[wcas-search-form]

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Obszary wsparcia rodziny w doświadczeniu lokalnym

Kategoria:

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Główną przesłanką wydania publikacji jest złożoność problematyki pomocy dla rodziny, jej ciągła aktualność, zmieniające się potrzeby i nowe, aktywne formy ich zaspokajania, a także tocząca się dyskusja nad efektami stale aktualizowanych ram prawnych. Całość opracowania składa się z trzech części. Pierwsza zawiera opis procesu aktywnej integracji jako nowego wyzwania dla systemu pomocy społecznej w kontekście działań pracownika socjalnego i asystenta rodziny. Autorzy zaprezentowali cele zawodowe wspólne dla przedstawicieli obu wymienionych zawodów, jak i wyznaczone im role oraz zakres współpracy. Część druga publikacji obejmuje teksty prezentujące formy wspierania rodzin zastępczych i niepełnych. Szczególną uwagę poświęcono rodzinom zastępczym, ze względu na istotne i wciąż nowelizowane rozstrzygnięcia ustawowe regulujące zakres i formy pomocy rodzinom. Ostania część książki ukazuje ważne inicjatywy lokalne – podejmowane zarówno przez instytucje publiczne, jak i pozarządowe, a także same społeczności lokalne – nastawione na pomoc rodzinom w trudnych sytuacjach życiowych. Książka adresowana jest do specjalistów i praktyków pracy socjalnej, a także jej adeptów, studentów kierunku praca socjalna i kierunków pokrewnych: nauk o rodzinie, pedagogiki i socjologii, dla których opis form wsparcia współczesnej rodziny może być ważnym czynnikiem pobudzającym zainteresowanie tą kwestią, niezwykle istotną z punktu widzenia przyszłej pracy.

Spis treści

Wprowadzenie

Część 1. Rola asystenta rodziny w nowym systemie działań pomocowych
Renata Wielgos-Struck, Małgorzata Bozacka – Pracownik socjalny i asystent rodziny – filary aktywnej integracji klientów pomocy społecznej
Alicja Dopart – Rola asystenta rodziny w aktywizowaniu funkcji rodziny
Paula Sałapa – Formy pracy asystenta rodziny w MOPS w Rzeszowie
Anna Draganik – Działalność asystenta rodziny na terenie wiejskim (na przykładzie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dubiecku)
Irena Marszałek – Idea asystentury rodzinnej w praktyce na przykładzie pracy Grupy Wymiany Doświadczeń Asystentów Rodziny z Podkarpacia

Cześć 2. Formy wspierania rodzin zastępczych i niepełnych
Gabriela Kapłon – Funkcjonowanie rodzin zastępczych w Rzeszowie w świetle badań
Małgorzata Bąk – Zadania Zespołu ds. Organizacji Pieczy Zastępczej w praktyce (na przykładzie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie
Barbara Marek-Zborowska – Aktywne – bezradne. Wspieranie samotnych matek przez lokalne instytucje publiczne

Część 3. Lokalne inicjatywy instytucji publicznych i organizacji pozarządowych w zakresie pomocy rodzinom i ich członkom
Justyna Lenard – Lokalne działania pomocowe na przykładzie Kwiatonowickiego Stowarzyszenia Homini
Julita Skiba – Organizacja i funkcjonowanie świetlic środowiskowych. Doświadczenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy
Beata Szewc – Wsparcie młodych osób niepełnosprawnych w drodze na rynek pracy (na przykładzie projektu Centrum Dzwoni w Jarosławiu i Fundacji Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Rzeszowie)

Noty o autorach

Skip to content