[wcas-search-form]

28.08 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy z. 73

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

ISSN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści
Krzysztof Kietliński

Implikacje ekonomiczno-moralne w świetle encykliki ‘Caritas in veritate’ papieża Benedykta XVI
Grzegorz Górniewicz
Dług publiczny krajów Unii Europejskiej w okresie pandemii COVID-19
Jerzy Żyżyński
Nierówności jako element pragmatyzmu gospodarczego
Jolanta Sala, Halina Tańska
Cybernetyka a deformacja demokracji
Violetta Korporowicz-Żmichowska
Nierówności w health literacy – aspekty przestrzenne i edukacyjne
Agnieszka Piekutowska
Nierówności na rynku pracy a zróżnicowanie regionalne w Polsce
Maria Supera-Markowska
Opodatkowanie dochodów z zatrudnienia – dylematy równościowe w polskim systemie podatkowym
Agata Surówka
Problemy i wyzwania prognozowania produkcji energii elektrycznej z OZE w Polsce w kontekście współczesnych kryzysów
Beata Gierczak-Korzeniowska
Branża wypożyczalni samochodów w dobie pandemii COVID-19 – pragmatyzm w zarządzaniu
Jagoda Żurek
Wpływ wybranych determinant ekonomicznych, demograficznych i kulturowych na zachowania żywieniowe konsumentów
Wskazówki dla Autorów

—————————————————————————————————————-

Table of Contents
Krzysztof Kietliński
Economic and moral implications in the light of the encyclical ‘Caritas in veritate’ by Pope Benedict XVI
Grzegorz Górniewicz
General government debt of European Union countries during the COVID-19 pandemic period
Jerzy Żyżyński
Inequalities as an element of economic pragmatism
Jolanta Sala, Halina Tańska
Cybernetics and the deformation of democracy
Violetta Korporowicz-Żmichowska
Inequalities in health literacy – spatial and educational aspects
Agnieszka Piekutowska
Inequalities in the labour market and regional diversity in Poland
Maria Supera-Markowska
Taxation of income from employment – equality dilemmas in the Polish tax system
Agata Surówka
Problems and challenges in forecasting electricity production from RES in Poland in the context of contemporary crises
Beata Gierczak-Korzeniowska
The car rental industry in the era of the COVID-19 pandemic: pragmatism in management
Jagoda Żurek
The influence of selected economic, demographic and cultural determinants on consumers’ nutritional behaviour
Guidelines for Authors

Skip to content