[wcas-search-form]

31.32 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy z. 64 (4/2020)

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

ISSN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści, Dariusz Grzybek Nowy Lockeański argument na rzecz socjalizmu: kontraktualizm w świetle teorii ekonomicznej, Leszek Klukowski Problemy zadłużenia publicznego Polski na tle krajów Unii Europejskiej, Roman Garbiec Finansowe aspekty rozwoju zintegrowanego publicznego systemu ubezpieczeń społecznych w Polsce, Elżbieta Skrzypek, Adam Skrzypek Integracja jako determinanta wzrostu gospodarczego i doskonalenia zarządzania, Maria Zuba-CiszewskaRola przemysłu spożywczego w gospodarce Polski, Leszek Kwieciński Sieci jednostek naukowo-badawczych jako istotny element w polityce innowacyjnej pań-stwa. Przykład polskiej Sieci Badawczej Łukasiewicz, Jan Trąbka Ewolucja i rola pojęcia „treść” (ang. content) w społeczeństwie opartym o informacjęi wiedzę, Jurij Renkas Teoria kapitału ludzkiego a minimalne wynagrodzenia w wybranych krajach Trójmorza, Iwona Jażewicz Zasoby kapitału ludzkiego w Polsce północnej Agata Surówka Zróżnicowanie kapitału ludzkiego w województwach Polski w świetle badań własnych, Joanna Szafran Możliwości i ograniczenia stosowania partnerstwa publiczno-prywatnego w sektorze edukacji w Polsce, Zofia Wyszkowska Ocena stopnia gotowości pacjentów do współpłacenia za świadczenia opieki zdrowotnej Marek Motyka, Joanna Krzyżak Przywiązanie organizacyjne a poziom zaspokojenia potrzeb psychospołecznych pracowników Zofia Chyra-Rolicz Rola lidera społecznego w tworzeniu lepszej jakości życia Arkadiusz D. Leśniak-Moczuk Bezpieczeństwo w społeczności lokalnej w kontekście przejawów demoralizacji nieletnich, Sławomir Zawisza, Piotr Prus, Monika Ptaszyńska Udział funduszy Unii Europejskiej w rozwoju obszarów wiejskich na przykładzie gminy Brześć Kujawski Aleksandra Zienkiewicz Znaczenie organizacji pozarządowych w popularyzacji dziedzictwa kulturowego i turystyki na terenie etnoregionu kaszubskiegoJanina Szewczyk, Monika Jaworska, Łukasz Kosno, Tomasz Wojewodzic Czynniki lokalne różnicujące natężenie przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, Dariusz Karaś Geopolityczne uwarunkowania rywalizacji o zasoby Arktyki, Wskazówki dla Autorów, Wykaz osób recenzujących teksty zgłoszone do publikacji w roczniku 2020 czasopisma „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy” – numery 61–64
Table of Contents, Dariusz Grzybek New Lockeian Argument for Socialism: contractualism in the light of economic theory Leszek KlukowskiMain issues of public debt in Poland in comparison with EU countries Roman Garbiec Financial aspects of the integrated development of the public social security system in Poland Elżbieta Skrzypek, Adam Skrzypek Integration as a determinant of economic growth and management improvement Maria Zuba-CiszewskaRole of the food industry in Poland’s economy Leszek Kwieciński Networks of research units as an important element in the state’s innovation policy. An example of the “Łukasiewicz” Polish Research Network Jan Trąbka Evolution and role of the concept of content in an information- and knowledge-based socjety,Jurij Renkas The human capital theory and minimum wages in selected Trisea countries Iwona JażewiczHuman capital resources in northern Poland, Agata SurówkaDifferentiation of human capital in Polish voivodships in the light of own research Joanna Szafran Possibilities and restrictions on use of the public-private partnership in the education sector in Poland Zofia WyszkowskaAssessment of patient readiness to co-pay for healthcare services Marek Motyka, Joanna Krzyżak Organizational commitment and level of satisfaction of employees’ psychosocial needs Zofia Chyra-RoliczThe role of social leader in creating better life conditions Arkadiusz D. Leśniak-MoczukSecurity in the local community in the context of manifestations of the demoralization minors, Sławomir Zawisza, Piotr Prus, Monika Ptaszyńska Participation of European Union funds in rural development on the example of the Brześć Kujawski district, Aleksandra Zienkiewicz Importance of non-governmental organizations in the popularization cultural heritage and tourism in the Kaszubian Ethnoregion, Janina Szewczyk, Monika Jaworska, Łukasz Kosno, Tomasz Wojewodzic Local factors differentiating the intensity of entrepreneurship in rural areas, Dariusz Karaś Geopolitical conditions of competition for Arctic resources, Guidelines for Authors, List of reviewers assessing papers submitted to 2020 year ’s issues of Journal „Social Inequalities and Economic Growth” no. 61–64

Skip to content