Surówka Konkurencyjność województw Polski Wschodniej na tle regionów Unii Europejskiej w świetle badań własnych Agnieszka Majka Przestrzenne zróżnicowanie poziomu życia ludności województwa podkarpackiego Bogdan Ludwiczak Wykorzystanie metody DEA w przestrzenno-czasowej analizie efektywności inwestycji Jolanta Zawora Ocena możliwości finansowania działalności rozwojowej gmin województwa podkarpackiego na tle kraju Paweł Frączek Kultura energetyczna krajów nordyckich Viktor Chuzhykov, Iryna Tkachova Structural model of cooperation development in the Black Sea region Michał Gabriel Woźniak Uwagi na marginesie lektury M. Słodowej-Hełpy „Rozwój zintegrowany. Warunki, wymiary, wyzwania”, CeDeWu.PL, Warszawa 2013 Wskazówki dla autorów

Skip to content