[wcas-search-form]

18.90 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Nowe oblicza przedmieść. Socjologiczne studium suburbanizacji w Polsce na przykładzie Rzeszowa

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

SPIS TREŚCI
Wstęp
Rozdział I SUBURBANIZACJA NA ŚWIECIE I W POLSCE
1. Suburbanizacja na świecie
2. Suburbanizacja w Polsce
3. Wybrane orientacje wyjaśniające rozwój suburbiów
Rozdział II UWAGI METODOLOGICZNE
1. Problemy i hipotezy badawcze
2. Operacjonalizacja problematyki badawczej – dobór zmiennych i wskaźników
3. Metody i techniki badań zastosowane w pracy
4. Dobór prób do badań oraz procedura i przebieg badań
5. Charakterystyka badanych zbiorowości
Rozdział III WALORYZACJA PRZESTRZENNYCH CECH OSIEDLI I ICH MIESZKAŃCÓW
1. Ocena przestrzennych właściwości osiedli – cechy „typowego osiedla”
2. Ocena społecznych cech mieszkańców – cechy „typowych mieszkańców”
3. „Najlepsze” i „najgorsze” osiedla i miejscowości – analiza indeksów
4. Wewnętrzna struktura ocen – analiza zmiennych indeksów
5. Uwarunkowania ocen mieszkańców oraz cech osiedli
5.1. Analiza indeksu urbanistycznego
5.2. Analiza indeksu społecznego
Rozdział IV PREFERENCJE PRZESTRZENNE I MIESZKANIOWE
1. Zadowolenie z miejsca zamieszkania oraz warunków mieszkaniowych
2. Hipotetyczna zmiana miejsca zamieszkania – miejsce i rodzaj domu
3. Kategorie przenoszących się na przedmieścia, motywy przeprowadzki oraz zalety i wady mieszkania w mieście centralnym i na przedmieściach
4. Kto i dlaczego przeprowadza się z centrum na przedmieścia?
5. Zalety i wady życia w mieście i na przedmieściach w opiniach badanych
5.1. Wyobrażenia przedmieść
5.2. Wyobrażenia centrum miasta
Rozdział V SUBURBIA VERSUS CENTRUM. SUBURBIA VERSUS MIEJSCOWOŚCI PODMIEJSKIE. ANALIZA PORÓWNAWCZA
1. Ruchliwość przestrzenna mieszkańców osiedli zewnętrznych na tle pozostałych obszarów – ujęcie długookresowe
2. Ruchliwość przestrzenna mieszkańców osiedli zewnętrznych na tle pozostałych obszarów – ujęcie krótkookresowe
3. Zróżnicowanie form mobilności przestrzennej a miejsce zamieszkania
4. Czas wolny i sposoby jego spędzania a strefa zamieszkania
5. Natężenie kontaktów sąsiedzkich w różnych strefach zamieszkania
6. Najważniejsze dążenia i cele życiowe a strefa zamieszkania
6.1. Hierarchia dążeń i celów życiowych
6.2. Zróżnicowanie hierarchii wartości w zależności od strefy zamieszkania
7. Status społeczny a miejsce zamieszkania
8. Miejsce zamieszkania a zadowolenie z niego
9. Miejsce zamieszkania a poczucie związku z nim
Rozdział VI ŻYCIE NA SUBURBIACH W OPINII ICH NOWYCH MIESZKAŃCÓW
1. Uwagi wstępne
2. Przyczyny i przebieg przeprowadzki
3. Życie na przedmieściach. Oczekiwania związane z przeprowadzką a rzeczywistość
4. Kontakty rodzinne, towarzyskie i sąsiedzkie mieszkańców przedmieść
5. Konflikty w nowym miejscu zamieszkania
6. Czy istnieje alternatywa dla mieszkania na przedmieściach?
7. Podsumowanie
Rozdział VII PODSUMOWANIE
Bibliografia
Spis tabel
Spis wykresów
Spis rysunków
Aneks 1. Dokumentacja fotograficzna przedmieść
Aneks 2. Wzór kwestionariusza
Aneks 3. Pytania do wywiadu pogłębionego z mieszkańcami suburbiów
Aneks 4. Problemy badawcze, pytania problemowe i hipotezy
Aneks 5. Dodatnie i ujemne odchylenia od średniej – zestawienie zbiorcze indeksów i czynników

Skip to content