[wcas-search-form]

41.04 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy z. 41 (1/2015)

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

ISSN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

  Spis treści:   Michał Gabriel Woźniak O ćwierćwieczu polskiej transformacji. Refleksje inicjowane pytaniami dra hab. Marcina Wojtysiak-Kotlarskiego. Część I – ludzie nauki, politycy i idee w budowaniu nowego systemu Franciszek Piontek Wartości w gospodarowaniu potencjałem rozwojowym w procesie transformacji Ryszard Borowiecki, Barbara Siuta-Tokarska Konkurencyjność przedsiębiorstw i konkurencyjność gospodarki Polski – zarys problemu Małgorzata Słodowa-Hełpa Interdyscyplinarna natura paradygmatu rozwoju – uwarunkowania i propozycje usprawnienia dialogu Barbara Piontek Dylematy i wyzwania w wyborze koncepcji rozwoju w procesach transformacji Piotr Maszczyk Ewolucja modelu kapitalizmu w Polsce Maciej Bałtowski Ewolucja zakresu i roli polityki właścicielskiej państwa (1990-2014) Anna Stępniak-Kucharska Przekształcenia własnościowe polskiej gospodarki w latach 1990-2012 Józef St. Zegar Polskie rolnictwo w okresie dwóch przełomów – transformacji ustrojowej i integracji europejskiej Jerzy Żyrzyński Wielkość zasobu oszczędności a problem bazy dla emerytur kapitałowych Leszek Klukowski Pakt fiskalny – perspektywy wypełnienia wymogów w bieżącej dekadzie Michał Gabriel Woźniak O niektórych problemach współczesnego człowieka, ekonomii i systemów ekonomicznych w kontekście integracji procesów rozwojowych Marianna Księżyk Wyzwania dla krajów UE i ekonomii oraz możliwości ich realizacji w warunkach neoliberalizmu Artur Bartoszewicz Pomoc publiczna narzędziem polityki spójności UE w ramach „multilevel governance” na poziomie krajowych i wspólnotowych – doświadczenia i wprowadzone zmiany Riccardo Valente Różnice inflacji jako przyczyna problemów krajów peryferyjnych. Teoretyczne i empatyczne uzasadnienia wystąpienia kryzysu walutowego w strefie euro Małgorzata Adamska-Chudzińska Prospołeczność w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa – niedoceniony czynnik wzrostu gospodarczego Katarzyna Kowalska Zaangażowanie polskich firm w społeczną odpowiedzialność biznesu. Determinanty zmian na polskim rynku Beata Kasprzyk Problem pomiaru w ekonomii dobrobytu – poglądy historyczne i współczesne Małgorzata Pink Rozwój gospodarczy a poczucie szczęścia Polaków w kontekście tendencji światowych po 1989 roku Małgorzata Leszczyńska Zróżnicowanie efektów rozwojowych w Polsce z perspektywy zmian relacji dochodów gospodarstw domowych Barbara Chmielewska Nierówności społeczne w aspekcie zróżnicowania wydatków gospodarstw domowych w krajach Unii Europejskiej Jakub Bartak Wpływ nierówności dochodowych na akumulację kapitału ludzkiego – ujęcie teoretyczne Małgorzata Wosiek Niespójności w rozwoju kapitału ludzkiego w Polsce – spojrzenie przez pryzmat koncentracji kapitału intelektualnego. Część 1: Kapitał ludzki a kapitał społeczny Anna Barwińska-Małajowicz Sprzeczności w rozwoju kapitału ludzkiego na przełomie XX i XXI wieku w ujęciu ogólnokrajowym i regionalnym Magdalena Adamus Ograniczenie dyskryminacji kobiet na rynku jako potencjalne źródło wzrostu gospodarczego Katarzyna Skorupińska Transformacja stosunków przemysłowych w Polsce – osiągnięcia i porażki w procesie europeizacji partycypacji pracowniczej Renata Seweryn Wkład turystyki w tworzenie miejsc pracy w Polsce na tle wybranych krajów Unii Europejskiej po 1989 roku Katarzyna Puchalska Bezpośrednie inwestycje zagraniczne jako czynnik modernizacji polskiej gospodarki Katarzyna Łobacz ¬ródła wiedzy warunkującej innowacyjne działania przedsiębiorcze – konserwacje dla sterowania kierunkami rozwoju systemów gospodarczych Paulina Szyja Zielona gospodarka w Polsce – stan obecny i perspektywy Małgorzata Wachowska, Małgorzata Niklewicz-Pijaczyńska Potencjał rynkowy patentów akademickich. Analiza ”martwych” patentów Regina Klimkowska Rynek samochodów osobowych luksusowych w latach 2006-2013 w Polsce jako rosnący segment rynku samochodów osobowych Krzysztof Badyda, Grzegorz Maciej Niewiński Wybrane skutki dla Polski wdrożenia dyrektyw IED Paweł Frączek Uwarunkowania bezpieczeństwa energetycznego Niemiec Przemysław Kobus, Janusz Zrobek Kierunki rozwoju profili gospodarczych słabo rozwiniętych jednostek samorządu terytorialnego Iwona Kowalska Partnerstwo publiczno-prawne – szansą rozwoju infrastrukturalnego gmin Dawid Sześciło Autonomia samorządu w sferze gospodarki komunalnej a ochrona interesu publicznego Natalia Konopinska Kierunki przeobrażeń struktury gospodarczej Zachodniosudeckiego Obszaru Górskiego warunkujące rozwoj turystyki Wskazówki dla autorów

Skip to content