[wcas-search-form]

31.32 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy z. 75

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

ISSN

,

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Table of Contents
Mieczysław Dobija, Jurij Renkas
Thermodynamic relationships between time, capital, and labour
Marcin Spychała
The significance of the absorption of EU funds in the socio-economic development of the subregions of Poland, the Czech Republic, and Slovakia
Lidia Kaliszczak, Katarzyna Sieradzka
The conditions and change tendencies of the innovativeness of the Polish economy against the background of selected European countries
Irena Łącka, Łukasz Brzezicki
The efficiency of scientific activities and technology transfer in higher education in Poland
Maria Kocot, Artur Kwasek
Impact of the COVID-19 pandemic on IT competencies of students
Katarzyna Hampel, Paulina Ucieklak-Jeż
Patients’ perceptions of ambulatory healthcare work organisation and communication in healthcare entities
Maria Piotrowska
Positive work environment in public administration
Elżbieta Szul
Prosumerism of companies – opportunities and challenges in the consumers’ opinion
Grażyna Krzyminiewska, Hanna Pondel
The place of culture in sustainable development of European countries – homogeneity or diversity of the phenomenon?
Anna Wziątek-Kubiak, Marta Adamiv
Changes in Ukraine’s foreign trade as a reflection of its progress in integration with the European Union
Guidelines for Authors

—————————————————————————————————————————————
Spis treści
Mieczysław Dobija, Jurij Renkas
Termodynamiczne relacje między czasem, kapitałem i pracą
Marcin Spychała
Znaczenie absorpcji funduszy Unii Europejskiej w rozwoju społeczno-gospodarczym podregionów Polski, Czech i Słowacji
Lidia Kaliszczak, Katarzyna Sieradzka
Uwarunkowania i tendencje zmian innowacyjności polskiej gospodarki na tle wybranych krajów europejskich
Irena Łącka, Łukasz Brzezicki
Efektywność działalności naukowej i transferu technologii w szkolnictwie wyższym w Polsce
Maria Kocot, Artur Kwasek
Wpływ pandemii COVID-19 na kompetencje informatyczne studentów w świetle badań własnych
Katarzyna Hampel, Paulina Ucieklak-Jeż
Postrzeganie przez pacjentów ambulatoryjnej opieki zdrowotnej organizacji pracy i komunikacji w podmiotach leczniczych
Maria Piotrowska
Pozytywne środowisko pracy w administracji publicznej
Elżbieta Szul
Prosumeryzm firm – szanse i wyzwania w opinii konsumentów
Grażyna Krzyminiewska, Hanna Pondel
Miejsce kultury w zrównoważonym rozwoju krajów europejskich – jednorodność czy zróżnicowanie zjawiska?
Anna Wziątek-Kubiak, Marta Adamiv
Zmiany handlu zagranicznego Ukrainy jako odzwierciedlenie jej postępu w integracji z Unią Europejską
Wskazówki dla Autorów

Skip to content