[wcas-search-form]

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

O języku programu telewizyjnego dla młodzieży (na przykładzie „Roweru Błażeja”)

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści:   Wstęp   Rozdział 1 Przedmiot pracy, metodologia badań, charakterystyka tekstów źródłowych 1.1. Przedmiot i cel pracy 1.2. Charakterystyka metod badawczych 1.3. Charakterystyka zgromadzonych tekstów źródłowych   Rozdział 2 Audycja, tekst, dyskurs – rozważania terminologiczne 2.1. Koncepcja audycji i jej składowe 2.2. Różne rozumienie pojęć tekstu i dyskursu 2.3. Kierunek badań 2.3.1. Tekstowe następstwo zdań 2.3.2. Zamknięta formuła całości tekstu 2.3.3. Uporządkowanie struktury tematyczno-rematycznej 2.3.4. Komunikacyjny aspekt istnienia tekstu 2.3.5. Tekst „bytem o czymś” 2.3.6. Audycja jako gatunek integrujący różne poziomy przekazu tekstu   Rozdział 3 Konwencja ujawniona w audycji, czyli o temacie i jego realizacji 3.1. Wprowadzenie 3.2. Charakterystyka tematu 3.3. Sposób realizacji tematu – wykładnik modelu   Rozdział 4 Językowe wyznaczniki kontaktu między nadawcą i odbiorcą 4.1. Funkcja fatyczna w świetle badań nad językiem 4.1.1. Działania mowne i funkcje z nimi wiązane 4.1.2. Złożoność sytuacji komunikacyjnej 4.1.3. Przegląd definicji 4.2. Rozróżnienie terminologiczne 4.3. Kryteria uporządkowania wyznaczników funkcji fatycznej 4.3.1. Charakterystyka materiału 4.3.2. Kryteria podziału 4.3.3. Sytuacja komunikacyjna 4.4. Wykładniki funkcji fatycznej w cyklu audycji „Rower Błażeja” 4.4.1. Funkcja fatyczna wyrażona bezpośrednio 4.4.2. Funkcja fatyczna wyrażona pośrednio 4.4.3. Funkcja quasi-fatyczna 4.5. Podsumowanie   Rozdział 5 Informacje o postawie intelektualnej nadawcy, czyli o wykładnikach pewności, możliwości i wątpliwości sądów w puentach audycji 5.1. Założenia wstępne 5.2. Modalność w ujęciu logiki 5.3. Modalność w świetle badań lingwistycznych 5.4. Metatekst w badaniach językoznawczych 5.5. Metatekst a modalność 5.6. Nadawca w akcie komunikacji medialnej 5.7. Przedmiot opisu 5.8. Wykładniki modalności epistemicznej o modalnej funkcji możliwości 5.8.1. MMOD możl. w postaci czasownika aktywności intelektualnej ‘myśleć, że…’ 5.8.2. MMOD możl. w postaci sfrazeologizowanej konstrukcji ‘mieć nadzieję, że…’ 5.8.3. MMOD możl. w postaci czasownika ‘wydawać się, że…’ 5.9. Konstrukcje epistemiczne o modalnej funkcji pewności 5.9.1. MMOD pewn. w postaci wypowiedzeń typu ‘jest pewne’ 5.9.2. MMOD pewn. w postaci wypowiedzeń typu ‘nie ulega / nie ma wątpliwości’ 5.9.3. MMOD pewn. w postaci wypowiedzeń typu ‘(jest) jasne, że…’ 5.9.4. MMOD pewn. w postaci wypowiedzeń typu ‘jest oczywiste, że…’ 5.10. Uwagi końcowe   Rozdział 6 Językowo-kulturowy obraz wartości w audycji 6.1. Założenia wstępne 6.2. Pojęcie językowego obrazu świata 6.2.1. Językowy obraz świata w perspektywie historycznej 6.2.2. Językowy obraz świata we współczesnej polskiej myśli lingwistycznej 6.3. Pojęcie wartości 6.3.1. świat wartości w publikacjach Jadwigi Puzyniny 6.3.2. Problematyka aksjologiczna w ujęciu Jerzego Bartmińskiego 6.3.3. Wartość w badaniach Tomasza P. Krzeszowskiego 6.3.4. Człowiek jako przedmiot wartościowania w ujęciu Stanisława Grabiasa 6.3.5. Wartość jako nieodzowny komponent kultury 6.3.6. Indeks wyrazów i form wartościujących 6.4. Aspekty rozumienia wartości w „Rowerze Błażeja” 6.5. Językowy obraz prawdy w audycji 6.5.1. Prawda jako instrument wartościowania rzeczywistości 6.5.2. Bliskość emocjonalna świadectwem prawdy 6.5.3. Prawda w funkcji psychooceny człowieka 6.5.4. Prawda źródłem odczuć fizycznych 6.5.5. Prawda a kształtowanie postaw psychicznych 6.5.6. Prawda kreatywnym składnikiem ludzkiej egzystencji 6.5.7. Prawda fundamentem ludzkiej komunikacji 6.5.8. Prawda jako narzędzie unicestwienia 6.5.9. Prawda jako wolność 6.5.10. Prawda podstawą wiary w człowieka 6.5.11. Prawda w „Rowerze Błażeja” w świetle jej językowego obrazu 6.6. Kłamstwo jako centralne pojęcie systemu antywartości 6.6.1. Sytuacyjność kłamstwa 6.6.2. Kłamstwo jako antywartość mierzalna 6.6.3. Kłamstwo jako antywartość podlegająca ocenie 6.6.4. Kłamstwo jako antywartość względna 6.6.5. Kłamstwo a doznania fizyczne i psychiczne 6.7. Tolerancja i jej przedstawienie w świetle programu „Rower Błażeja” 6.7.1. Tolerancja sposobem bycia z innymi 6.7.2. Tolerancja jako przełamywanie postawy oceniającej 6.7.3. Tolerancja jako uznanie innych 6.7.4. Tolerancja jako konformistyczna realizacja konwencji społecznej 6.7.5. Tolerancja jako źródło cierpienia 6.7.6. Edukacja ku tolerancji 6.7.7. Tolerancja wartością, którą się mierzy 6.7.8. Tolerancja jako źródło odczuć psychicznych 6.8. Językowy obraz miłości w „Rowerze Błażeja” 6.8.1. Miłość w badaniach lingwistycznych 6.8.2. Rozumienie miłości w „Rowerze Błażeja 6.8.3. Miłość a czas 6.8.4. Miłość jako zdarzenie policzalne 6.8.5. Miłość jako wartość nacechowana dynamiką 6.8.6. Miłość w aspekcie fizjologicznym 6.8.7. Miłość jako wartość wyrastająca i utwierdzana w rodzinie 6.9. Podsumowanie   Zakończenie   Wykaz audycji stanowiących językowy materiał badawczy   Skróty i symbole   Bibliografia   Aneks Transkrypcja wybranych audycji z cyklu telewizyjnego „Rower Błażeja” A.1. Audycja z 21 marca 2001 r. A.2. Audycja z 9 maja 2001 r. A.3. Audycja z 11 czerwca 2001 r.

Skip to content