[wcas-search-form]

21.00 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Nowe technologie w eduk@cji. Przygotowanie akademickie przyszłych nauczycieli w zakresie wykorzystania TIK

Kategoria:

Informacje dodatkowe

Autor

,

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści
Wstęp
1. Wyzwania kształcenia nauczycieli epoki cyfrowej
1.1. Kształcenie nauczycieli epoki cyfrowej
1.2. Standardy przygotowania nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych
1.3. Kompetencje nauczycieli epoki cyfrowej
2. Edukacja w obliczu nowych technologii
2.1. Multimedia w procesie kształcenia
2.2. Wybrane przykłady nowych technologii w edukacji
2.3. Mocne i słabe strony nowych technologii w kształceniu
3. Założenia metodologiczne badań własnych
3.1. Przedmiot, cel i problemy badawcze
3.2. Metody, techniki i narzędzia badań
3.3. Organizacja badań oraz charakterystyka grupy badawczej
4. Przygotowanie akademickie przyszłych nauczycieli w zakresie wykorzystania nowych technologii w edukacji – wyniki badań własnych
4.1. Znajomość nowych technologii i ich wykorzystanie przez studentów kierunku nauczycielskiego
4.2. Wiedza i umiejętności studentów kierunku nauczycielskiego w zakresie korzystania z nowych technologii w edukacji
4.3. Stosowanie nowych technologii w procesie kształcenia przez nauczycieli akademickich
Podsumowanie wyników badań własnych
Bibliografia
Netografia
Wykaz tabel, wykresów i schematów
Summary


   *        *        *

Table of Contents
Introduction

1. Teacher of the digital age
1.1. Education of the teachers
1.2. Standards of the teacher preparation in the field of ICT
1.3. Competences of the teachers of the digital age
2. Education in the face of the digital technologies
2.1. Multimedia in the education process
2.2. Selected examples of the new technologies in education
2.3. Strengths and weaknesses of the participation of the new technologies in education
3. Methodological assumptions
3.1. Subject, purpose and research problems
3.2. Research methods, techniques and tools
3.3. Research area and organization
4. Academic preparation of the future teachers in the field of using new technologies in education – results of the own research
4.1. Knowledge of new technologies and their use by teaching students
4.2. Knowledge and skills of teaching students in the use of new technologies in education
4.3. The use of new technologies in the educational process by university teachers
Summary of the own research results
Bibliography
Netography
List of the tables, graphs and diagrams
Summary

Skip to content