[wcas-search-form]

39.96 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy z. 51 (3/2017)

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

ISSN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści Maria Piotrowska Wpływ wykształcenia na bezpieczeństwo ekonomiczne gospodarstw domowych Maria Miczyńska-Kowalska Kapitał ludzki w rozwoju społeczeństwa i gospodarki opartej na wiedzy Magdalena Olender-Skorek Czwarta rewolucja przemysłowa a wybrane aspekty teorii ekonomii Anna Pietruszka-Ortyl Zarządzanie kapitałem ludzkim w warunkach gospodarki opartej na wiedzy Justyna Pawlak Psychospołeczne czynniki determinujące kreowanie kapitału ludzkiego poprzez zarządza­nie różnorodnością Anna Stolarczyk Kapitał ludzki – szanse i wyzwania w kontekście rozwoju koncepcji Industrie 4.0 Renata Pęciak Model rozwoju społeczno-gospodarczego oparty na kapitale ludzkim z perspektywy szkoły regulacji Maciej Holko Marksowska krytyka koncepcji kapitału ludzkiego Jolanta Żukowska Miara bogactwa narodu i wzrostu gospodarczego – Country’s Prosperity (CP) Dmytro Osiichuk Prosperity, great compression and Reaganomics: lessons for economic policy Barbara Danowska-Prokop Narodziny prawa socjalnego Małgorzata Dziembała Spójność społeczna w krajach i regionach Unii Europejskiej w świetle wskaźnika postępu społecznego Anna Iwacewicz-Orłowska Determinanty poziomu ubóstwa na przykładzie Polski i Węgier – analiza porównawcza Piotr Bolibok Nierówności dochodowe a zadłużenie gospodarstw domowych w krajach OECD w latach 1995–2014 Jakub Bartak Nierówności dochodowe jako bariery rozwoju kapitału ludzkiego w Polsce Ирина Колесникова Воспроизводство человеческого капитала в Беларуси Natalia Iwaszczuk, Anna Jarzęcka Porównanie wykluczenia cyfrowo-finansowego w Polsce i w Norwegii Piotr Wetoszka Rola instytucji edukacyjnych w zapewnianiu włączenia społecznego: analiza przypadku Szwecji Anna Turczak Zależność między poziomem wykształcenia a czasem pozostawania bez pracy bezrobotnych w Polsce Karol Flisikowski Próba uogólnionej oceny efektywności wybranych rynków pracy Paweł Miłoszewski Ochronna czy partycypacyjna funkcja związków zawodowych i ich wpływ na poziom nierówności dochodowych w wybranych krajach Unii Europejskiej Jarosław Poteraj System emerytalny w Kanadzie. Rekomendacje dla Polski Roman Garbiec Nierówności społeczne w polskim systemie ubezpieczeń społecznych Marcin Szewczyk Modernizacja etnicznego kapitału ludzkiego – przypadek Romów Damian Mowczan Zróżnicowanie kapitału ludzkiego w Polsce w ujęciu regionalnym – analiza z wykorzystaniem metod wielowymiarowej analizy porównawczej Marta Kawa, Wiesława Kuźniar Skala zagrożenia ubóstwem i wykluczeniem społecznym Agata Surówka, Mateusz Działo, Sabina Posłuszna Analiza dynamiki natężenia i kierunków migracji ze słabo rozwiniętych województw Polski na tle kraju w latach 2009–2014 Piotr Cymanow, Klaudia Cymanow-Sosin Determinanty decyzji w zakresie powrotów z zagranicznych wyjazdów zarobkowych mieszkańców obszarów peryferyjnych Tomasz Zalega Determinants considered by Polish seniors when purchasing food and some durable goods Małgorzata Miśniakiewicz Identyfikacja i analiza trendów rozwojowych w przemyśle spożywczym w Polsce Игорь Лановенко Социально-психологические основы изучения правопорядка как системного общественного феномена Agnieszka Piotrowska-Puchała Wpływ czynników niematerialnych na motywację pracowników w czasie wychodzenia z kryzysu gospodarczego – ujęcie teoretyczne Beata Gierczak-Korzeniowska The impact of benchlearning on the value of human capital. Reflections on an airline case study Anna Walczyk, Paulina Kupisz Coaching jako forma rozwoju kompetencji pracowników Odlewni Polskich S.A. (OP S.A.) w Starachowicach objętych Programem „Młoda Kadra – Przyszłość dla Firmy” Lesław Niemczyk Przedsiębiorstwo bazujące na wiedzy a niewydolność informacyjna systemu rachunkowości Michał Gabriel Woźniak Lessons from the experience of fiscal reform in Poland Wskazówki dla autorów

Skip to content